KSCB 27 INS 2677/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSCB 27 INS 2677/2015 29 NSýR 101/2016-B-20

USNESENÍ Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Zde kem Krmá em v insolvenní vČci dlužnice Boženy Milákové, narozené 13. b ezna 1958, bytem v BavorovČ, ýichtice 71, PSý 387 73, vedené u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 2677/2015, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2015, . j. KSCB 27 INS 2677/2015, 3 VSPH 2178/2015-B-14, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Praze usnesení ze dne 15. íjna 2015, . j.-B-7, jímž Krajský soud v ýeských BudČjovicích (dále jen insolvenní soud ) neschválil oddlužení dlužnice Boženy Milákové (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na její majetek (bod II. výroku), s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku). Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (B-16). Jelikož p i podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, dále též jen o. s. . ), insolvenní soud ji usnesením ze dne 16. b ezna 2016, . j.-B-17, dorueným dovolatelce zvláš dne 21. b ezna 2016, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 7 dn od doruení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lh tČ urené ve výzvČ ani pozdČji, akoliv byla insolvenním soudem ádnČ pouena o následcích neinnosti. P edseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. .) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. . ízení o dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužnici, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 27. kvČtna 2016 JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. isir.justi ce.cz