KSCB 28 INS 27519/2014-A-8
KSCB 28 INS 27519/2014-A-8

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci dlužníka Jiřího Zelinky, rč: 700304/1408, IČ 13500741, Člunek 86, 378 61 Člunek, o nařízení předběžného opatření k návrhu soudního exekutora Mgr. Martina Roubala, Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův Hradec, t a k t o :

I. N a ř i z u j e s e p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Roubalovi, Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův Hradec, umožňuje provést pravomocně nařízenou exekuci vedenou u tohoto Exekutorského úřadu pod sp. zn. 188 EX 174/13 prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného-dlužníka Jiřího Zelinky, rč: 700304/1408, IČ 13500741, Člunek 86, 378 61 Člunek.

II. Navrhovatel soudní exekutor Mgr. Martin Roubal, j e p o v i n e n uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích č. účtu : 6015-8920231/0710, variabilní symbol: 4902751914

Odůvodnění: Dne 10.10.2014 byl Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručen návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení, kde dlužník jako způsob oddlužení navrhuje plnění splátkového kalendáře. Zahájení insolvenčního řízení oznámil téhož dne insolvenční soud v souladu s ust. § 101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), vyhláškou č. j. -A-3 ze dne 10.10.2014. Následně soud usnesením č. j. KSCB 28 INS 27519/2014-A-4 ze dne 15.10.2014 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení o seznam závazků a darovací smlouvu avizovanou v bodě 10 formuláře návrhu opatřenou úředně ověřeným podpisem dárce. V označené insolvenční věci se na soud obrátil soudní exekutor Mgr. Martin Roubal, Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův Hradec, s návrhem na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ. V návrhu se uvádí, že proti dlužníkovi je vedeno exekuční řízení na základě pravomocného usnesení o nařízení exekuce č. j. 10 EXE 230/2012-13 ze dne 17.02.2012, které vydal Okresní soud v Jindřichově Hradci pro vymožení pohledávky ve výši 700.000 Kč s příslušenstvím. V důsledku záměrného zneužívání insolvenčních návrhů dlužníkem jako obrany proti provedení exekuce, nelze předmětnou exekuci řádně provést již od roku 2012. Navrhovatel dále uvedl, že proti dlužníkovi byla u Krajského soudu v Českých Budějovicích vedena tři insolvenční řízení, a to řízení vedná pod sp. zn. KSCB 27 INS 28762/2012, KSCB 28 INS 14462/2014 a KSCB 23446/2014, přičemž všechna tři uvedená insolvenční řízení byla zastanena tak, že byl návrh dlužníka odmítnut. Insolvenční návrhy jsou nejčastěji podávány před stanovenými termíny dražebních jednání tak, aby bylo zabráněno provedení dražby. Dle názoru navrhovatele se jedná pouze a výlučně o opakované obstrukční insolvenční návrhy zneužívající ustanovení

§ 109 odst. 1 písm. c) IZ, kterými dlužník soustavně oddaluje zpeněžení nemovitého majetku a uspokojení věřitelů. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm c) IZ platí, že se s zahájením insolvenčního řízení spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb. je účelem ustanovení § 82 IZ zejména to, aby nebylo zneužíváno transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob nebo dlužníka. Snahou je především eliminovat insolvenční návrhy, resp. jejich účinky, které nesměřují k vyřešení stavu úpadku dlužníka. Mezi takové řadí důvodová zpráva i insolvenční návrhy dlužníků, které nejsou míněny vážně a jejichž podáním sledují dlužníci pouze blokaci exekučních řízení. Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že dlužník se na soud v minulosti opakovaně obracel s insolvenčními návrhy. Jednalo se o insolvenční řízení vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 28762/2012, KSCB 28 INS 14462/2014 a KSCB 28 INS 23446/2014. Tato řízení byla vždy zastavena tak, že byl návrh dlužníka odmítnut. Dlužník tak udržuje permanentní stav, kdy není možné provést exekuci na jeho majetek a kdy věřitelé nemohou být uspokojeni ani v rámci insolvenčního řízení, které je vždy odmítnuto z důvodu přetrvávajících procesních nedostatků. Ze zjištění vyplývá, že dlužník opakovaným zahajováním insolvenčních řízení a jejich opakovaným ukončováním v důsledku vlastního procesního zavinění zneužívá shora popsaného účinku zahájení insolvenčního řízení. V insolvenčních řízeních tak doposud nebylo možné pro jeho obstrukční chování spočívající v procesním zavinění při podávání návrhů dále postupovat. Je proto na místě aplikovat ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ, podle něhož předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedeným v ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Důvody zvláštního zřetele hodné pro nařízení předběžného oaptření předvídané citovaným ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) IZ je třeba podle názoru insolvenčního soudu spatřovat zejména v jednání dlužníka spočívajícím v opakovaném podávání insolvenčních návrhů, kterým zneužívá účinek zahájení insolvenčního řízení znemožňující pokračování v zahájeném exekučním řízení. Soud vzal též v úvahu společný zájem věřitelů v zahájeném insolvenčním řízení (ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ) a shledal opodstatněnost návrhu na nařízení předběžného opatření.

Navrhovateli byla výrokem II. uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného oaptření.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12. listopadu 2014

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce