KSCB 27 INS 28682/2012-B-31
KSCB 27 INS 28682/2012-B-31

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční řízení vedeném vůči dlužníku STAVCENT, a.s., IČ 46678298, se sídlem Jarošovská 753/II, 377 01, Jindřichův Hradec, o návrhu insolvenčního správce na nařízení předběžného opatření, t a k t o :

Návrh na nařízení předběžného opatření na základě kterého by po dobu provozu podniku dlužníka bylo zakázáno započtení vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů se zamítá.

Odůvodnění: Návrhem z 31.7.2013 doručeným soudu 2.8.2013 domáhá se insolvenční správce dlužníka STAVCENT, a.s. nařízení předběžného opatření, na základě kterého by po dobu provozu podniku dlužníka bylo zakázáno započtení vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů. Tento návrh je odůvodněn tím, že na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 27 INS 28682/2012-A-35 ze dne 2.4.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka STAVCENT, a.s., IČ 46678298 a současně insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Ing. Ivo Hala. Následným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 27 INS 28682/2012-B-26 ze dne 28.6.2013 byl zamítnut návrh dlužníka na povolení reorganizace a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Ins. správce dále ve svém návrhu uvádí, že dlužník i po prohlášení konkurzu provozuje podnik, kdy je jeho činnost soustředěna na oblast stavebnictví a autodopravy. V rámci své činnosti dlužník poskytuje služby mimo jiné i svým věřitelům, z čehož dlužníkovi za jeho věřiteli vznikají pohledávky, přičemž provoz dlužníkova podniku je financován právě z inkasa těchto pohledávek. Po prohlášení konkurzu se někteří věřitelé pokoušejí o zápočet svých pohledávek za dlužníkem oproti pohledávkám dlužníka za těmito věřiteli. Ins. správce je přesvědčen, že započtení pohledávek je v rozporu se zásadami, na nichž spočívá insolvenční zákon, neboť takovým přístupen dochází ke zvýhodnění věřitelů, se kterými je dlužník nadále v obchodním kontaktu, kdyby tito věřitelé v důsledku vzájemného započtení dosáhli vyššího uspokojení na úkor ostatních věřitelů. Nařízení předběžného opatření tak v tomto případě neodporuje společnému zájmu věřitelů a jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele, kdyby v důsledku započtení vzájemných pohledávek došlo k porušení zásad, na nichž spočívá insolvenční zákon a k ohrožení dlužníkova podniku.

V posuzované věci neshledal soud návrh důvodný pro jeho nadbytečnost.

Podle § 140 odst. 2 a 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon) započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak. Započtení není přípustné, jestliže dlužníkův věřitel se ohledně své započitatelné pohledávky nestal přihlášeným věřitelem, nebo získal započitatelnou pohledávku neúčinným právním úkonem nebo v době nabytí započitatelné pohledávky věděl o dlužníkově úpadku a nebo dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele. Ve smyslu tohoto ustanovení je tak základní podmínkou, aby podmínky pro započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Odkazem na splnění podmínek se míní splnění zákonných podmínek vyplývajících z ust. § 580 a § 581 obč. zákoníku. Těmito podmínkami jsou jednak vzájemná pohledávka věřitele a dlužníka, vzájemné plnění shodného dluhu, projev vůle, směřující k započtení (pro případ § 140 ins. zákona se předpokládá jednostranný projev učiněný věřitelem provádějícím započtení) a pohledávky způsobilé k započtení. Jak bylo již výše uvedeno, všechny tyto podmínky musí být splněny ještě před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, v tomto případě před rozhodnutím o prohlášení konkurzu. Poté, co již soud rozhodl o způsobu řešení úpadku v daném případě konkurzem, není již započtení vzájemných pohledávek přípustné přímo ze zákona. Pohledávky věřitelů tak v současné době nelze započítávat na jejich závazky vůči dlužníkovi vzniklé provozem dlužníkova podniku po prohlášení konkurzu. Vydání předběžného opatření deklarujícího v tomto případě tuto zákonnou nepřípustnost započtení by bylo tak nadbytečným.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 05.srpna 2013

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce