KSCB 27 INS 9153/2017-B-9
KSCB 27 INS 9153/2017-B-9

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlínou Glaser Hrůzovou v insolvenční věci

dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČO 65974026, Na Libuši 648, 391 65 Bechyně,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice,

t a k t o:

Navrhovateli Tomáši anonymizovano , nar. 29. 4. 1994, Na Libuši 688, 391 65 Bechyně, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to: -podíl id. 6295/77515 k budově Bechyně, č.p. 647, 648, byt. dům, -podíl id. 6295/77515 k pozemku parc. č. St. 2131/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m, vše zapsáno na LV č. 3105 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro katastrální území a obec Bechyně.

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovité věci uvedené ve výroku tohoto usnesení. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádal synovec dlužnice, pan Tomáš Sedlář (dále jen navrhovatel ), o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkovi, na základě které by výše jmenovaný mohl nemovitosti nabýt. Žádost odůvodnil tím, že potřebuje vyřešit svou bytovou situaci a zároveň by se tímto částečně snížil dluh paní anonymizovano .

Insolvenční správce k žádosti uvedl, že s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice souhlasí. Zároveň přiložil souhlas zajištěného věřitele Českomoravské stavební spořitelny, a.s., IČO 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha, s tím, aby shora uvedené nemovitosti byly navrhovateli prodány za kupní cenu 550.000,-Kč.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se

Shodu s prvopisem potvrzuje Stanislava Bauerová isir.justi ce.cz -2-ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a za použití ustanovení § 66 IZ, kdy ve věci není zvolen věřitelský orgán, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení a návrhu vyhověl, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

České Budějovice dne 5. března 2018

Mgr. Pavlína Graser Hrůzová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Stanislava Bauerová