KSCB 27 INS 29305/2012-B-29
KSCB 27 INS 29305/2012-B-29

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Mašáta, rč: 560415/1080, IČ 40726274, nám. Přátelství 2801/2, 390 05 Tábor, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

1) nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 4740 pro obec tábor a k.ú. Klokoty, tj. a) budovy Klokoty, č.p. 2439, rod. domu postaveného na pozemku parcela 375/49, b) pozemku parcela č.375/18 o výměře 202 m2-orná půda, zemědělský půdní fond, c) pozemku parcela č. 375/49 o výměře 148 m2-zastavěná plocha a nádvoří,

2) nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 273 pro obec Malšice a k.ú. Dobřejice, tj. a) budovy Dobřejice, č.e. 2, objektu rod. rekreace postaveného na pozemku parcela st. 106 (LV 316),

3) nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 292 pro obec a k.ú. Turovec, tj. a) pozemku parcela č. 487/58 o výměře 1636 m2-trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,

4) nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 237 pro obec Tábor a k.ú. Zárybničná Lhota, tj. a) pozemuk parcela č. 109/1 o výměře 29020 m2-trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, b) pozemku parcela č. 409 o výměře 1813 m2-lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa,

5) nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 5711 pro obec Tábor a k.ú. Klokoty, tj. a) pozemke parcela č. 375/32 o výměře 164 m2-zahrada, zemědělský půdní fond

6) členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Tábor s právem užívání bytové jednotky č. 2801/70 s podílem 769/49887 na společných částech domu a pozemku pč. 5913/9 (LV 10322 obec a k.ú. Tábor), ve prospěch osoby dlužníku blízké (dceři)-Janě anonymizovano , anonymizovano , Tankistů 2439, 390 03 Tábor.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj.-A-14 ze dne 15.03.2013 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurz. Dne 15.05.2013 insolvenční správce zaslal soupis majetkové podstaty dlužníka, do kterého zahrnul nemovitý majetek specifikovaný ve výroku shora pod č. 1) až 5) a dále pak členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Tábor s právem užívání bytové jednotky č. 2801/70 s podílem 769/49887 na společných částech domu a pozemku pč. 5913/9 (viz ad 6) výroku tohoto usnesení).

Podáním ze dne 18.05.2014, doručeným soudu dne 20.05.2014 a dále pak podáním ze dne 27.07.2014 doručeným soudu dne 29.07.2014 požádala Jana anonymizovano (dcera dlužníka) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, konkrétně nemovitých věcí specifikovaných ve výroku tohoto usnesení ad. 1) až 5) a dále pak členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Tábor s právem užívání bytové jednotky č. 2801/70 s podílem 769/49887 na společných částech domu a pozemku pč. 5913/9 (viz ad 6) výroku tohoto usnesení). Za nemovité věci a za členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Tábor s právem užívání bytové jednotky č. 2801/70 s podílem 769/49887 na společných částech domu a pozemku parc.č. 5913/9 nabídla celkem částku 2.800.000,--Kč. Zajištěný věřitel IKVITA EURO a.s., IČ 26156806 se sídlem Jateční 1195, 272 01 Kladno, který je současně zástupcem věřitelů ve svém podání, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 30.07.2014 uvedl, že souhlasí s tím, aby veškeré nemovité věci dlužníka sepsané v majetkové podstatě spolu s nimi i členský podíl dlužníka ve Stavebním bytovém družstvu nabyla dcera dlužníka, paní Jana anonymizovano . Insolvenční správce ve svém podání ze dne 09.09.2014, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 11.09.2014 rovněž vyslovil s navrhovaným způsobem zpeněžení souhlas.

Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst.2 písm.f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Zástupce věřitelů, který je současně i zajištěným věřitelem ve svém podání, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 30.07.2014 uvedl, že souhlasí s tím, aby veškeré nemovité věci dlužníka sepsané v majetkové podstatě spolu s nimi i členský podíl dlužníka ve Stavebním bytovém družstvu nabyla dcera dlužníka, paní Jana anonymizovano .

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dceři dlužníka Janě anonymizovano povolil z důvodu, že částka 2.800.000,--Kč, kterou je ochotna za majetek dlužníka specifikovaného ve výroku tohoto usnesení zaplatit, téměř odpovídá v součtu cenám zjištěným znaleckými posudky, které nechal insolvenční správce vypracovat a jsou platné ke dni 20.04.2014

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. října 2014

JUDr. Josef Šimek samosoudce