KSCB 27 INS 3318/2015-B-14
KSCB 27 INS 3318/2015-B-14

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem, v insolvenční věci dlužníků Jaromíra Nováka, rč: 531229/240, IČO 63888793, Lipárky 656, 394 64 Počátky, a Stanislavy Novákové, rč: 615618/1064, Lipárky 656, 394 64 Počátky, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 2010 pro katastrální území Počátky, a to bytová jednotka č. 656/8 nacházející se v budově Počátky, č.p. 656, zapsané na LV č. 2010 stojící na pozemcích st. p.č. 1237, zapsaných na LV č. 1878:-pro osobu dlužníkům blízkou-Petru anonymizovano , anonymizovano , Lipárky 656, 394 64 Počátky.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že zpeněžení bude provedeno v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. 1. 2016 čj.-B-8 soud schválil oddlužení shora uvedených dlužníků plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byly zjištěny zajištěné pohledávky věřitelů Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group a FINWAY a.s. zajištěné nemovitostí specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádala písemným podáním doručeným soudu dne 12. 7. 2016 paní Petra Nováková soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohla nemovitost koupit.

Insolvenční správce s udělením výjimky vyjádřil souhlas.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o dceru dlužníků, která se odvolává na to, že v nemovitosti žije, chce rodičům pomoci a nemovitost zachovat ve vlastnictví rodiny.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb rodičů a rovněž k zajištění bytových potřeb svých. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Petře Novákové, dceři dlužníků, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníků, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovitý majetek bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněžován, a že takovou možnost pokyn zajištěného věřitele nevyloučí, má možnost se o tento majetek ucházet a případně jej získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. září 2016

JUDr. Josef Šimek v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Konečná