KSCB 28 INS 2880/2008
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSCB 28 INS 2880/2008 29 NSČR 62/2012-P319-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka CBPS s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 309/12, PSČ 371 22, identifikační číslo osoby 14502992, zastoupeného JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská 64/669, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 2880/2008, o uložení majetkové sankce podle § 178 insolvenčního zákona, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2012, č. j. KSCB 28 INS 2880/2008, 1 VSPH 801/2009-P319-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. října 2009, č. j.-P319-7, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen insolvenční soud ) uložil (v intencích § 178 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenčního zákona/), věřiteli UMDASCH Shop-Concept spol. s r. o. v likvidaci, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil ve prospěch majetkové podstaty 12.966.968,80 Kč. K odvolání věřitele Vrchní soud v Praze druhým výrokem v záhlaví označeného usnesení změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že odvolateli se povinnost zaplatit uvedenou částku neukládá. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které posléze, podáním došlým insolvenčnímu soudu 23. října 2012, vzal zcela zpět. Nejvyšší soud tudíž v důsledku tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2012

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v . r . předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Tauerová