KSCB 27 INS 21026/2014-A-11
KSCB 27 INS 21026/2014-A-11

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníků Jána Bugnovského, r. č.: 640112/6743, IČ: 671 43 105 a Ivany Bugnovské, r. č.: 686026/0253, oby bytem Lebeděvova 616, 378 81 Slavonice, o návrhu na vydání předběžného opatření,

t a k t o :

Návrh na vydání předběžného opatření s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 31. 07. 2014 předložili dlužníci soudu společný návrh manželů na povolení oddlužení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna téhož dne. Usnesením č. j.-A-4 ze dne 14. 08. 2014 byly dlužníci vyzváni k doplnění návrhu doložením jejich příjmů za požadovaná období roku 2014. Této výzvě bylo vyhověno dne 27. 08. 2014, kdy dlužníci doplnili návrh o požadované dokumenty.

Dne 25. 08. 2014 byl soudu doručen návrh Exekutorského úřadu v Chebu na vydání předběžného opatření.

Dle ust. § 82 odst. 2 písmene b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Dle ust. § 166 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu.

Po posouzení předložených dokladů dlužníků dospěl soud k závěru, že návrh na povolení oddlužení obsahuje skutečnosti vyplývající z ust. § 103 a § 391 IZ, a dále obsahuje i nutné náležitosti dle § 104 a § 392 IZ, a proto usnesením č. j.-A-10 ze dne 09. 09. 2014 zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. V tomto usnesení však opomněl rozhodnout též o návrhu na vydání předběžného opatření.

Jelikož dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) může soud z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení pouze v době do rozhodnutí o insolvenčím návrhu a o insolvenčním návrhu již bylo rozhodnuto usnesením č. j.-A-10 ze dne 09. 09. 2014, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto dodatečného usnesení ve smysu ust. § 166 odst. 1 o.s.ř. a návrh na vydání předběžného usnesení zamítl, když zde soud nad rámec uvádí, že důvody pro vydání předběžného opatření neshledal.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 22. září 2014

JUDr. Josef Šimek samosoudce