KSCB 41 INS 18337/2015-B-9
KSCB 41 INS 18337/2015-B-9

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužnice Pavlíny Šniagerové, rč: 735423/1401, Cep 98, 379 01 Cep, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to ohledně podílu o velikosti ideální 1/2 na: -pozemku parc. č. 3956/324, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če-garáž, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 4313 pro obec a katastrální území Jindřichův Hradec;

Věře anonymizovano , anonymizovano , U Nádraží 949, 377 01 Jindřichův Hradec.

Odůvodnění: Ve shora uvedeném insolvenčním řízení soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Do majetkové podstaty dlužnice náleží mimo jiné nemovité věci specifikované ve výroku usnesení. Podáním ze dne 22. 6. 2016, doplněným podáním ze dne 14. 10. 2016, požádala Věra anonymizovano (matka dlužnice) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice. Navrhovatelka uvedla, že je spoluvlastníkem uvedených nemovitých věcí a má proto zájem o koupi podílu dlužnice. Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Věřitelský orgán nebyl zvolen a působnost věřitelského orgánu tak vykonává insolvenční soud. isir.justi ce.cz

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty navrhovatelce povolil z důvodu, že je spoluvlastnicí předmětných nemovitých věcí a má tak na koupi spoluvlastnického podílu dlužnice zájem. Nebyl zde přitom důvodu pro to, aby soud žádosti o výjimku ze zákazu nabývaní majetku z podstaty Věře anonymizovano nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 18. října 2016

JUDr. Miloš Vondráček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bartizalová