KSCB 28 INS 29905/2015-B-16
KSCB 28 INS 29905/2015-B-16

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníků Michala anonymizovano , rč: 761225/1416, IČ 75216523, bytem Nerudova 505, 378 62 Kunžak a Aleny Trepkové, rč: 785319/1401, IČ 65980875, bytem tamtéž, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, t a k t o :

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Nerudova 500, 378 62 Kunžak, a to ve vztahu k nemovitostem dlužníka, zapsaným v Katastrálním území Kunžak.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu 1.6.2016 požádal Pavel Trepka, anonymizovano , o umožnění odkupu nemovitostí, a to domu Nerudova 505, Kunžak, od svého bratra Michala anonymizovano , vůči němuž je vedeno insolvenční řízení. Ve svém návrhu uvedl, že vyplacením dojde k uspokojení věřitelů ve výši 100 %.

Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Právní úkony, uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Současně podle § 3 citovaného ustanovení, na návrh uvedených v odst. 1 a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

S tímto návrhem Pavla anonymizovano , bratra dlužníka Michala anonymizovano , vyjádřil 16.8.2016 souhlas insolvenční správce. S návrhem souhlasí i oba dlužníci, manželé Trepkovi, což vyplývá z jejich vyjádření, doručeném soudu 3.10.2016. Souhlas vyjádřil i zajištěný věřitel, Československá obchodní banka a.s. dne 5.9.2016 a Komerční banka a.s., jak vyplývá z jejich vyjádření z 9.8.2016. Pouze VZP ČR dne 4.8.2016 soudu sdělila, že zatím nemůže dát souhlas, když nemá k dispozici podklady, dle kterých by bylo možné rozhodnout (ocenění nemovitosti apod.).

V posuzované věci soud konstatoval, že věřitelský orgán zvolen nebyl, když prvé schůze věřitelů, svolané mj. za účelem volby věřitelského orgánu, se dne 25.4.2016 žádný z věřitelů nezúčastnil. Soud tak nemohl přihlédnout k vyjádření věřitelského orgánu. Soud v tomto případě přihlédl k vyjádření zajištěných věřitelů s tím, že dojde-li k vyplacení 100 % pohledávek věřitelů tak, jak uvádí Pavel Trepka ve svém návrhu, doručeném soudu 1.6.2016 a dlužníci s tímto řešením souhlasí, není důvod k neudělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ. Soud tak tímto rozhodnutím odstranil překážku, vyplývající z ust. § 295 odst. 1 IZ, spočívající v zákazu nabývání majetku isir.justi ce.cz z majetkové podstaty v případě osob blízkých, což je i Pavel Trepka, který je ve vztahu k dlužníku Michalu Trepkovi jeho bratrem.

Soud v této souvislosti konstatuje, že toto usnesení nenahrazuje případné rozhodnutí ve smyslu § 289 odst. 1 IZ, dle kterého prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit pouze se souhlasem insolvenčního soudu. Tímto usnesením bylo toliko osobě blízké dlužníku umožněno ucházet se o případný prodej mimo dražbu. Podmínky tohoto prodeje a jeho schválení však bude podléhat rozhodnutí, učiněného na základě návrhu insolvenčního správce, učiněného dle § 289 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 10. října 2016

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: L. Sýkorová