KSCB 27 INS 6237/2012-B-20
č. j. KSCB 27 INS 6237/2012-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlínou Glaser Hrůzovou, v insolvenční věci dlužníků: 1. Jan anonymizovano , anonymizovano bytem Hajská 13, 386 01 Strakonice 2. Martina anonymizovano , narozená dne 7. 1. 1986 bytem Hajská 13, 386 01 Strakonice o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto: Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to: pozemku parc. č. st. 1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 13; pozemek parc. č. 47, zahrada, vše zapsané na LV č. 97 zapsaných v Katastru nemovitostí pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, pro obec Strakonice, k.ú. Hajská-pro osobu dlužníkovi blízkou-Hana anonymizovano , narozená dne 17. 12. 1991, bytem Hajská 13, Strakonice.

Odůvodnění Usnesením ze dne 4. 1. 2013, č.j.-B-5 soud schválil oddlužení shora uvedeného dlužníka plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla zjištěna zajištěná pohledávka věřitele Wüstenrot hypoteční banka, a.s., IČO 26747154, jež je zajištěna nemovitostmi specifikovanými ve výroku I. tohoto usnesení. V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádal písemným podáním doručeným soudu dne 24. 7. 2018 paní Hana anonymizovano , manželka bratra dlužníka, soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohla nemovitosti koupit. Insolvenční správce udělení výjimky neodporoval. Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Věřitelský výbor v tomto insolvenčním řízení nebyl zvolen, proto jeho funkci dle ust. § 61 odst. 2 IZ vykonává insolvenční soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Michaela Krepsová isir.justi ce.cz

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 IZ a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o manželku bratra dlužníka, s nímž v uvedené nemovitosti žije i se svou rodinou. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Haně anonymizovano , manželce bratra dlužníka, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníků, což znamená, že má možnost se o tento majetek ucházet a případně jej získat. Toto rozhodnutí však nepředjímá, zda bude majetek prodán právě uvedené Haně anonymizovano .

Poučení Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 16. 8. 2018

Mgr. Pavlína Glaser Hrůzová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Michaela Krepsová