KSCB 28 INS 3185/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSCB 28 INS 3185/2013 29 NSČR 85/2013-A-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka NOVOKER, s. r. o., se sídlem v Písku-Budějovickém Předměstí, Erbenova 746/9, PSČ 397 01, identifikační číslo osoby 28088778, zastoupeného Mgr. Josefem Balínem, LL. M., advokátem, se sídlem v Plzni, Jižní Předměstí, Goethova 294/8, PSČ 301 00, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 3185/2013, o insolvenčním návrhu věřitele SIKO CB, a. s., se sídlem ve Vodňanech, Budějovická 1228/II, PSČ 389 01, identifikační číslo osoby 26064715, zastoupeného JUDr. Pavlem Ungrem, advokátem, se sídlem v Plzni, Jižní Předměstí, Purkyňova 547/43, PSČ 301 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. července 2013, č. j., 3 VSPH 895/2013-A-26, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ůvo d ně ní:

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka NOVOKER, s. r. o. v záhlaví označeným usnesením potvrdil v bodě I. výroku usnesení ze dne 9. května 2013, č. j.-A-19, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zjistil úpadek dlužníka. Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je v řešení otázky dovoláním předestřené souladné se závěry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010, uveřejněném pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, z nichž rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ustáleně vychází (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2012, sen. zn. 29 NSČR 19/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, sen. zn. 29 NSČR 46/2011 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sen. zn. 29 NSČR 71/2012; rozhodnutí jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu). Důvod tyto závěry revidovat, Nejvyšší soud neshledává ani na základě dovolací argumentace.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová