KSCB 28 INS 1350/2014-B-222
KSCB 28 INS 1350/2014-B-222

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Via Chem Group, a.s., IČ 26694590, Rudolfovská tř. 303/113, 370 01 České Budějovice, t a k t o :

I. Zrušuje se usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 28 INS 1350/2014-B-212 ze dne 10.8.2015.

II. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka se ustanovuje A-Consult plus, spol. s r.o., znalecký ústav, Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1, IČ 41186907.

III. Znaleckému ústavu se ukládá vypracovat znalecký posudek písemně ve lhůtě do 31.1.2016.

Odůvodnění: V předmětné insolvenční věci byl na základě usnesení podepsaného soudu č.j. KSCB 28 INS 1350/2014-B-212 ze dne 10.8.2015 ustanoven znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty znale cký ústav Equita Consulting s.r.o., IČ 25761421. Podáním ze dne 18.8.2015 přihlášený věřitel Městská část Praha 6 podal námitku podjatosti tohoto ustanoveného znalce. Usnesením z 10.8.2015 ustanovený znalecký ústav ve svém vyjádření k podaným námitkám uvedl, že v dané insolvenční věci lze znalce považovat subjektivně za zcela nepodjatého, jak to vymezuje zákon o znalcích a tlumočnících. Přestože však znalecký ústav se nepokládá za podjatý pro poměr k věci či účastníkům, není v zájmu znaleckého ústavu zpracovávat znalecký posudek ve věci, kdy některý z účastníků insolvenčního řízení od prvopočátku považuje znalce za podjatého a deklaruje svou nedůvěru vůči osobě i práci znalce.

Usnesení o ustanovení znalce je ve smyslu § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon) a ve smyslu § 170 odst. 2 o.s.ř. usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, kterým není však soud vázán a může jej kdykoliv i bez návrhu změnit, žádají-li si toho potřeby vedení řízení. V takovémto případě není ani zapotřebí dřívější usnesení jakkoliv formálně odklidit, avšak soud s ohledem na procesní jistotu v této věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Soud tak učinil bez toho, aniž by bylo nutné posuzovat vznesenou námitku podjatosti, a to s přihlédnutím ke stanovisku znaleckého ústavu, formulovaném v jeho vyjádření z 19.8.2015.

Za této situace postupoval soud opětně v souladu s ust. § 153 zákona č. 182/2006 Sb. a opětovně rozhodl o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka s tím, že znalecký posudek musí být vypracován písemně.

Ve smyslu § 155 odst. 1 IZ, pro účely ocenění majetkové podstaty podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění se ve znaleckém posudku ocení odděleně.

Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel soud z písemného souhlasu znaleckého ústavu se zpracováním znaleckého posudku, zveřejněném na č.l. B-221 v insolvenčním rejstříku, kdy věci byla se zástupci znaleckého ústavu předem projednána a tito vyloučili jakoukoliv možnou podjatost v této věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Znalec je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům pochybnosti o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, je povinen to neprodleně oznámit soudu. Účastníci řízení mohou podat proti osobě znalce námitky do 8 dnů od doručení tohoto usnesení. O tom, zda je znalec vyloučen, rozhodne soud.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30. září 2015

JUDr. Miroslav Veselý v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: L. Sýkorová