KSCB 28 INS 31067/2013-P8-5
KSCB 28 INS 31067/2013-P8-5

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci dlužníka Romana Sztazse, rč: 791219/1683, IČ 72103922, Štěchovice 2, 387 16 Volenice, o odvolání věřitele č. 7 Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, t a k t o :

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 31067/2013-P8-3 ze dne 30.01.2014 s e z r u š u j e .

II. Přihláška pohledávky P8 věřitele č. 7 Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, ze dne 20.01.2014 ve výši 318.384,94 Kč s e n e o d m í t á .

Odůvodnění: Dne 05.11.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení shora uvedeného dlužníka. Usnesením č. j. KSCB 28 INS 31067/2013-A-13 ze dne 19.12.2013 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 19.12.2013 v 9:33 hod. zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesením o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů. Protože se soud domníval, že přihláška pohledávky věřitele Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, byla podána věřitelem opožděně, odmítl ji insolvenční soud usnesením č. j.-P8-3 ze dne 30.01.2014. Ve výroku II. výše uvedeného usnesení soud rovněž konstatoval, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V rozhodnutí soud uvedl, že postupoval podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), jelikož se domníval, že věřitel podal přihlášku pohledávky po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty. Proti usnesení podepsaného soudu č. j.-P8-3 ze dne 31.01.2014 se věřitel Komerční banka, a.s., IČ 45317054, včas odvolal a požadoval, aby předmětné usnesení odvolací soud změnil tak, že se přihláška věřitele neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení se nekončí. V odvolání namítal, že věřitel podal svou přihlášku dne 20.01.2014 v 16:26 hod. prostřednictvím faxu na číslo podatelny Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dle potvrzení z faxového přístroje věřitele bylo toto podání soudu řádně doručeno téhož dne v 16:29 hod. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může dle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ), vyšší soudní úředník provádět úkony v insolvenčním řízení, s výjimkou v tomto ustanovení vyjmenovaných rozhodnutí. Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Z uvedeného je zřejmé, že závěr insolvenčního soudu o opožděnosti přihlášky pohledávky není správný, neboť v daném případě byla přihláška pohledávky podána řádně a včas, a to v souladu s ust. § 42 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dle kterého je možné podání určené soudu učinit písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. Věřitel taktéž v souladu s výše uvedeným ustanovením své podání ve lhůtě tří dnů doplnil předložením originálu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a návrhu věřitele zcela vyhověl. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy výrokem I. zrušil a současně výrokem II. rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 17. února 2014

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce