KSCB 28 INS 16072/2017-P10-4
KSCB 28 INS 16072/2017-P10-4

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Jana Auera, rč: 721016/1222, IČ 60641100, Mánesova 64, 382 82 Benešov nad Černou, o odvolání věřitele Město Kaplice, IČ 00245941, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 28 INS 16072/2017- P10-2 ze dne 14.2.2018, t a k t o :

Zrušuje se usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 28 INS 16072/2017- P10-2 ze dne 14.2.2018.

Odůvodnění: Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením, vydaným vyšší soudní úřednicí, č.j. KSCB 28 INS 16072/2017-P10-2 ze dne 14.2.2018, odmítl přihlášku pohledávky věřitele P10 Města Kaplice a současně rozhodl, že právní moci tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. Soud odůvodnil toto své rozhodnutí ust. § 170 IZ, dle kterého se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, mimosmluvní sankce, postihující majetek dlužníka. Toto usnesení není nijak blíže odůvodněno, pouze je zde odkaz na stanovisko insolvenčního správce, jehož právní názor soud v plném rozsahu převzal.

Toto usnesení bylo doručeno právnímu zástupci věřitele 15.2.2018.

Věřitel dne 1.3.2018, tedy včas, podal proti tomuto rozhodnutí soudu prvého stupně odvolání s tím, že konstatuje, že na předmětný vztah mezi dlužníkem a věřitelem se nevztahují ust. § 170 zák. č. 182/2006 Sb., když předmětem uplatněného nároku je paušální náhrada nákladů přestupkového řízení, stanovená ve smyslu ust. § 79 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Jak již konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 4 VSPH 1499/2015-P8-7 ze dne 19.10.2015, nejde v tomto případě o příslušenství pohledávky a nelze tak na tuto pohledávku nahlížet optikou občansko právního řízení. Na pohledávku je nutné aplikovat předpisy práva veřejného a tudíž na předmětnou pohledávku se ani nevztahují ust. § 170 IZ. Za této situace věřitel navrhl, aby vydané usnesení bylo zrušeno.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., proti rozhodnutí, vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení, lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvolání.

V posuzované věci shledal soud odvolání důvodným.

Jak vyplývá z přihlášky pohledávky věřitele Města Kaplice, jím uplatněný nárok představuje paušální náhradu nákladů řízení ve smyslu § 79 odst. 1 přestupkového zákona a Vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích. Náhrada nákladů isir.justi ce.cz byla stanovena na základě rozhodnutí Městského úřadu v Kaplici ze dne 10.10.2016, sp. zn. MěÚK/24358/2016.

Soud se v tomto případě plně ztotožnil s právními závěry, učiněnými v usnesení Vrchního soudu v Praze, č.j. 4 VSPH 1499/2015-P8-7 ze dne 19.10.2015 a konstatoval, že náhrada nákladů přestupkového řízení je zcela samostatnou veřejněprávní pohledávkou, která není příslušenstvím uložené sankce-pokuty (§ 11 odst. 1 písm. b) ZOP) a není proto ani pohledávkou, vyloučenou z uspokojení v insolvenčním řízení (§ 170 IZ).

Za daného skutkového stavu je konstatováno, že nebylo na místě odmítat přihlášku, když není žádný zákonný důvod k jejímu odmítnutí a k ukončení účasti odvolatele v tomto insolvenčním řízení. Za této situace bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 6.3.2018

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Sýkorová