KSCB 28 INS 18018/2014-B-13
KSCB 28 INS 18018/2014-B-13 Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníků Bohumila Holakovského, rč: 830720/1397, byte m Hospříz 11, 377 01 Jindřichův Hradec a Ivany Holakovské, rč: 825113/1405, byte m tamtéž, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ohledně nemovitostí dlužníků, zapsaných Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na LV č. 249 pro obec i Katastrální úze mí Hospříz. Výjimka se uděluje ve prospěch Bohumila Holakovského, rč: 481112/029.

O d ů vo d ně n í :

Podle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon), na návrh osob, uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) (mj. osoby dlužníkům blízké) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

O povolení výjimky požádal podáním, doručeným soudu 30.9.2015 otec dlužníka, pan Bohumil Holakovský, rč: 481112/029. V této své žádosti uvedl, že žádá o možnost odkoupení bytu přímým prodejem za odhadní cenu s tím, že za této situace dojde ke snížení nákladů a bude tak možné uspokojit zajištěného věřitele větší finanční částkou. V bytě bydlí rodina jeho syna, které chce navrhovatel tímto svým postupem pomoci.

S tímto postupem 20.10.2015 souhlasil zajištěný věřitel (viz. č.l. B-11) a dne 13.10.2015 i insolvenční správce (viz. č.l. B-8). Věřitelský orgán v této insolvenční věci zvolen nebyl.

Vzhledem k výši odhadní ceny (320.000,-Kč), vzhledem k souhlasu zajištěného věřitele, jehož zjištěná a zajištěná pohledávka činí 607.056,44 Kč, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení s tím, že práv a oprávněných zájmů ostatních věřitelů se za těchto okolností udělení výjimky nedotýká.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30. listopadu 2015

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: L. Sýkorová