KSCB 28 INS 19499/2017-P3m2
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeněm z předsedyr JUDr. Petra Trebatíckěho, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbově v insolvenční věci věřitele: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, IČO 72080043 sídlem Mánesova 1803/3a, 371 87 Ceské Budějovice dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano , IČO 62391984 bytem Tyršova 1004/ 2, 390 02 Tábor zastoupený advokátem Mgr. Bc. josefem Zemanem sídlem Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1 o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2, ledna 2018, č. j KSCB 28 INS 19499/2017-P3m2, takto: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. ledna 2018, č. j. KSCB 28 INS 19499/2017-P3 2 se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Jihočeský kraj ve výši 3 915 Kč se neodmítá a jeho účast vinsolvenčním řízení nekončí

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen soud prvního stupně a insolvenční soud) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Jihočeský kraj (dále jen Věřitel) ve Výši 3 915 Kč odmítá (bod l. výroku) a jeho účast v insolvenčním řízení právní moci rozhodnutí končí (bod ll. výroku)

V odůvodnění svěho rozhodnutí uvedl, že dne 23. 10. 2017 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníka Jakuba l lniličkjI (dále jen Dlužník) spojený s návrhem na povolení jeho oddlužení, usnesením ze dne 10. listopadu 2017 na č. d. fix-10 zjistil úpadek Dlužníka a povolil jeho řešení oddluženírn a zároveň vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku vinsolvenčním rejstříku přihlásili svě pohledávky s tím, že k opožděně podaným přihláškám se nebude přihHžet a v insolvenčním řízení Dlužníka nebudou opožděně přihlášené pohledávky uspokojený. Konstatoval dále, že lhůta k přihlášení pohledávek začala v návaznosti na účinky usnesení o úpadku běžet dne 11. 11. 2017 a její konec připadl na den 11. 12. 2017.

Cituje $ 83, Š 173 a 5 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále těž jen IZ), soud prvního stupně dospěl k závěru, že přihláška pohledávky Věřitele došla insolvenčnímu soudu dne 21. 12. 2017 (odeslána byla téhož dne), tedy opožděně. Uzavřel, že k takto podaně přihlášce se dle Š 173 IZ nepřihlíží, bylo proto namístě podle Š 185 IZ přihlášku pohledávky Věřitele odmítnout a rozhodnout o ukončení účasti TVěřitele v insolvenčním řízení Dlužníka.

Shodus rvo isem otvrzu'e Petr \fo'ta. ? P P 1 l

10.

11.

_ J.: vu ...-u ...A-_Iu J...-' IJJ'IIř-Í ÍUJ l'

3 1VSPI l 148/2018

Toto usnesení napadl Věřitel včasným odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil. Uvedl, že dne 7. 12. 2017 přihlásil do insolvenčního řízení Dlužníka svoji pohledávku ve výši 2 Kč. Podáním ze dne 21. 12. 2017 (doručeným téhož dne insolvenčnínm soudu) změnil výši své přihlášené pohledávky, což zcela jasně formuloval v průvodním dopise, v němž uvedl, že se jedná o upřesnění odhadu Výše již přihlášené pohledávky, a k němuž přiložil i přihlášku pohledávky. Odkázal na Š 192 odst. 4 IZ, podle něhož mohou věřitelé až do skončení přezkumného jednání, dokud není jejich pohledávka zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Zdůraznil, že včas přihlásil svou pohledávku ve výši 2Kč, přičemž již v této přihlášce uvedl, že se jedná opředpokládanou daňovou povinnost. Ještě předtím, než došlo k přezkoumání přihlášené pohledávky, tedy v době, kdy pohledávka ještě nebyla ani zjištěna, ani účinně popřena, změnil Věřitel výši této pohledávky na částku 3 915 Kč. Z tohoto důvodu nemohl Věřitel učinit podání přihlášky opožděné, nebot? nepodal novou přihlášku pohledávky, ale pouze u již přihlášené pohledávky změnil její výši, přičemž současně bylo toto podání učiněno včas, a to před předložením kompletní zprávy opřezkumu. Z těchto důvodů má za to, že mu bylo odepřeno právo vyplývající z ustanovení Š 192 odst. 4 12.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo, podle 5 212 a Š 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), za použití Š 7 IZ a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle Š 173 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihHží a takto uplatněné pohledávky sevinsolvenčním řízení neuspokojují (odst. 1 věta prvá a druhá). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odst. 4).

Z Š 83 IZ. se podává, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Podle Š 185 IZ, nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dle Š 192 odst. 4 IZ může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Podle Š 410 odst. 1 IZ, nění "li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně Š 190 až 202 IZ.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 10. 11. 2017 na č. d. A 10 insolvenční soud zjistil úpadek Dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, pokud tak dosud neučinili, aby ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o úpadku přihlásili svě pohledávky, a poučil je, že k opožděné přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží a takto opožděné uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, a že věřitelé mohou měnit výši přihlašované pohledávky až do skončení jednání insolvenčního správce s Dlužníkem podle ustanovení Š 410 odst. 2 IZ

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

15.

(č. d. A-10). Poslední den lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů tedy připadl na pondělí 11. 12. 2017. Jednání insolvenčního správce s Dlužníkem proběhlo dne 28. 12. 2017 a skončilo v 10:20 hod. (č. d. B 3).

Dne 7. 12. 2017 podal Věřitel insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři přihlášku, evidovanou pod P1-1, v níž uplatnil pohledávku č. 1 ve výši 2 Kč, v členění na pohledávky poř. č. 1 ve výši 1 Kč z právního důvodu DPH-předpokládaná daňová povinnost za období 1. 11. 2017 do 9. 11. 2017 a poř. č. 2 ve výši 1 Kč z právního důvodu DPFO-předpokládaná daňová povinnost za období 1. 11. 2017 do 9. 11. 2017. Přípisem ze dne 21. 12. 2017 Věřitel sdělil insolvenčnímu soudu, že upřesňuje původni odhad výše přihlášené pohledávky ve výši 2 Kč doručené soudu dne 7. 12. 2017 (dokument P1-2) dle rozpisu, jímž je nově vyplněný formulář přihlášky, v němž Věřitel doplnil výši pohledávky č. 1 na částku 3 915 Kč dle dodatečného platebního výměru k dani z příjmu fyzických osob ze dne 14. 12. 2017, čj. 2250836/17/2212-50523304627, jež představuje jistinu bez příslušenství. Insolvenční soud opravenou přihlášku pohledávky zařadil pod pořadové číslo P3 věřitele č. 1 (Věřitel)

Odvolací soud konstatuje, že z obsahu doplnění Věřitelovy přihlášky vyplývá, že 1Věřitel pouze změnil výši své již přihlášené pohledávky, a to z původní celkové částky 2 Kč na celkovou částku 3 915 Kč, a nejedná se tak o novou přihlášku. Věřitel tak učinil dne 21. 12. 2017, tj. sedm dní před jednáním insolvenčního správce s Dlužníkem, a tedy v souladu se zákonnou úpravou, nebot ta stanoví, že věřitelé mohou měnit výši své pohledávky až do skončení přezkumného jednání, což v případě oddlužení, při kterém není nařizováno přezkumné jednání, znamená do skončení jednání insolvenčního správce s Dlužníkem, o čemž ostatně soud prvního stupně věřitele správně poučil v rozhodnutí o úpadku.

Ze strany insolvenčního soudu tak nebylo důvodu pro odmítnutí doplnění přihlášky Věřitele ve výši 3 915 Kč postupem dle Š 185 IZ a ukončení jeho účasti v daném rozsahu v insolvenčním řízení Dlužníka.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení dle Š 220 odst. 1 o.s.ř. za použití Š 167 odst. 2 o.s.ř. a Š 7 IZ změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, s tím, že Věřitel nadále zůstává účastníkem insolvenčního řízení v rozsahu všech jeho přihlášených pohledávek.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 Kč); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 1. března 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Herný i ..-