KSCB 28 INS 14866/2014-A-9
KSCB 28 INS 14866/2014-A-9

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Malý hospodář s.r.o., IČ 28133111, Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, zahájené k návrhu navrhovatelky Pavlíny Janečkové, Hůrky 86, 373 72 Lišov, o odvolání navrhovatelky proti usnesení č.j. KSCB 28 INS 14866/2014-A-7 ze dne 6.8.2014, t a k t o :

Zrušuje se usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 28 INS 14866/2014-A-7 ze dne 6.8.2014.

Odůvodnění: Usnesením vydaným vyšší soudní úřednicí rozhodl podepsaný soud pod č.j. KSCB 28 INS 14866/2014-A-7 ze dne 6.8.2014 o uložení povinnosti navrhovatelce zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Toto usnesení bylo navrhovatelce doručeno 14.8.2014. Podáním ze dne 27.8.2014, doručeným soudu 29.8.2014, podala navrhovatelka proti výše uvedenému usnesení odvolání. V tomto svém odvolání uvádí, že jej opírá především o ust. § 108 IZ, když její nároky se opírají výlučně o nároky z pracovního poměru na základě pracovní smlouvy. Zálohu na náklady insolvenčního řízení tak nelze uložit zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovně právních nárocích.

Podané odvolání proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka bylo nejdříve posouzeno s ohledem na ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, a to soudcem. S ohledem na obsah insolvenčního návrhu a s ohledem na ust. § 108 odst. 1 IZ, shledal soud odvolání důvodným a za této situace bylo tak rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 3.září 2014

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce