KSCB 27 INS 7022/2013-B-29
KSCB 27 INS 7022/2013-B-29

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Ladislava Bradáče, rč: 550127/1105, IČO 42398827, Studánecká 237, 382 73, Vyšší Brod, t a k t o :

Odůvodnění: I.Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

-nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov na LV č. 268 pro obec a k.ú. Rožmberk nad Vltavou, tj.

-podíl 3/36: na parcele č. 148/4, výměra 1335 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond ve prospěch osoby dlužníku blízké (bratrovi)-Miloslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Dasný č.p. 74, PSČ 373 41

II. Prodej majetku dlužníka specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení bude ukutečněn způsobem mimo dražbu, a to za cenu 556,00 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj.-A-15 ze dne 08.10.2013 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurz. Dne 01.12.2014 insolvenční správce zaslal soupis majetkové podstaty dlužníka, do kterého zahrnul nemovitý majetek specifikovaný ve výroku I. shora.

Podáním ze dne 01.06.2015, doručeným soudu dne 02.07.2015 požádal bratr dlužníka Miloslav Bradáč, anonymizovano , bytem Dasný č.p. 74, PSČ 373 41 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, konkrétně nemovitých věcí specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení. Za nemovité věci nabídl celkem částku 556,00 Kč. Miloslav Bradáč je většinovým spoluvlastníkem shora uvedené nemovitosti, nemovitost neslouží k zajištění pohledávek věřitelů.

Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst.2 písm.f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud v působnosti věřitelského orgánu dle ust. § 61 odst. 2 zák. IZ vyslovil souhlas s prodejem majetku osobě blízké dlužníku.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty bratrovi povolil z důvodu, že bratr dlužníka je již většinovým vlastníkem pozemku, obvyklá cena podílu zapsaného do soupisu majetkové podstaty dlužníka, stanovená pro účely dědického řízení, činí 556,00 Kč, kterou je bratr dlužníka ochoten za majetek dlužníka specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení zaplatit.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.července .2015

JUDr. Josef Šimek, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jaroslava Běhounková