KSCB 28 INS 22279/2016-A-6
KSCB 28 INS 22279/2016-A-6

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužnice Ing. Jaroslavy Řezníčkové, IČ 66386292, Jinín 17, 386 01 Strakonice, o návrhu na vydání předběžného opatření, podaném JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., soudním exekutorem EÚ Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, t a k t o :

Nařizuje se předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi, JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., EÚ Klatovy, umožňuje provést exekuci k jejímuž vedení byl pověřen a vedenou pod sp.zn. 120 EX 25183/14, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí dlužnice, zapsaných na LV č. 22 pro obec Strakonice, Katastrální území Modlešovice a na LV č. 19 pro obec a Katastrální území Jinín, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. po zaplacení předražku předražitelem a po vydání rozhodnutí o zbytku výtěžku, k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 22279/2016 po celou dobu tohoto insolvenčního řízení.

Odůvodnění: Dne 27.9.2016 (v 9,44 hod.) byl ze strany věřitele Petra Beneše doručen soudu insolvenční návrh, směřující vůči dlužnici Ing. Jaroslavě Řezníčkové, Jinín 17, 386 01 Strakonice, IČ 66386292. Svoji aktivní legitimaci tento věřitel dovozuje ze skutečnosti, že má vůči dlužnici pohledávku z titulu práva na vrácení poskytnuté půjčky ve výši 60.000,-Kč, kdy splatnost této půjčky nastala 31.1.2016 a do dne podání návrhu půjčka vrácena nebyla. Existenci úpadku tento věřitel osvědčuje vedením exekučního řízení vůči dlužnici u EÚ Klatovy pod č.j. 120 EX 25183/14, na základě kterého je vůči dlužnici vymáhána částka 3.000.088,-Kč s příslušenstvím. K tomuto svému návrhu věřitel přiložil příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 30.3.2016.

Podáním ze dne 3.10.2016 (doručeno soudu 4.10.2016) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor EÚ Klatovy, podal návrh na vydání předběžného opatření, na základě kterého se domáhá, aby mu bylo umožněno provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto Exekutorského úřadu pod sp.zn. 120 EX 25183/14 s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením bude dán k dispozici pro insolvenční řízení, bude-li i nadále toto řízení vůči dlužnici vedeno. Tento svůj návrh soudní exekutor odůvodnil tím, že se jedná již o třetí věřitelský návrh na zjištění úpadku dlužnice, kdy oba předchozí návrhy byly následně zastaveny. Tyto předchozí návrhy byly však podány jinými věřiteli. Soudní exekutor vede exekuci pod sp. zn. 120 EX 25183/14 proti insolvenčnímu dlužníkovi, a to na základě pověření Okresního soudu ve Strakonicích, č.j. 23 EXE 2338/2014-25 ze dne 3.10.2014, vydaného na základě vykonatelného směnečného platebního rozkazu č.j. 13 Cm 828/2013-11, který vydal Krajský soud v Českých Budějovicích dne 9.8.2013 a který se stal pravomocným 28.7.2014 a vykonatelným 2.9.2014, dále směnečného platebního rozkazu č.j. 13 Cm 829/2013-11, který vydal Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2013 a který se stal isir.justi ce.cz pravomocným 28.7.2014 a vykonatelným 2.9.2014 a dále na základě rozsudku č.j. 13 Cm 828/2013-51, který vydal Krajský soud v Českých Budějovicích 27.1.2014 a který se stal pravomocným 28.7.2014 a vykonatelným 2.9.2014. Následně na základě usnesení soudního exekutora z 15.6.2016, č.j. 120 EX 25183/14-545, č.j. 120 EX 25183/14-546 a č.j. 120 EX 25183/14-547, byl stanoven termín elektronické dražby nemovitých věcí dlužníka, zapsaných na LV č. 19 v Katastrálním území Jinín a na LV č. 22 v Katastrálním území Modlešovice. Tyto 3 elektronické dražby měly být realizovány v termínech 27.9.2016, 5.10.2016 a 12.10.2016. S ohledem na skutečnost, že zveřejněním Vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky předpokládané § 109 odst. 1 písm. c) IZ, není soudní exekutor oprávněn provést dražby shora uvedených nemovitých věcí. Dle názoru soudního exekutora je jediným důvodem pro podání insolvenčního návrhu snaha insolvenčního věřitele znemožnit exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Tento názor vyplývá ze skutečnosti, že věřitel podal návrh až po vydání dražební vyhlášky, kdy měl možnost seznámit se s termíny dražby a s podáním insolvenčního návrhu vyčkával až téměř do samotného zahájení dražebního jednání, ačkoliv existence jeho splatných závazků byla zřejmá již dříve.

Návrh na vydání předběžného opatření shledal insolvenční soud důvodným.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon), se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Důvodem tohoto ustanovení je kolektivní ochrana věřitelů ve smyslu zásad, vyplývajících z § 5 IZ, tzn., že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele, způsobem stanoveným v předběžném opatření, některý z účinků, spojených se zahájením insolvenčního řížení, uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V posuzované věci shledal soud důvody hodné zvláštního zřetele v tom, že pohledávky, vymáhané věřitelem v exekučním řízení jsou již více jak 2 roky po lhůtě splatnosti a po lhůtě vykonatelnosti. Jedná se o pohledávky pravomocně přiznané v soudním řízení. Nejde tak v rámci exekučního řízení ze strany věřitele o svévolné uplatňování práva. Je skutečností, že vůči dlužnici se v tomto případě jedná již o třetí věřitelský insolvenční návrh, kdy předchozí 2 návrhy byly vždy vzaty zpět. Pochybnosti v tomto případě vyvolává skutečnost, že insolvenční návrh byl podán věřitelem Petrem Benešem pouze několik minut, a to osobně na podatelně soudu, před realizací elektronické dražby. Dle názoru soudu je zde tak vysoký předpoklad skutečnosti, že tento návrh byl podán účelově za účelem zabránění realizace nařízené dražby. Takovýto postup však není v zájmu věřitelů, na něž by měla dopadat kolektivní ochrana ve smyslu ustanovení IZ.

Soud tak tímto předběžným opatřením umožnil provést realizaci nařízené dražby, a to jak v termínech 5.10.2016 či 12.10.2016 s omezením, že výtěžek dosažený případným zpeněžením bude ponechán pro potřeby insolvenčního řízení, bude-li nadále ze strany věřitele

řádně vedeno a bude-li věřitel úspěšný tak, aby bylo eventuelně možné docílit kolektivní ochrany a výtěžek zpeněžení použít pro uspokojení všech věřitelů s tím, že v rámci insolvenčního řízení by bylo nutné a povinností zpeněžit majetek dlužnice. Soud v tomto případě přihlédl i ke skutečnosti, že toto insolvenční řízení bylo zahájeno na základě návrhu věřitele, ačkoliv s ohledem na ust. § 98 IZ, je-li věřitel skutečně aktivně legitimován a jeho pohledávka vůči dlužnici skutečně existuje, bylo povinností dlužnice podat sama na sebe insolvenční návrh.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 5. října 2016

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: L. Sýkorová