KSCB 28 INS 11243/2015-B-16
č. j. KSCB 28 INS 11243/2015-B-16

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci manželů dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano ,IČO 15864570 bytem Bratřice 11, 395 01 Bratřice a dlužnice: Irena anonymizovano , r.č. 586119/0764 bytem Svatavská 755, 395 01 Černovice o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto: I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 ve vlastnictví dlužníka a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 ve vlastnictví dlužnice na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 1550 pro obec Černovice a katastrální území Černovice u Tábora, a to na: -stavbě č. p. 755, Černovice, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. st. 982; spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 ve vlastnictví dlužníka a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 ve vlastnictví dlužnice na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 1513 pro obec Černovice a katastrální území Černovice u Tábora, a to na: -pozemku parc. č. st. 982 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2), osobě blízké dlužníkům-Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatavská 351, 395 01 Černovice.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku I. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádala písemným podáním doručeným soudu dne 19. 12. 2017, osoba blízká dlužníkům, Jan Křepelka anonymizovano , bytem Svatavská 351, 395 01 Černovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě níž by výše jmenovaný mohl tyto nemovitosti za cenu 833.000 Kč nabýt. Podáním ze dne 2. 1. 2018 sdělil insolvenční správce soudu, že souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníkům, neboť je to výhodné pro věřitele. Obecně je prodej podílů na nemovitostech těžce prodejný-dražební společnost dokonce odmítla dražbu provést jako ekonomicky nevýhodnou. Dále insolvennčí správce soudu sdělil, že pan Jan Křepelka již na účet insolvenčního správce složil celou kupní cenu 833.000 Kč. Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Lucie Šafaříková isir.justi ce.cz

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V tomto případě bylo o výjimku požádáno osobou blízkou dlužníků-Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatavská 351, 395 01 Černovice. Za situace, kdy insolvenční správce souhlasil s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníků, nemá ani soud výhrady proti této výjimce. Za této situace soud použil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 24. ledna 2018

JUDr. Miroslav Veselý v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Mgr. Lucie Šafaříková

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Lucie Šafaříková