KSCB 28 INS 2011/2016-B-116
KSCB 28 INS 2011/2016-B-116

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka LIHO-Blanice spol. s r. o., IČ 42407109, Blanice 11, 391 43 Mladá Vožice, t a k t o :

Zrušují se usnesení č.j. KSCB 28 INS 2011/2016-B-59 ze dne 14.9.2017 ve znění usnesení č.j. KSCB 28 INS 2011/2016-B-61 ze dne 29.9.2017 a ve znění usnesení č.j. KSCB 28 INS 2011/2016-B-69 ze dne 11.10.2017 a dále usnesení č.j. KSCB 28 INS 2011/2016-B-83 ze dne 9.11.2017.

Odůvodnění: Výše uvedenými usneseními vyslovil soud souhlas s prodejem mimo dražbu majetku dlužníka, zahrnutého do majetkové podstaty, když s tímto postupem vyjádřil věřitelský výbor souhlas.

Následně schůze věřitelů, konaná dne 6.2.2018, jednomyslně souhlas věřitelského výboru ke zpeněžování majetku z majetkové podstaty prodejem mimo dražbu odvolala s tím, že ke způsobu zpeněžování majetkové podstaty se vyjádří a příslušný další postup navrhne nově na této schůzi věřitelů zvolený věřitelský výbor.

Podle § 289 odst. 1 IZ, prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru.

Ve smyslu § 46 odst. 2 IZ, schůze věřitelů si může vyhradit cokoliv, co patří do působnosti věřitelských orgánů.

V posuzované věci soud tak konstatoval, že s účinností od konání schůze věřitelů dne 6.2.2018 zde tak chybí zákonný předpoklad pro trvání souhlasu s prodejem mimo dražbu ve smyslu § 289 IZ. S účinností ode dne vydání tohoto usnesení tak soud zrušil i svůj souhlas s tímto způsobem zpeněžování majetkové podstaty, když způsob zpeněžení majetkové podstaty nově navrhne nově zvolený věřitelský výbor.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

České Budějovice 14.2.2018

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Sýkorová isir.justi ce.cz