KSCB 28 INS 14503/2014-B-27
KSCB 28 INS 14503/2014-B-27

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou v insolvenční věci dlužníka Vlastimil Karban, rč: 640906/0394, IČO 63873044, Blatské sídliště 589, 391 81, Veselí nad Lužnicí, Daniela Karbanová, rč: 666222/0576, Blatské sídliště 589, 391 81, Veselí nad Lužnicí, t a k t o :

Návrh dlužníků, aby soud vydal předběžné opatření ohledně zastavení dražby se zamítá.

Odůvodnění:

Na základě návrhu věřitele společnost QI Investiční společnost, a.s., IČ 27911497, Rybná 682/14, 110 05 Praha bylo dne 27.5.2014 zahájeno pod č.j. KSCB 28 INS 14503/2014-A-3 insolvenční řízení a po vyjádření dlužníků dne 19.12.2014 pod č.j. KSCB 28 INS 14503/2014-A-16 zjištěn úpadek shora uvedených dlužníků a na jejich majetek prohlášen konkurz. Insolvenčním správcem byl ustanoven AP insolvence, v.o.s., se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň. Při přezkumném jednání konaném dne 10.3.2015 byla potvrzena volba zástupců věřitelů, kdy zástupcem věřitelů se stala společnost QI investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Praha 1. Při přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky 34 věřitelů v celkové výši 8,627.468,55 Kč s tím, že pohledávky věřitelů QI investiční společnost, a.s. ve výši 3,736.093,87 Kč a pohledávka věřitele Finanční úřad pro Jihočeský kraj v celkové výši 107.020,25 Kč byly zjištěny jako pohledávky zajištěné.

Dle zprávy insolvenčního správce (činnost insolvenčního správce vykonávána prostřednictvím ohlášeného společníka Ing. Petra Pospíšila) ze dne 1.7.2015 se podává, že v souladu s pokynem zajištěného věřitele QI investiční společnost, a.s. správce realizoval zpeněžení majetkové podstaty, a to prostřednictvím společnosti Znalecká a poradenská kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 458/1, Praha 1-Malá Strana s tím, že prodej je realizován dle ust. § 289 insolvenčního zákona, tedy mimo dražbu nejvyšší nabídce s tím, že měl být evidován jeden vážný zájemce, který v současné době zajišťuje financování formou hypotečního úvěrů.

Podáním doručeným soudu dne 29.7.2015 dlužníci soudu sdělili, že chtějí, aby byla nemovitost prodána za co nejvyšší cenu. Sami bez realitní společnosti si sehnali kupce za částku 3,500.000,-Kč, který má již vyřízenou hypotéku. Adresa kupce: Zasadil David, Blatské sídliště 585, Veselí nad Lužnicí. K výzvě soudu navrhovatel dne 3.8.2015 soudu sdělil, že žádá insolvenčního správce, nechť prostřednictvím insolvenčního soudu předloží jaké kroky učinil pro zpeněžení nemovitosti, jež je předmětem zajištění. Insolvenční správce reagoval dne 4.9.2015, sdělil, že realizuje zpeněžení majetkové podstaty v souladu s pokynem zajištěného věřitele s tím, že prodej je realizován dle ust. § 289 IZ, tedy mimo dražbu nejvyšší nabídce, uvedl že eviduje jediného vážného zájemce, a to manželé Zasadilovi, se kterými je insolvenční správce v kontaktu a nad rámec svých povinností zajišťoval podklady, spolu s jejich finančním poradcem Ing. Popelákem, podklady pro hypoteční financování. Připomněl, že k 30.7.2015 nebylo ukončeno správní řízení o odstranění stavby vedené u Městského úřadu Veselí nad Lužnicí, nebylo tudíž vydáno ani povolení k dočasnému užívání stavby a nemovitost nebyla zapsána v katastru nemovitostí s přiděleným číslem popisným. Správce poukázal i na to, že je nejprve nutné narovnat právní stav a teprve poté zpeněžovat, neboť jen tak mohou kupující reálně zajistit financování formou hypo-úvěru. Vzhledem k tomu, že jediný potencionální kupující manželé Zasadilovi byl znám ještě předtím, než si zajištěný věřitel dal správci pokyn, kterým ustanovil jako zprostředkovatele společnost Znalecká a poradenská kancelář s.r.o. Správce má za to, že není třeba zatěžovat majetkovou podstatu případnou 5 % provizí zprostředkovatele a pro další svůj postup sdělil, že žádné hypoteční financování, jak dlužník, případně zajištěný věřitel uvádí, dosud z výše uvedených důvodů není ani nemohlo být, správci nebyl předložen žádný bankovní příslib, ani jakýkoliv jiný doklad o existenci disponibilních prostředků k úhradě kupní ceny. Ve spolupráci s dlužníkem, Odborem výstavby MÚ Veselí nad Lužnicí, případně kupujícím bude zajištěn zápis do katastru nemovitostí tak, aby došlo k narovnání současného nepříznivého právního stavu. Insolvenční správce nemá námitek, aby zprostředkovatel Znalecká a poradenská činnost s.r.o. v souladu s pokynem zajištěného věřitele dále pokračovala v nabídkovém řízení tak, aby byla zajištěna transparentnost zpeněžení pro případ, že by se našel zájemce s vyšší nabídkou.

Z pokynu zajištěného věřitele ze dne 2.4.2015 (navrhovatele) se podává, že tento zajištěný věřitel udělil insolvenčnímu správci pokyn ke způsobu zpeněžení nemovitosti, zapsané v majetkové podstatě dlužníka, rozestavěné budovy v části obce Veselí nad Lužnicí na pozemku parcelní číslo 2718/12, pozemku parc.č. 2718/12 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc.č. 2718/3 orná půda, vše k k.ú. Veselí nad Lužnicí, obec Veselí nad Lužnicí. Ke zpeněžení shora uvedeného předmětu zajištění má dojít prodejem mimo dražbu v nejvyšší nabídce v čase a místě prostřednictvím zprostředkovatele prodeje nemovitosti. Insolvenční správce uzavře smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitých věcí se Znaleckou a poradenskou kanceláří s.r.o., IČ 28478134, přičemž náklady spojené se zpeněžením budou činit 5 % z prodejní ceny a k těmto nákladů bude uplatněna i DPH v zákonem stanovené výši. Insolvenčnímu správci pak bylo uloženo informovat zajištěného věřitele o učiněných nabídkách.

Dne 4.9.2015 byl doručen soudu pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění, kdy zajištěný věřitel udělil insolvenčnímu správci pokyn ke způsobu zpeněžení shora citovaných nemovitostí tak, že zpeněžení zastavených nemovitostí provede insolvenční správce veřejnou dražbou elektronickou prostřednictvím dražební společnosti EURODRAŽBY. CZ, a.s., IČ 25023217, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8. Insolvenční správce uzavře smlouvu o provedení dobrovolné dražby s dražebníkem a vyvolávací cena předmětu dobrovolné dražby bude stanovena ve výši 1,990.000,-Kč. Výše odměny dražebníka bude činit 5 % z ceny dosažené vydražením.

Dne 6.10.2015 bylo doručeno stanovisko zajištěného věřitele k pokynu prvého zajištěného věřitele a Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Táboře udělilo souhlas se shora citovaným pokynem zajištěného věřitele QI investiční společnosti, a.s. ze dne 25.9.2015 ke způsobu zpeněžení citovaných nemovitostí, a to veřejnou dražbou elektronickou prostřednictvím dražební společnosti EURODRAŽBY.CZ, a.s., IČ 25023217 za vyvolávací cenu 1,990.000,-Kč. Dne 15.10.2015 byl udělen souhlas s pokynem zajištěného věřitele i společností ČEVAK a.s. s tím, že předmětem zajištění jsou nemovitosti pozemek parc. č. 2718/3 a 2718/12.

Dne 15.10.2015 zaslal insolvenční správce soudu podání nazvané jako sdělení insolvenčnímu správci k dotazu manželů Zasadilových, ve kterém konstatoval, že k datu 15.10.2015 dle sdělení paní Zasadilové a následně jejího finančního poradce pana Popeláka je zajištění financování případného nákupu stále ve fázi žádosti o poskytnutí úvěru, který, když v této věci byla pravděpodobně oslovena mimo jiné společnost ČSOB a.s., tudíž jakákoliv minulá i současně verbálně učiněná nabídka odkupu za částku 3,500.000,-Kč je pouze ve stádiu hypotetických úvah. Dále konstatoval, že v souladu s aktuálním pokynem zajištěného věřitele realizuje správce kroky směřující ke zpeněžení dražbou. Tato dražba bude na základě výběru věřitele realizována prostřednictvím dražebníka EURODRAŽBY CZ, a.s. za věřitelem stanovených podmínek. Správce manželům Zasadilovým sděluje, že s nimi ani s žádným jiným zájemcem nebude uzavírat smlouvu o budoucí kupní smlouvě za účelem podání žádosti o financování formou hypotečního úvěru. Správce zároveň vyzval manžele Zasadilovi, aby v případě, že mají k dispozici prostředky k úhradě kupní ceny v avizované výši 3,500.000,-Kč učinili oficiální nabídku podáním u insolvenčního soudu, kterou doplní závazným bankovním příslibem financování či jiným dokladem existence prostředků k úhradě kupní ceny. Takto podaná nabídka bude obratem oprávněnými účastníky řízení posouzena. Správce dále odkázal zájemce na dražebníka EURODRAŽBY CZ, a.s., kde mohou svůj zájem projevit účastí v připravované dražbě, případně zjistit konkrétní podmínky dražby.

Dne 4.1.2016 insolvenční správce soudu sdělil, že v souladu s aktuálním pokynem zajištěného věřitele realizuje kroky směřující ke zpeněžení dražbou, která bude na základě výběru věřitele realizována prostřednictvím dražebníka EURODRAŽBY CZ , a.s. za věřitelem stanovených podmínek. Termín konání dražby je plánován na 18.2.2016. Ostatní skutečnosti jsou beze změn proti předchozímu stavu.

Dne 29.1.2016 byl soudu doručen přípis dlužníků nazvaný jako žádost o pomoc při řešení nastalé situace, ve kterém jsou tvrzeny úkony dlužníka a údajných zájemců o koupi nemovitosti (David Zasadil, Zdeňka Zasadilová) a popsáno jednání za pomocí finančního a hypotečního poradce pana Ing. Augustina Popeláka. Podatelé se vyjadřovali i k tvrzenému stavu domu z hlediska energetické náročnosti. Tvrdili souvislost opožděného vznesení námitek dlužníků na schůzi věřitelů proti navýšení úroků firmou QI investiční společnost, a.s. s podanými informacemi insolvenčním správcem s celkovým shrnutím, že insolvenční správce nepostupuje v souladu s jeho povinnostmi. Závěrem v podání zmínili, že dlužníci chtějí požádat o vydání předběžného opatření ohledně zastavení dražby a chtějí požádat o přešetření korektnosti postupu insolvenčního správce Ing. Petra Pospíšila. Toto podání nebylo podepsáno a soud na něj reagoval přípisem ze dne 2.2.2016 (v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 3.2.2016), ve kterém konstatoval, že k takovémuto podání nelze přihlížet. Dále konstatoval, že námitky k osobě správce neshledal důvodnými.

Dne 3.2.2016 bylo doručeno podání shodné s podáním, které učinili dlužníci dne 29.1.2016. Toto podání již bylo dlužníky podepsáno. Obsah tohoto podání lze shrnout jako vyjádření nespokojenosti dlužníků s postupem správce. Připomněli, že se vedlo několikaměsíční vyjednání o přímém prodeji. Manželé Zasadilovi si začali vyřizovat hypotéční úvěr. Jednání s insolvenčním správcem nikam nevedla, přitom Ing. Augustin Popelák zpracoval a připravil kupní smlouvu, insolvenčním správcem mu bylo sděleno, že dům přímým prodejem nebude prodávat a dům půjde do dražby. To vše by mohl dosvědčit i doložit Ing. Augustin Popelák, hypoteční specialista, Jindřichův Hradec, Růžová 33. Manželé

Zasadilovi nakonec odmítli dlužníkům, pokud se jich ptali, zda jsou ochotni vypovědět o tom, jak se k nim insolvenční spráce Ing. Petr Pospíšil choval. Dlužníci mají za to, že insolvenční správce poškozuje je i samotné věřitele, ví, že o rodinný dům přijdou, ale mohl se prodat za 3,500.000,-Kč, pokud se prodá za menší částku v dražbě, tak v tomto nemohou vidět nic jiného než to, že to není asi úplně v pořádku. Závěrem uvedli, že chtějí požádat o vydání předběžného opatření ohledně zastavení dražby a dále chtějí požádat o přešetření korektnosti postupu insolvenčního správce.

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle poslední věty § 82 odst. 1 povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 7 odst. 1 zák. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, tj. při rozhodování o tom, zda nařídit předběžné opatření je soud povinen přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu, tj. zejména ust. § 74 a násl., je-li třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li obava, že by výkon rozhodnutí mohl být ohrožen, jde-li o účastníky, mezi nimiž bude zahájen soudní spor, popřípadě, je-li nařizováno předběžné opatření vůči třetí osobě, nebo ust. § 102 občanského soudního řádu, jde-li o zatímní úpravu poměrů účastníků řízení již zahájeného. Podle shora citovaných ustanovení o.s.ř. je podepsaný soud také soudem příslušným k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření.

Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby mimo jiné nenakládal s určitými věcmi nebo právy /písm. d)/, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel /písm. e)/. Podle § 76 odst. 2 o.s.ř. předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Podle § 14 insolvenčního zákona účastníkem insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

V souladu s konstantní judikaturou naléhavost zatímní úpravy v insolvenčním řízení je třeba hodnotit z hlediska účelu zákona 182/2006 Sb., jinak řečeno podmínky pro nařízení předběžného opatření jsou dány tam, kde jednání účastníka, popřípadě třetí osoby vykazuje takové znaky, pro něž je třeba nařízení předběžného opatření, aby účel zákona, nebyl mařen ani oddalován, avšak pouze za předpokladu, že omezení vyplývající ze zákonem k zajištění téhož, nepostačují.

V daném případě se dlužníci domáhají nařízení předběžného opatření, jímž by soud uložil insolvenčnímu správci zdržet se úkonu směřující ke zpeněžení majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty. I když samotné podání dlužníků není zcela určité soud nepostupoval dle ust. § 75a o.s.ř., neboť z obsahu spisu lze dovodit, čeho se dlužníci domáhají a z jakého důvodu.

Podle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnost, týkají se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Podle odst. 2 téhož ustanovení insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtu a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru.

Podle § 230 odst. 2 insolvenčního zákona, jde-li o zprávu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičním oprávněním vázána pokyny zajištěného věřitele směřujícími k řádné zprávě; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí.

Podle § 293 odst. 1 věta prvá insolvenčního zákona jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení, je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Podle věty třetí ustanovení § 293 odst.1 insolvenčního zákona insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Vzhledem k výše uvedenému platí, že osoba vykonávající dispoziční oprávnění (insolvenční správce) je vázána pokyny zajištěného věřitele směřujícímu k řádné správě a zpěněžení věci sloužící k zajištění. V daném případě udělil pokyn osobě s dispozičními právy zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. I v případě pokynů zajištěného věřitele podaných v souvislosti zpeněžením hodnot, ke kterým se vztahuje zajištění, může osoba s dispozičními oprávněními odmítnout pokyny zajištěného věřitele, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji. V takovém případě se osoba s dispozičním oprávněním předmětným pokynem prozatím neřídí, odmítne jej a bez odkladu předloží insolvenčnímu soudu žádost, tj. návrh na přezkoumání tohoto konkrétního pokynu, který přezkoumání učiní v rámci dohlédací činnosti. Nevhodnost pokynů lze vztahovat výhradně k rizikům pro věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které slouží k zajištění pohledávky, tj. hrozícímu zkrácení uspokojení zajištěných věřitelů, jinak se činnost shoduje s dispozičními oprávněními insolvenčního správce, který je při své správě a zpeněžení věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které slouží k zajištění pohledávky, vázán pokyny zajištěných věřitelů. Pokud zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí, udělil pokyn k prodeji předmětných shora citovaných nemovitostí a i další zajištění věřitelé připojili své písemné souhlasy s tímto postupem, je tento postup souladný se zákonem. V daném případě tedy soud neshledal, že by byl účel zákona či insolvenčního řízení mařen nebo oddalován.

Navíc je třeba uvést, že insolvenční soud není povolán řešit spor mezi dlužníky a správcem v rámci konkurzního řízení, a to dokonce při posuzování důvodnosti návrhu na nařízení předběžného opatření. Insolvenční správce je procesním subjektem podle insolvenčního zákona, není však účastníkem insolvenčního řízení. Již z tohoto pohledu je postup navrhovaný dlužníky podle shora citovaných ustanovení občanského soudního řádu vyloučen, možnost korekce postupu je dána pouze v rámci dohlédací činnosti soudu, jak shora uvedeno.

Pro úplnost soud připomíná, že v daném případě zajištěný věřitel dal písemný pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění, ostatní zajištění věřitelé učinili písemný souhlas, jak bylo soudu doloženo, nelze tedy namítat nesprávnost postupu správce při zpeněžování majetku zapsaného do soupisu podstaty, to vše při zdůraznění toho, že insolvenční správce není

účastníkem insolvenčního řízení a i přiměřená aplikace shora citovaných ustanovení občanského soudního řádu vůči němu je v konkurzním řízení vyloučena. Nelze přehlédnout ani tu skutečnost, že pravdivost tvrzení dlužníků v tom směru, že na koupi nemovitosti je zajištěn úvěr ve výši 3,500.000,-Kč nebyla nikterak osvědčena, toto tvrzení (uváděné již v podání ze dne 29.7.2015) zůstává pouze tvrzením dlužníků.

Ze shora uvedených důvodů insolvenční soud návrh dlužníků zamítl.

Jak již bylo shora uvedeno v daném případě je navrhovatel předběžného opatření ze zákona zproštěn povinnosti složit jistotu (§ 82 odst. 1 věta poslední) a v souladu s § 11 odst. 2 písm. o) je osvobozen i od zaplacení soudního poplatku, proto soud o uložení soudního poplatku z návrhu nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 8. února 2016

JUDr. Jana H r a b o v á v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Lohonková