KSCB 28 INS 3821/2009-B21
KSCB 28 INS 3821/2009-B21

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým, jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Rostislava Grecha, rč: 590723/0395, náměstí Míru 152/5, 373 72 Lišov, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření t a k t o :

I. Návrh na předběžné opatření se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací zaplacení soudní poplatek 500,-Kč.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu 13. 1. 2011 domáhá se dlužník Rostislav Grech, vydání předběžného opatření, na základě kterého by byla prohlášena dražba nemovitého majetku ve jeho vlastnictví uskutečněná v rámci insolvenčního řízení, prohlášena za zmatečnou. Současně bylo navrženo, aby dražebníkovi bylo uloženo vydat novou dražební vyhlášku.

V posuzované věci soud konstatoval, že na základě usnesení podepsaného soudu č. j. -B4 ze dne 6. 10. 2009, byl na majetek dlužníka-navrhovatele prohlášen konkurz. Podle § 245 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), prohlášení konkurzu nemá vliv na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům ani na jeho procesní způsobilost. Za této situace soud konstatuje, že dlužník v tomto případě je oprávněn podat návrh na vydání předběžného opatření. Každopádně však dle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení Občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. S ohledem na toto ustanovení je tak nutné vycházet z ustanovení § 75 b/ odst. 1 a 2 o.s.ř., dle kterého je navrhovatel předběžného opatření povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 50 000,-Kč, jedná-li se toto řízení tzv. obchodních věcí, čímž je insolvenční řízení vedené v tomto případě vůči podnikateli. Současně platí nebude-li jistota složená, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

V posuzované věci jistota současně s podáním návrhu na vydání předběžného opatření, složena nebyla. Za této situace postupoval soud podle výše uvedeného ustanovení a návrh předběžné opatření tímto usnesením odmítl.

Pro doplnění soud uvádí, že návrh na vydání předběžného opatření, tak jak je formulován dlužníkem, by bylo nutné zamítnout i v případě kdyby jistota složena byla. Předběžným opatřením lze pouze tzv. zatímně upravit poměru mezi účastníky. Předběžné opatření proto neprejudikuje rozhodnutí ve věci samé. Nelze se tak domáhat předběžným opatřením rozhodnutí o platnosti či neplatnosti dražby či podobně. Jde-li o věc samou je nutné podat samostatnou žalobu a to tzv. aktivně legitimovanou osobou, tj. tím kdo byl v tomto případě eventuelně na svých právech zkrácen.

Současně bylo rozhodnuto o vrácení zaplaceného soudního poplatku, když navrhovateli dlužníku v souvislosti s podáním návrhu nevznikla dosud poplatková povinnost ( § 4 zák. č. 549/1991 Sb.) a soud tak postupoval dle odst. 5 § 10 citovaného zákona. Soudní poplatek bude vrácen prostřednictvím účtárny podepsaného soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 14.ledna 2011

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce