KSCB 28 INS 13379/2013-P6-5
KSCB 28 INS 13379/2013-P6-5

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci dlužníka Václava Němce, rč: 831018/1418, Klaricova 2783/2, 370 04 České Budějovice, o odvolání věřitele č. 6 Cashdirect, a.s., IČ 28971086, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, t a k t o :

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 13379/2013-P6-3 ze dne 05.12.2013 s e z r u š u j e .

II. Přihláška pohledávky č. P6 věřitele č. 6 Cashdirect, a.s., IČ 28971086, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, ze dne 20.11.2013 ve výši 157.688,87 Kč s e n e o d m í t á .

Odůvodnění: Dne 13.05.2013 byly soudu doručeny samostatné insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení dlužníka Václava Němce, rč: 831018/1418, Klaricova 2783/2, 370 04 České Budějovice a jeho manželky Nikoly Němcové, rč: 905824/1291, bytem tamtéž. Vyhláška o zahájení řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna zákonem stanoveným způsobem. Usnesením ze dne 04.06.2013 č.j.-A-5 pak soud veden právním názorem Vrchního soudu v Praze, vyjádřeným v rozhodnutí č.j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15.12.2009, rozhodl, že se insolvenční řízení ve věci insolvenčního návrhu dlužníka Václava Němce spojuje ke společnému řízení s řízením ve věci insolvenčního návrhu jeho manželky Nikoly Němcové, když z obou návrhů a z prohlášení obou manželů soud zjistil, že v obou případech jsou tvrzeny závazky, jež spadají do společného jmění manželů. Soud tedy rozhodl o spojení obou řízení a oba návrhy jsou nadále projednávány pod sp. zn. KSCB 28 INS 13378/2013.

Usnesením č.j. KSCB 28 INS 13378/2013-A-7 ze dne 19.06.2013 rozhodl soud o zjištění úpadku dlužníků a povolení oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 19.06.2013 v 10:04 hod. zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Zároveň je poučil o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Předmětné usnesení nabylo právní moci dne 19.06.2013, vyjma výroku III., který nabyl právní moci dne 24.07.2013. Lhůta k přihlášení pohledávek tedy začala běžet (v návaznosti na účinky usnesení o úpadku) dne 20.06.2013 a konec lhůty připadl na 19.07.2013.

Protože byla přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s., IČ 28971086, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, podána věřitelem opožděně, insolvenční soud ji usnesením č. j.-P6-3 ze dne 05.12.2013 odmítl. Ve výroku II. výše uvedeného usnesení soud rovněž konstatoval, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V rozhodnutí soud uvedl, že postupoval podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), jelikož věřitel podal přihlášku pohledávky po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty.

Proti usnesení podepsaného soudu č. j.-P6-3 ze dne 05.12.2013 se věřitel Cashdirect, a.s., IČ 28971086, včas odvolal a požadoval, aby předmětné usnesení odvolací soud změnil tak, že se přihláška věřitele neodmítá. V odvolání namítal, že není možné jeho přihlášku odmítnout, neboť předmětná pohledávka se v insolvenčním řízení nepřihlašuje ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, a dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu hledí jako na přihlášenou.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může dle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ), vyšší soudní úředník provádět úkony v insolvenčním řízení, s výjimkou v tomto ustanovení vyjmenovaných rozhodnutí. Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr insolvenčního soudu o opožděnosti přihlášky pohledávky není správný, neboť se v daném případě jedná o pohledávku, která se podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, považuje za přihlášenou ex lege a nelze proto zkoumat včasnost jejího přihlášení. Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 28 INS 818/2013, 1 VSPH 874/2013-P6-8 ze dne 20.6.2013, stejný režim se uplatní i tam, kde Česká kancelář pojistitelů takovouto pohledávku postoupí třetí osobě tak, jak je tomu v posuzovaném případě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a návrhu věřitele zcela vyhověl. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy výrokem I. zrušil a současně výrokem II. rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. února 2014

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce