KSCB 28 INS 8774/2010-B-73
KSCB 28 INS 8774/2010-B-73

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , soukromého podnikatele, IČ 48232521, Vesce 38, 380 01 Budíškovice, okres Jindřichův Hradec, t a k t o :

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch syna dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vesce 38, 380 01 Budíškovice, a to ve vztahu k nemovitému majetku, zapsanému na LV č. 253 pro Katastrální území Vesce u Dačic, obec Budíškovice, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.

Odůvodnění: Do majetkové podstaty dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , byly sepsány rovněž nemovitosti, zapsané na LV č. 253 pro Katastrální území Vesce u Dačic, obec Budíškovice, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec (viz soupis majetkové podstaty dlužníka, zveřejněný na č.l. B-71 v insolvenčním rejstříku).

Tyto nemovitosti se za celou dobu průběhu insolvenčního řízení nepodařilo zpeněžit.

Podáním ze dne 7.12.2017 syn dlužníka Vladimír anonymizovano , anonymizovano , navrhl soudu povolení výjimky dle § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. s tím, že za výše uvedené nemovitosti nabízí celkovou částku 185.000,-Kč, když tyto nemovitosti jsou jinak zcela neprodejné vzhledem ke stáří objektu a potřeby jeho rozsáhlé rekonstrukce.

Zvolený zástupce věřitelů ČR-Česká správa sociálního zabezpečení Praha vyjádřil s tímto návrhem 8.12.2017 souhlas.

Následně svůj souhlas podáním ze dne 21.12.2017 připojil i insolvenční správce.

Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Podle odst. 3 citovaného ustanovení, na návrh osob, uvedených v odst. 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V posuzované věci soud návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými vyhověl. Důvodem je skutečnost, že tento nemovitý majetek se za celou dobu trvání insolvenčního řízení nepodařilo zpeněžit. S udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými vyjádřil souhlas jak zvolený zástupce věřitelů, tak insolvenční správce. Za daného skutkového stavu neshledal soud tak důvody, pro které by nebylo možné návrhu syna dlužníka ze 7.12.2017 vyhovět. isir.justi ce.cz

Pouze pro doplnění soud uvádí, že toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas soudu k prodeji mimo dražbu ve smyslu ust. § 289 IZ. Tímto usnesením byl pouze na základě pravomoci soudu odklizen zákaz nabývání majetku osobami blízkými ve smyslu § 295 IZ.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 10.1.2018

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Sýkorová.