KSCB 27 INS 31373/2013-P6-5
KSCB 27 INS 31373/2013-P6-5

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Jiřího Němce, r. č.: 630220/1191, IČ: 71885951, Sídliště 672, 394 68 Žirovnice, o odvolání věřitele č. 1 Finanční úřad pro Kraj Vysočina, IČ: 720 80 043, Tolstého 2, 586 01 Jihlava,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 27 INS 31373/2013-P6-2 ze dne 20. 05. 2014 s e z r u š u j e . II. Přihláška pohledávky P6 věřitele č. 1 Finanční úřad pro Kraj Vysočina, IČ: 720 80 043, Tolstého 2, 586 01 Jihlava ze dne 15. 05. 2014 ve výši 4.350,--Kč s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Dne 07. 11. 2013 byly soudu doručeny samostatné insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení dlužníků Aleny Němcové, r. č.: 695729/1517 a Jiřího Němce, r. č.: 630220/1191, IČ: 71885951, oba bytem Sídliště 672, 394 68 Žirovnice. Vyhláška o zahájení řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna zákonem stanoveným způsobem. Usnesením ze dne 28. 12. 2013 č. j.-A-6 pak soud veden právním názorem Vrchního soudu v Praze, vyjádřeným v rozhodnutí č.j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009, rozhodl, že se insolvenční řízení ve věci insolvenčního návrhu dlužníka Jiřího Němce spojuje ke společnému řízení s řízením ve věci insolvenčního návrhu jeho manželky Aleny Němcové, když z obou návrhů a z prohlášení obou manželů soud zjistil, že v obou případech jsou tvrzeny závazky, jež spadají do společného jmění manželů. Soud tedy rozhodl o spojení obou řízení a oba návrhy jsou nadále projednávány pod sp. zn. KSCB 27 INS 31370/2013.

Usnesením č. j. KSCB 27 INS 31370/2013-A-12 ze dne 26. 03. 2014 rozhodl soud o zjištění úpadku dlužníků a povolení oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 26. 03. 2014 v 8:00 hod. zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Zároveň je poučil o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Předmětné usnesení nabylo právní moci dne 26. 03. 2014, vyjma výroku III., který nabyl právní moci dne 15. 04. 2014. Lhůta k přihlášení pohledávek tedy začala běžet (v návaznosti na účinky usnesení o úpadku) dne 27. 03. 2014 a konec lhůty připadl na 28. 04. 2014.

Protože se soud domníval, že přihláška pohledávky P6 věřitele č. 1 Finanční úřad pro Kraj Vysočina, IČ: 720 80 043, Tolstého 2, 586 01 Jihlava, byla podána věřitelem opožděně, odmítl ji usnesením č. j.-P6-2 ze dne 20. 05. 2014. Ve výroku II. výše uvedeného usnesení soud rovněž konstatoval, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V rozhodnutí soud uvedl, že postupoval podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), jelikož se domníval, že věřitel podal přihlášku pohledávky po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty. Proti usnesení podepsaného soudu č. j.-P6-2 ze dne 20. 05. 2014 se věřitel Finanční úřad pro Kraj Vysočina včas odvolal a požadoval, aby předmětné usnesení odvolací soud změnil tak, že se přihláška věřitele neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení se nekončí. V odvolání namítal, že věřitel podal svou přihlášku dne 02. 04. 2014, tedy včas, prostřednictvím datové schránky Krajskému soudu v Českých Budějovicích, a že podání ze dne 15. 05. 2014, doručené soudu dne 19. 05. 2014, bylo pouze doplněním původně podané přihlášky pohledávky P6.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může dle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ), vyšší soudní úředník provádět úkony v insolvenčním řízení, s výjimkou v tomto ustanovení vyjmenovaných rozhodnutí. Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr insolvenčního soudu o opožděnosti přihlášky pohledávky není správný, neboť se v daném případě byla přihláška pohledávky podána řádně a včas a podání, které bylo soudu doručeno dne 19. 05. 2014 bylo skutečně doplněním přihlášky pohledávky P6.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících, ve spojení s § 95 IZ a návrhu věřitele zcela vyhověl. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy výrokem I. zrušil a současně výrokem II. rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 28. srpna 2014

JUDr. Josef Š i m e k samosoudce