KSCB 28 INS 18711/2014-B-11
KSCB 28 INS 18711/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci dlužníka Ondřeje anonymizovano , rč: 870211/1836, Černovická 517, 391 55 Chýnov, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Ondřeje anonymizovano , rč: 870211/1836, Černovická 517, 391 55 Chýnov, pro Miroslava anonymizovano , anonymizovano , Pražského povstání 2850, 390 03 Tábor, a to ohledně: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 970 pro obec Chýnov a katastrální území Chýnov u Tábora; spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 1168 pro obec Chýnov a katastrální území Chýnov u Tábora; a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 695 pro obec Chýnov a katastrální území Záhostice.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že prodej bude uskutečněn způsobem mimo dražbu za cenu, která nebude nižší než cena obvyklá stanovená dle znaleckého posudku s tím, že poplatníkem daně z převodu nemovitosti bude kupující.

Odůvodnění:

Písemným podáním ze dne 23.07.2015 doručeným soudu dne 24.07.2015 požádala osoba blízká dlužníku, Miroslav Novák, anonymizovano , Pražského povstání 2850, 390 03 Tábor, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. st. 147/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2), jehož součástí je stavba č.p. 517 (rodinný dům stojící na pozemku p.č. st. 147/1), na pozemku p.č. 10/2 (trvalý travnatý porost o výměře 59 m2) a na pozemku p.č. 10/8 (trvalý travnatý porost o výměře 27 m2), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 970 pro obec Chýnov a katastrální území Chýnov u Tábora, dále pak spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na pozemku p.č. 10/9 (trvalý travnatý porost o výměře 15 m2), zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 1168 pro obec Chýnov a katastrální území Chýnov u Tábora, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 120/6 (zahrada o výměře 100 m2), zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 695 pro obec Chýnov a katastrální území Záhostice (dále jen předmětné nemovitosti ). Přípisem č. j.-B-8 ze dne 27.07.2015 soud vyzval insolvenčního správce a zajištěné věřitele Raiffeisenbank a.s., aby se k žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty vyjádřili. Na tento přípis reagoval zajištěný věřitel Raiffeisenbank a.s. svým písemným podáním ze dne 31.07.2015 doručeným soudu dne 03.08.2015 v němž uvedl, že souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké, a to za cenu 250.000,00 Kč, tj. za cenu obvyklou dle vyhotoveného znaleckého posudku s tím, že poplatníkem daně z převodu nemovitosti bude kupující. Insolvenční správce svým písemným podáním ze dne 05.08.2015 doručeným soudu dne 06.08.2015 sdělil, že s ohledem na souhlasné stanovisko zajištěného věřitele Raiffeisenbank a.s. a důvody uvedené v samotném návrhu osoby blízké, lze návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou vyhovět. Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dle ust. § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V tomto případě bylo o výjimku požádáno osobou blízkou dlužníku-Miroslavem Novákem, anonymizovano , Pražského povstání 2850, 390 03 Tábor. Za situace, kdy insolvenční správce i zajištění věřitel souhlasili s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníku, nemá ani soud výhrady proti této výjimce. Za této situace soud použil ustanovení § 295 odst. 3 IZ a výrokem I. tohoto usnesení návrhu vyhověl. Výrokem II. usnesení pak stanovil podmínky prodeje předmětných nemovitostí, přičemž zpeněžení předmětných nemovitostí v této výši je také podmínkou udělení výjimky.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 17. srpna 2015

JUDr. Miroslav Veselý v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mrázová