KSCB 28 INS 22035/2011-A-14
KSCB 28 INS 22035/2011-A-14

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužnice Lenky Bouchalové, rč: 676217/1053, Hamr 18, 378 04, Chlum u Třeboně, o odvolání dlužnice ze dne 28.5.2012 proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 22035/2011-A-11 ze dne 14.5.2012, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 22035/2011-A-11 ze dne 14.5.2012 s e m ě n í tak, že se dlužnici u k l á d á uhradit do 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč v hotovosti do pokladny nebo bezhotovostně na účet soudu.

Odůvodnění Napadeným rozhodnutím insolvenční soud dlužnici dle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), uložil, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,--Kč na označený účet insolvenčního soudu s uvedením variabilního symbolu nebo hotově do pokladny soudu s tím, že pokud nebude záloha ve lhůtě zaplacena, řízení podle § 108 odst. 3 IZ zastaví.

Insolvenční soud při stanovení zálohy vycházel z toho, že se jeví pravděpodobným odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 390 odst. 3 IZ a následné prohlášení konkurzu na majetek dlužnice, když dlužnice podmínky pro povolení oddlužení nesplňuje. Současně při svém rozhodování přihlédl ke skladbě majetku dlužnice, který bude tvořit majetkovou podstatu. Předmětné usnesení bylo dlužnici doručeno dne 22.5.2012.

Toto usnesení dlužnice napadla včas podaným odvoláním, které došlo insolvenčnímu soudu dne 29.5.2012. Odvoláním se dlužnice domáhala, aby soud rozhodl tak, že se povinnost uhradit zálohu neukládá nebo ji uložil v nižší výši, a to s přihlédnutím k její finanční a majetkové situaci.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a o vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené rozhodnutí a podmínky pro uložení povinnosti dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a došel k závěru, že odvolání lze vyhovět.

Podle ustanovení § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,--Kč.

Účelem zálohy je zejména umožnit výkon činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a tím překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst.2 IZ).

V daném případě při dlužnice podmínky pro povolení oddlužení nesplňuje a je nejvýš pravděpodobný předpoklad toho, že návrh na povolení oddlužení bude odmítnut a zároveň insolvenční soud rozhodne o řešení úpadku dlužnice konkurzem (§ 396 IZ). V takovém případě je uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení důvodné, zejména s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužnice, kdy nezajištěné závazky dlužnice představují částku 1,283.309,39 Kč, zajištěné závazky jsou ve výši 2,906.203,62 Kč. Naproti tomu majetek dlužnice představuje pouze movitý majetek v hodnotě cca 24.000,--Kč a nemovitý majetek o ceně obvyklé cca 1.600.000,--Kč, který má v SJM se svým manželem Jiřím Bouchalem. Nemovitý majetek je navíc zajištěn zástavními právy.

Insolvenční soud s přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem došel k závěru, že uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nutné, nikoliv však ve výši 15.000,--Kč, jak určil v napadeném rozhodnutí, ale postačí záloha na náklady konkurzu ve výši 5.000,--Kč. Proto postupoval soud prvního stupně v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zák.č. 121/2008 Sb. a rozhodl o podaném odvolání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno v písemném vyhotovení navrhovateli.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné. (§ 83 IZ)

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 01.června 2012

JUDr. Josef Šimek samosoudce