KSCB 28 INS 6107/2015-B-30
KSCB 28 INS 6107/2015-B-30

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci dlužníků Jana Chýny, rč: 500922/032, Za Slabých 797, 391 81 Veselí nad Lužnicí, a Miloslavy Chýnové, rč: 556021/1547, IČO 63873354, bytem tamtéž, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Jana Chýny, rč: 500922/032, Za Slabých 797, 391 81 Veselí nad Lužnicí, a Miloslavy Chýnové, rč: 556021/1547, IČO 63873354, bytem tamtéž, pro Šárku a Tomáše Boubelíkovi, oba bytem Za Slabých 797, 391 81 Veselí nad Lužnicí, a to ohledně: pozemku p.č. 800/18 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2), jehož součástí je stavba č.p. 797 (Veselí nad Lužnicí II; č.p. 797, objekt k bydlení), stojící na pozemku p.č. 800/18, pozemku p.č. 800/1 (ostatní plocha, zeleň, o výměře 280 m2) a pozemku p.č. 800/2 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m2), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 3130 pro obec a katastrální území Veselí nad Lužnicí; osobního automobilu PEUGEOT 406 (8B) Diesel-2.0 HDi Confort.

II. Tuto výjimku soud povoluje za těchto podmínek: prodej pozemku p.č. 800/18 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2), jehož součástí je stavba č.p. 797 (Veselí nad Lužnicí II; č.p. 797, objekt k bydlení), stojící na pozemku p.č. 800/18, pozemku p.č. 800/1 (ostatní plocha, zeleň, o výměře 280 m2) a pozemku p.č. 800/2 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m2), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 3130 pro obec a katastrální území Veselí nad Lužnicí, bude uskutečněn prodejem mimo dražbu nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, tj. za cenu 818.000,00 Kč; prodej osobního automobilu PEUGEOT 406 (8B) Diesel-2.0 HDi Confort bude uskutečněn prodejem mimo dražbu nejméně za cenu 18.758,00 Kč.

III. Návrh Šárky a Tomáše Boubelíkových, Za Slabých 797, 391 81 Veselí nad Lužnicí, na zrušení dražební vyhlášky č.j. 704/2015-D ze dne 15.12.2015, se zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-6 ze dne 28.07.2015 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Písemným podáním ze dne 03.08 2015, doručeným soudu dne 04.08.2015, požádali osoby blízké dlužníkům, Šárka a Tomáš Boubelíkovi, Za Slabých 797, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále jen osoby blízké dlužníkům ), o odkoupení pozemku p.č. 800/18 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2), jehož součástí je stavba č.p. 797 (Veselí nad Lužnicí II; č.p. 797, objekt k bydlení), stojící na pozemku p.č. 800/18, pozemku p.č. 800/1 (ostatní plocha, zeleň, o výměře 280 m2) a pozemku p.č. 800/2 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m2), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 3130 pro obec a katastrální území Veselí nad Lužnicí, (dále jen předmětné nemovitosti ), za cenu 500.000,00 Kč. Přípisem č. j.-B-17 ze dne 07.09.2015 vyzval soud insolvenčního správce a zajištěného věřitele č. 12 Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, aby se k žádosti osob blízkých dlužníkům vyjádřili. Dne 09.10.2015 bylo soudu doručeno písemné vyjádření insolvenčního správce ze dne 08.10.2015, v němž bylo uvedeno, že předmětné nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem na částku 1.000.000,00 Kč, proto insolvenční správce k samotnému návrhu osob blízkých dlužníkům sdělil, že jimi nabídnutá kupní cena ve výši 500.000,00 Kč je z pohledu znaleckého posudku příliš nízká. Písemným podáním ze dne 09.11.2015, doručeným soudu téhož dne, sdělil zajištěný věřitel č. 12 Česká spořitelna, a.s., soudu, že nesouhlasí s nabídkou osob blízkých dlužníkům na odkup předmětných nemovitostí za cenu 500.000,00 Kč, neboť dle aktuálního znaleckého posudku je hodnota předmětných nemovitostí 818.000,00 Kč. Zajištěný věřitel č. 12 Česká spořitelna, a.s., ve svém podání dále uvedl, že by eventuálně souhlasil s přímým prodejem předmětných nemovitostí za minimální cenu ve výši uvedeného znaleckého posudku. Jinak trvá na svém pokynu ke zpeněžení veřejnou dobrovolnou dražbou prostřednictvím společnosti EURODRAŽBY.Cz a.s. Dne 28.12.2015 bylo soudu doručeno písemné podání osob blízkých dlužníkům, v němž tito vyjádřili souhlas s odkoupením předmětných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníků za cenu 818.000,00 Kč a dále požádali soud o zrušení dražební vyhlášky č.j. 704/2015-D ze dne 15.12.2015.

Písemným podáním ze dne 03.08 2015, doručeným soudu dne 04.08.2015, požádali osoby blízké dlužníkům o odkoupení osobního automobilu PEUGEOT 406 (8B) Diesel-2.0 HDi Confort (dále jen osobní automobil ), z majetkové podstaty dlužníků za cenu 10.000,00 Kč. Přípisem č. j.-B-11 ze dne 18.08.2015 vyzval soud insolvenčního správce a zajištěného věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., IČO 26764652, Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, aby se k žádosti osob blízkých dlužníkům vyjádřili. Zajištěný věřitel č. 5 ESSOX s.r.o. svým písemným podáním ze dne 19.08.2015, doručeným soudu dne 20.08.2015, sdělil soudu, že nesouhlasí s odkoupením osobního automobilu za cenu 10.000,00 Kč. Následně písemným podáním ze dne 20.08.2015, doručeným soudu dne 21.08.2015, sdělil insolvenční správce soudu, že je vázán pokyny zajištěného věřitele, který prozatím zpeněžení osobního automobilu nepožaduje. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištěný věřitel č. 5 ESSOX s.r.o. nesouhlasil s odkoupením osobního automobilu za cenu 10.000,00 Kč, nebylo možné přistoupit ke zpeněžení osobního automobilu, proto insolvenční soud návrh osob blízkých dlužníkům na odkoupení osobního automobilu usnesením č. j.-B-19 ze dne 07.10.2015 zamítl. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.10.2015.

Dne 29.10.2015 bylo soudu doručeno písemné podání osob blízkých dlužníkům ze dne 27.10.2015, v němž požádali soud o odkoupení osobního automobilu tentokrát za cenu 16.830,00 Kč. Přípisem č. j.-B-23 ze dne 05.11.2015 tak soud opět vyzval insolvenčního správce a zajištěného věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., aby se vyjádřili k žádosti osob blízkých dlužníkům na odkoupení předmětu zajištění. Písemným podáním ze dne 11.11.2015, doručeným soudu téhož dne, sdělil insolvenční správce soudu, že dle konzultace se zajištěným věřitelem tento požaduje kupní cenu ve výši 18.708,00 Kč, přičemž k takové výši kupní ceny nemá insolvenční správce námitek. Následně dne 11.12.2015 bylo soudu doručeno písemné podání zajištěného věřitele č. 5 ESSOX s.r.o., ze dne 01.12.2015, v němž tento zajištěný věřitel soudu sdělil, že nesouhlasí s odkoupením osobního automobilu z majetkové podstaty dlužníků za částku 16.830,00 Kč. Tento zajištěný věřitel dále soudu sdělil, že s osobami blízkými dlužníkům, tj. Šárkou a Tomášem Boubelíkovými, byla komunikována ze strany věřitele částka ve výši 18.758,00 Kč. Dne 20.01.2016 bylo soudu doručeno písemné podání osob blízkých dlužníkům, v němž tito vyjádřili souhlas s odkoupením osobního automobilu z majetkové podstaty dlužníků za cenu 18.758,00 Kč.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V tomto případě bylo o výjimku požádáno osobami blízkými dlužníkům-Šárkou a Tomášem Boubelíkovými, oba bytem Za Slabých 797, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

Za situace, kdy insolvenční správce i zajištění věřitelé souhlasili s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobám blízkým dlužníkům, nemá ani soud výhrady proti této výjimce. Za této situace soud použil ustanovení § 295 odst. 3 IZ a výrokem I. tohoto usnesení návrhu vyhověl. Výrokem II. usnesení pak stanovil podmínky prodeje předmětného majetku z majetkové podstaty dlužníků, přičemž zpeněžení předmětného majetku v uvedené výši je také podmínkou udělení výjimky.

Pokud jde o návrh osob blízkých dlužníkům na zrušení dražební vyhlášky č.j. 704/2015-D ze dne 15.12.2015, pak vzhledem ke skutečnosti, že současná právní úprava neupravuje pravomoc soudu rozhodnout o zrušení dražební vyhlášky, nezbylo soudu nic jiného než návrh osob blízkých dlužníkům na zrušení dražební vyhlášky č.j. 704/2015-D ze dne 15.12.2015 výrokem III. zamítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 21. ledna 2016

JUDr. Miroslav Veselý v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mrázová