KSCB 28 INS 22196/2016-A-6
KSCB 28 INS 22196/2016-A-6

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužnice Libuše Barkové, rč: 645729/2358, bytem náměstí Míru 207, 388 01 Blatná, o návrhu JUDr. Jiřího Bulvase, soudního exekutora, EÚ Praha 1, na vydání předběžného opatření, t a k t o :

Nařizuje se předběžné opatření, kterým se omezuje účinek, spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Bulvasovi, EÚ Praha 1, umožňuje nařídit a provést exekuci dražbami nemovitých věcí, vedenou pod sp. zn. 146 EX 1011/11 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 22196/2016, k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem, doručeným soudu 26.9.2016, domáhá se věřitel EAST ART GmbH, IČ CHE-113.172.846, se sídlem ve Švýcarské konfederaci, zjištění úpadku dlužnice Libuše Barkové, rč: 645729/2358. Téhož dne, tj. 26.9.2016, byla vydána Vyhláška, na základě které bylo oznámeno, že bylo zahájeno insolvenční řízení a věřitelé vyzváni, aby přihlásili své pohledávky.

Podáním ze dne 4.10.2016 (doručeno soudu 6.10.2016) soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, EÚ Praha 1, navrhl vydání předběžného opatření, na základě kterého by byly ve vztahu k nemovitému majetku dlužnice omezeny účinky, spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Návrh je odůvodněn tím, že soudní exekutor vede exekuci proti insolvenčnímu dlužníku v rámci exekučního řízení. Soudní exekutor je pověřen provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení, vydaného Okresním soudem ve Strakonicích 1.12.2011, č.j. 9 EXE 4058/2011-17, kterým byla nařízena exekuce na základě vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 23.3.2010, č.j. 12 C 57/2007-193, k uspokojení pohledávky ve výši 3.206.000,-Kč s příslušenstvím. V rámci shora uvedeného exekučního řízení soudní exekutor vydal 8.8.2016 dražební vyhlášku pod č.j. 146 EX 1011/11-241, na nemovité věci ve vlastnictví povinné, zapsané na LV č. 490 pro obec Veleň, okres Praha východ, Katastrální území Veleň. Dražba byla plánována na 27.9.2016 a nemohla být uskutečněna z důvodu zahájení insolvenčního řízení dne 26.9.2016, tj. pouhý 1 den před uskutečněním dražby. Uvedená dražba není jediným úkonem soudního exekutora, směřujícímu ke zpeněžení majetku povinné. Dražby nemovitého majetku dlužnice se uskutečnily již 7.6.2016 a 13.9.2016. V současné době jsou nařízeny 2 opakované dražby na den 18.10.2016. Nelze také opominout skutečnost, že 3.8.2016 bylo vydáno usnesení č.j. 146 EX 1011/11-237 o určení ceny nemovitých věci, z čehož vyplývá, že v nejbližší době by bylo vydáno usnesení (dražební vyhláška), směřující ke zpeněžení dalších nemovitých věcí dlužnice. V této souvislosti exekutor odkazuje na nález Ústavního soudu č. IV.ÚS 378/16 ze 6.9.2016, který formuluje, že soudní exekutor a insolvenční správce vykonávají v zásadě obdobnou činnost, isir.justi ce.cz jejímž cílem je zajistit uspokojení přihlášených věřitelů prostřednictvím autoritativního nakládání s majetkem povinného a dále, že v rámci hospodárnosti exekučního a insolvenčního řízení je namístě, aby zorganizovanou dražbu provedl exekutor místo aby ji znovu musel zorganizovat insolvenční správce. Exekutor je tedy toho názoru, že by bylo nehospodárné, aby veškeré úkony, které již učinil za účelem zpeněžení majetku povinné, byly opětovně činěny v rámci insolvenčního řízení. Důležitou skutečností dle exekutora je výše hodnoty nemovitých věci ve vlastnictví povinného, které by měly být zpeněženy v citovaných dražbách, z čehož se do jisté míry dá také dovodit, do jaké výše by uvedenými dražbami bylo možné uspokojit pohledávky věřitelů, zmiňované v návrhu na zahájení tohoto insolvenčního řízení, a to jak již bylo výše uvedeno, ve velmi brzké době. Dle znaleckých posudků byla v současné době vyčíslená hodnota nemovitých věcí dlužnice částkou 18.430.000,-Kč. Důvody zvláštního zřetele pro vydání předběžného opatření shledává soudní exekutor ve skutečnosti, že insolvenční návrh byl podán 1 den před plánovanou dražbou a dále důvody zohledňující zásadu hospodárnosti a účelovosti řízení. Soudní exekutor dle svého prohlášení vynaložil k přípravě dražeb mnoho snahy a času s tím, že způsob zpeněžení zajistí všem věřitelům uspokojení jejich pohledávek, a to tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon), se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky-výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést. Současně dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některé z účinků, spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V posuzované věci shledal soud návrh na vydání předběžného opatření důvodným.

Z usnesení Okresního soudu ve Strakonicích č.j. 9 EXE 4058/2011-17 soud zjistil, že exekuce byla nařízena již 1.12.2011, tedy již před značně dlouhou dobou. Dražební vyhlášky, týkající se majetku dlužnice byly vydány v srpnu a září 2016 tak, jak vyplývá z příslušných usnesení soudního exekutora tak, jak jsou zmiňovány v jeho návrhu, založeném v insolvenčním rejstříku. V některých případech se jedná již o opakované dražby nemovitého majetku dlužnice.

Soud tak jako soudní exekutor odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu č.j. IV.ÚS 378/2016 ze 6.9.2016, kde se uvádí, že v rámci hospodárnosti exekučního a insolvenčního řízení je namístě, aby již zorganizovanou dražbu provedl exekutor, místo aby ji znovu musel zorganizovat insolvenční správce.

Důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu § 82 odst. 1 písm. b) IZ je právě tato skutečnost, spočívající v hospodárnosti celého procesu uspokojování věřitelů z majetku dlužnice a současně tento důvod spatřuje soud i ve skutečnosti, že ke zmaření dražby došlo podáním insolvenčního návrhu pouze 1 den před konáním příslušné dražby. Je ve společném zájmu věřitelů, aby jejich nároky byly uspokojeny v probíhajícím exekučním řízení, nebude-li v řízení insolvenčním nadále řádně pokračováno. V opačném případě, bude-li na základě návrhu věřitele zjištěn úpadek dlužnice, jsou zde dostatečné zákonné záruky, spočívající v tom, že budou věřitelé uspokojeni tak, aby nikdo nebyl nedovoleně zvýhodněn či nedovoleně poškozen, jak vyplývá z ust. § 5 IZ. Tato záruka byla vtělena do výroku tohoto usnesení, spočívající v tom, že případný výtěžek dosažený zpeněžením v rámci exekučního řízení bude k dispozici pro insolvenční řízení, a to právě za situace, bude-li v něm dále řádně pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12. října 2016

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: L. Sýkorová