KSCB 28 INS 17540/2012-A-18
KSCB 28 INS 17540/2012-A-18

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka GMB, s.r.o., IČ 25181831, Husova 17, 370 01, České Budějovice, t a k t o :

Zrušuje se usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 17540/2012-A-15 ze dne 17.4.2013.

Odůvodnění:

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 17540/2012-A-15 ze dne 17.4.2013 bylo zastaveno insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka s ohledem na ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon), když ze strany dlužníka-navrhovatele nebyla zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení dlužník podal včas odvolání, kde uvedl, že požadovanou zálohu 17.4.2013 na pokladně podepsaného soudu uhradil.

Za situace, kdy bylo zjištěno, že požadovaná záloha byla skutečně 17.4.2013 uhrazena, postupoval soud dle § 210a a § 374 odst. 3 o.s.ř. a rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude ve věci dále postupováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 29.dubna 2013

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce