KSCB 27 INS 22801/2016-A-11
KSCB 27 INS 22801/2016-A-11

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Do Chalupy s.r.o., IČO 28147065, Třešňový Újezdec 24, 384 11 Lhenice, o odvolání dlužníka ze dne 17. 2. 2017 proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 22801/2016-A-8 ze dne 3. 2. 2017,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 22801/2016-A- 8 ze dne 3. 2. 2017 s e m ě n í tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Do Chalupy s.r.o., IČO 28147065, Třešňový Újezdec 24, 384 11 Lhenice s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění Napadeným rozhodnutím insolvenční soud dle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) insolvenční řízení ve věci dlužníka Do Chalupy s.r.o., IČO 28147065, Třešňový Újezdec 24, 384 11 Lhenice, zastavil z důvodu nezaplacení zálohy ve výši 20.000 Kč dlužníkem, k čemuž byl dlužník povinován na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.-A-6 ze dne 2. 11. 2016.

Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 17. 2. 2017. Toto usnesení dlužník napadl včas podaným odvoláním, které došlo insolvenčnímu soudu dne 17. 2. 2017. Ve svém odvolání dlužník uvedl, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč byla uhrazena, a to dne 9. 2. 2017. Záloha na náklady insolvenčního řízení byla skutečně dne 9. 2. 2017 uhrazena, jak dokládá záznam o složení ze dne 9. 2. 2017 na č.l. A-9.

Podle ust. § 95 IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené rozhodnutí a došel k závěru, že odvolání lze vyhovět.

Insolvenční soud s přihlédnutím ke skutečnosti, že záloha na náklady insolvenčního řízení, byť po uplynutí stanovené lhůty, byla uhrazena a její neuhrazení bylo jediným důvodem pro zastavení řízení, dospěl k závěru, že napadené usnesení v souladu s ust. § 95 IZ změní tak, že insolvenční řízení se nezastavuje. isir.justi ce.cz

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno v písemném vyhotovení navrhovateli.

V Českých Budějovicích dne 28. února 2017

JUDr. Josef Šimek v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michaela Krepsová