KSCB 27 INS 37479/2013-B-21
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců ]UDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano bytem Těšovice 59, 383 01 Prachatice

0 odvoláni dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. října 2017, č. j KSCB 27 INS 37479/2013-B-21 takto:

Usneseni Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j KSCB 27 INS 37479/2013-3-21 ze dne 18. října 2017 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni. Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen insolvenční soud, soud prvního stupně) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením zrušil schválené oddlužení dlužníka Václava Malkuse (dále jen Dlužník, bod 1. výroku), insolvenční řízení zastavil (bod II. výroku), insolvenčnímu správci JUDr. josefu Šťastnému (dále též jen Správce) určil odměnu ve výši 39 930 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 7 986 Kč včetně DPH, celkem tedy 47 916 Kč (bod Ill. výroku) a zprostil Správce funkce (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 26. 3. 2014 na č. d. A-7 zjistil úpadek Dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením, které usnesením ze dne 21. 7. 2017 na č. (1. B 5 schválil plněním splátkového kalendáře. Příjmy Dlužníka v té době zahrnovaly mzdu a finanční příspěvek od Jany Malkusové na základě darovací smlouvy. Podáním doručeným dne 8. 12. 2016 mu Správce sdělil, že Dlužník přes jeho opakované výzvy řádně neplní podmínky schváleného oddlužení a předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 22,89 % jejich pohledávek v důsledku neplnění povinnosti poskytovatelem daru, Na výzvy Správce a insolvenčního soudu Dlužník nereagoval a k nastalé situaci se nevyjádřil. Na jednání konaném dne 6. 2. 2017 Správce uvedl, že dluh na daru činí 110 000 Kč a Dlužník neuhradil zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů Správce v celkové výši 10 890 Kč. Dlužník vysvětloval neplnění z darovací smlouvy rozepřemi s matkou a, přislíbiv poskytnutí částky 80 000 Kč z daru od své sestry, jež mu nabídla pomoc, zavázal se k úhradě srážkami ze své mzdy a k předložení nové pracovní smlouvy a mzdového výměru. Dlužníku tak byla poskytnuta příležitost k doplacení vzniklého dluhu a možnosti dalšího řádného plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční soud pokračoval, že podáním doručeným dne 6. 6. 2017 mu Správce sdělil, že Dlužník stále nepředložil pracovní smlouvu, mzdový výměr a výplatní pásky, namísto 80 000 Kč bylo uhrazeno toliko 20 000 Kč a ani zaměstnavatel neprovádí srážky ze mzdy Dlužníka. Vzhledem k dlužné částce 91 908,92 Kč Správce navrhl schválené oddlužení zrušit. Ve zprávě doručené mu dne 28. 6. 2017 Správce uvedl, že v červnu 2017 byl plněn dar ve výši 87 789 Kč a byly zaslány zákonné srážky za leden 2016 až květen 2017 v celkové výši 14 053 Kč. Dluh z darovací smlouvy stále činí 79 211 Kč a Dlužník nedoložil doklady o příjmu za období od července 2014 do prosince 2015. Na jednání konaném dne 30. 6. 2017 Dlužník sdělil, že dluh na odměně uhradil dne 27. (12017, dlužný dar ve výši 79 000 Kč uhradí s pomocí sestry ve lhůtě 1 měsíce. Dlužník byl poučen o svých povinnostech a o tom, že pro účely eventuálního zrušení schváleného oddlužení považuje podmínku projednání této věci ve smyslu 5 418 odst. 3 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

3 vsvn 47/2018 a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon . dále též jen IZ), za splněnou. Zprávou doručenou dne 31. 8. 2017 mu Správce sdělil, že Dlužník slíbených 79 000 Kč neuhradil, dlužný dar naopak vzrostl na částku 90 000 Kč. Na výzvu Správce Dlužník nereagoval.

Cituje $ 398 odst. 3, Š 412 odst. 1 a 5 418 odst. 1 až 5 IZ, dospěl soud prvního stupně k závěru, že Dlužník svým jednáním opakovaně projevil nedbalý pHstup k insolvenčnímu řízení, nebot jeho podmínky plnil se zpožděním až po urgencích a se Správcem spolupracoval nedostatečně. Ačkoli dle předložené smlouvy měly činit ijmy z daru 11 000 Kč měsíčně, byly poskytovány značně nepravidelně nižší částky. Dlužník nepředkládal přehledy svých příjmů, srážky z jeho mzdy nebyly po několik měsíců prováděny, neplatil ani zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů Správce. Přes opakovaná poučení insolvenčního soudu neuhradil dlužnou částku 79 000 Kč a na výzvy Správce nereagoval. Insolvenční soud tedy uzavřel, že Dlužník nepm podstatně povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, proto bylo namístě schválené oddlužení podle Š 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ zrušit. Vzhledem k nedostatečnosti majetku Dlužníka, jenž nevlastní žádné nemovité věci ani hodnotné movité věci, přičemž zůstatek jediného bankovního účtu vedeného na jeho jméno činí 1,55 Kč, nebyly naplněny podmínky předpokládané pro prohlášení konkursu, o nějž Dlužník nepožádal. Proto insolvenční řízení zastavil a zprostil Správce funkce.

O odměně a náhradě hotových výdajů Správce rozhodl soud prvního stupně podle $ 3 písm. b) a $ 7 odst. 4 vyhlášky č. 513 / 2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen Vyhláška), když určil Správci odměnu ve výši 750 Kč a přiznal mu náhradu jeho hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvajícího oddlužení, tj celkem za 44 měsíců (březen 2014 až říjen 2017) v celkových výších 47 916 Kč na odměně a 7 986 Kč na náhradu hotových výdajů, čítaje v to daň z přidané hodnoty.

Proti tomuto usnesení se Dlužník včas odvolal a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a případně vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Shrnuv příčiny svého úpadku, uvedl, že v současné době pracuje v rodinné firmě, která se dostala do finančních problémů, což způsobilo neplnění darovací smlouvy. Nabídl nápravu situace úhradou přishbeně částky na účet majetkové podstaty. Vyjádřiv uvědomení si svého nedbalého přístupu, přiložil potvrzení o provedení platby ve výši 90 000 Kč ze dne 8. 12. 2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i Ezení jeho vydání předcházející podle Š 212 a S 212a zákona č. 99 / 1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle 5 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. záH kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13.

14.

:> Vlel 14t/AU18 e) nezatajovat žádný ze svých ijmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle 0 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník.

Podle 5 418 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Podle 5 418 odst. 3 IZ. insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddluženírn je sledován nepoctivý záměr.

Podle Š 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihhží k věcem, právům a jinym majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3.

Podle 5418 odst. 5 věta prvá IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle 5 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v Š 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

15. je však třeba říci, že ne všechny povinnosti dlužníka při plnění oddlužení, jež jsou vymezeny Š 412

IZ, respektive jejich porušení, je nutno považovat za natolik závažné, že by musely vést okamžitě ke zrušení schváleného oddlužení. Jako důvody k okamžitému zrušení schváleného oddlužení lze považovat zejména porušení povinností uvedených pod písm. b), e) a t) V ostatních případech je vždy nutno důsledně zkoumat dopady jednání dlužníka na řádný průběh oddlužení a okolnosti, za nichž k porušení povinnosti došlo.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

16.

17.

18.

3 vsvn 4772013

Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 21. 7. 2014 na č. d. B-5 soud prvního stupně schválil oddlužení Dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že uložil plátci mzdy Dlužníka a dárkyni Janě Malkusové, aby srážky ze mzdy a dar zasílali Správci (č. d. B*5). Podánírn ze dne 6. 12. 2016 Správce uvedl, že splátkový kalendář je k30. 11. 2016 plněn na 10,68 % a očekávaný předpoklad phiční činí 22,89 %. Dále sdělil, že dosud nebyl vydán dar v celkové výši 110 000 Kč Na výzvy k úhradě dluhu na daru a upozornění na neplnění splátkového kalendáře Dlužník nereagoval, neuhradil zálohy na nároky Správce za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení ve výši 4 356 Kč a rovněž nepředložil doklady o svém příjmu (č. d. B 7). Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 2. 2. 2017 Správce uvedl, že za prosinec 2016 a leden 2017 Dlužník neuhradil žádnou splátku (č. d. B- 10). Na jednání konaném dne 6. 2. 2017 Dlužník uvedl, že je zaměstnán u SMS Metal sro a že si neuvědomil, že má zasílat Správci přehled svých příjmů. Dar matka platila dle svých možností, v poslední době s ní však měl rozepři. Situaci by chtěl vyřešit s pomocí sestry, která mu poskytne dar ve výši 80 000 Kč. Zavázal se předložit Správci pracovní smlouvu, mzdový výměr a výplatní pásky (č. d. 13-11). Podáním ze dne 5. 6. 2017 navrhl Správce zrušit schválené oddlužení, nebot? Dlužník nedoložil doklady o svém ijmu, namísto přislíbenýcli 80 000 Kč bylo uhrazeno pouze 20 000 Kč, zaměstnavatel přes opakovaně výzvy nezasílá srážky z příjmu Dlužníka (č. d. 13 14). Podánín1 ze dne 28. 6. 2017 Správce sdělil, že je splátkový kalendář plněn na 17,55 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 30,09 %. Uvedl, že byl uhrazen dar ve výši 87 789 Kč, byly zaslány srážky ze mzdy Dlužníka za období leden 2016 až květen 2017 v celkové výši 14 053 Kč a Dlužník doložil výplatní pásky za období leden 2016 až duben 2017. Nevydaný dar činí 79 211 Kč a je třeba doložit doklady o ijmu za období od července 2014 do prosince 2015 (č. d. B 16). Na jednání konaném dne 30. 6. 2017 Dlužník uvedl, že dlužná částka na zálohách na odměnu Správce za březen až červen 2014 ve výši 4 356 Kč již byla odeslána. Sdělil, že dluh na daru ve výši 79 000 Kč je s pomocí sestry schopen uhradit do 1 měsíce a že výplatní pásky účetní zaslala před týdnem. Insolvenční soud Dlužníka poučil o jeho povinnostech a o tom, že pro účely eventuálního zrušení schváleného oddlužení považuje podmínku projednání věci ve smyslu 5418 odst. 3 IZ za splněnou (č. d. B 17). Ve zprávě ze dne 31. 8.2017 Správce uvedl, že splátkový kalendář je plněn na 18,16 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 29,45 %. Sdělil, že dluh na daru, jehož aktuální výše činí 90 000 Kč, Dlužník přes výzvu neuhradil (č. d. B 18). V podání ze dne 4. 10. 2017 Správce uvedl, že mimo vybavení domácnosti a zůstatek bankovního účtu ve výši 1,53 Kč Dlužník nic nevlastní (č. d. B 20).

Soud prvního stupně založil své rozhodnutí na tom, že Dlužník jednak nepm podstatné povinností podle schváleného způsobu oddlužení, jednak není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Nephlění podstatných povinnosti v oddlužení spatřoval předně v tom, že nebylo řádně plněno z darovací smlouvy. Odvolací soud je však přesvědčen o tom, že při popsaném průběhu schváleného oddlužení splátkovým kalendářem nemůže být důvodem pro jeho zrušení okolnost, že dárce platí sjednaný dar nepravidelně či vnižší částce, nebot dárcovu schopnost nebo ochotu poskytovat toto plnění nemůže Dlužník nijak ovlivnit. Soud prvního stupně se nezabýval důvodem, pro který dárce poskytoval nižší plnění. Přitom je třeba odlišně hodnotit nižší plnění dárce, které je prokazatelně důsledkem nepříznivé změny příjmových poměrů dárce, kvůli níž objektivně není schopen svůj finanční závazek zcela plnit, a nižší plnění, jež je výsledkem společného úmyslu dárce a dlužníka snížit nabídku pro splátkový kalendář, které by pak bylo nutné kvalifikovat jako nepoctivé jednání dlužníka dle 5 395 odst. 1 písm. a) IZ.

Shora uvedené přitom platí rovněž pro soudem prvního stupně naniítané neprovádění srážek leužníkovy mzdy. Povinností strhávat uloženou částku ze mzdy dlužníka a zasílat ji přímo insolvenčnímu správci je vázán zaměstnavatel, jemuž také tato povinnost byla uložena usnesením o schválení oddlužení. Neplnění povinností ze strany plátce mzdy (a jiného ijmu dlužníka), jehož konání či nekonání není s to nijak ovlivnit, tak nelze přičítat k tíži Dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

19.

20.

21.

22.

23.

J VDFH LtlfáUlů

Pokud soud prvního stupně mezi povinnosti, jež Dlužník řádně neplnil, zahrnul i skutečnost, že několik měsíců dlužil na zálohách na odměnu a náhradu hotových výdajů Správce za období předcházející schválení oddlužení, nezbývá než uvést, že se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou dle Š 168 odst. 2 písm. a) IZ, kterou byl Správce povinen z příjmů Dlužníka určených pro splátkový kalendář uspokojit přednostně. Pokud tak neučinil, nelze toto pochybení Správce klást za vinu Dlužníkovi. Nadto nelze přehlédnout, že zálohy za uvedené období Dlužník následně uhradil.

Za daných okolností se nejeví dostatečným důvodem pro zrušení oddlužení ani to, že Dlužník prodléval s podáváním přehledů o svých příjmech, které ale dodatečně předložil, byt ne ve lhůtách stanovených IZ. Podle názoru odvolacího soudu se nejedná o porušení podstatné povinnosti, jež by bez dalšího mělo vést ke zrušení oddlužení, rovněž i s přihlédnutím k tomu, že povinnost předkládat přehled svých příjmů nebyla Dlužníku uložena ihned v usnesení o schválení oddlužení (byla zmíněna pouze v jeho odůvodnění), ale na tuto povinnost byl Dlužník upozorněn až při jednání konaném dne 6. 2. 2017.

Co se týče neschopnosti Dlužníka splnit podstatnou část splátkového kalendáře, soud prvního stupně neuvedl žádná konkrétní skutková zjištění, jež ho k tomuto závěru vedly, tedy neuvedl nic o tom, jaká byla skutečná hodnota plnění Dlužníka za celou dobu trvání splátkového kalendáře, respektive kolik bylo Dlužníkem na pohledávky nezajištěných věřitelů v průběhu oddlužení uhrazeno, jaká je očekávaná celková míra uspokojení a jaká by musela být minimám výše měsíční splátky tak, aby byla splněna podmínka úhrady minimálně 30 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud prvního stupně ponechal stranou rovněž otázku, zda se nejedná o pouhé ohrožení splnění podstatné části splátkového kalendáře, nebo se jedná pouze o možné nesplnění nepodstatné části splátkového kalendáře. Argumentace soudu prvního stupně ve prospěch závěru o nutnosti zrušit oddlužení Dlužníka pro nesplnění podstatné části splátkového kalendáře je pro nedostatek důvodů zcela nedostatečná.

Nehodnotil-li soud prvního stupně tedy řádně předpoklady pro (ne)splnění podstatné části splátkového kalendáře, učinil své rozhodnutí nepřezkournatelným pro nedostatek důvodů.

Na základě těchto zjištění veden názory uvedenými shora odvolací soud podle 5219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. za použití $ 7 IZ napadené usnesení zrušil a věc dle 5 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž znovu vyhodnotí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení podmínek přípustnosti oddlužení. Vzhledem ktomu, že po vydání napadeného rozhodnutí došlo kuhrazení daru ve prospěch majetkové podstaty, bude se třeba zabývat tím, bude-li Dlužník schopen splnit základní podmínky přípustnosti oddlužení s ohledem na skutečný rozsah upokojení pohledávek věřitelů, tedy zda Dlužník splní požadavek minimální třicetiprocentní míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné lŠ 238 odst. 1 písm. k) o.s.ř.].

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 9. února 2018

]UDr. Jindřich l Iavlovec vr. předseda senátu

She-du s prvopisem potvrzuje Petr Váš

,!