KSCB 27 INS 20491/2017-A-6
KSCB 27 INS 20491/2017-A-6

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl asistentkou soudce Mgr. Michaelou Krepsovou v insolvenční věci dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , K Zastávce 538, 391 81 Veselí nad Lužnicí, o insolvenčním návrhu dlužnice,

t a k t o :

Insolvenční návrh dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , K Zastávce 538, 391 81 Veselí nad Lužnicí, který byl u Krajského soudu v Českých Budějovicích podán dne 8. 11. 2017, s e o d m í t á.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení došlým soudu dne 8. 1. 2017 se dlužnice domáhala, aby soud rozhodl o jejím úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení. Návrh byl za dlužnici sepsán a podán ve smyslu ust. § 390a odst. 1 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) akreditovanou osobou, Amálka poradna pro oddlužení a pomoc člověku v tísni, z.s., IČO 05240565, sídlem ve Vimperku, 1. máje 128, 385 01.

Doručený návrh však neobsahoval řádný seznam závazků, když seznam závazků neobsahoval výslovné uvedení, že seznam je úplný a správný. Rovněž nebyly předloženy listiny dokládající příjmy dlužnice za poslední tři roky. Usnesením ze dne 10. 11. 2017, č.j. -A-4, byla akreditovaná osoba, Amálka poradna pro oddlužení a pomoc člověku v tísni, z.s., vyzvána, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh a předložila řádný seznam závazků s uvedením věřitelů dlužnice (všechny osoby, o kterých je dlužnici známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči ní pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují), s dalšími náležitostmi: jsou-li věřiteli dlužnice osoby dlužnici blízké, musí dlužnice tyto skutečnosti výslovně uvést. S poučením, že předložený seznam musí dlužnice podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný a že věřitelé v seznamech musí být označeni přesně. Dále byla vyzvána, aby ve stejné lhůtě doplnila návrh na povolení oddlužení a předložila listiny dokládající příjmy dlužnice za poslední tři roky.

Usnesení bylo akreditované osobě doručeno dne 23. 11. 2017, dlužnici bylo doručeno dne 29. 11. 2017. V požadované lhůtě byly akreditovanou osobou předloženy listiny dokládající příjmy dlužnice, avšak řádný seznam závazků předložen nebyl, když předložen byl pouze zcela totožný seznam věřitelů již dříve předložený, kde stále absentuje uvedení, že seznam je úplný a správný.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ dlužník, který podal insolvenční návrh, je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků isir.justi ce.cz

(dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců a dále listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Obsahové náležitosti seznamu majetku a seznamu závazků pak vymezuje ve vztahu k insolvenčnímu návrhu dlužníka ustanovení § 104 odst. 2, 3. Dle odst. 4 cit. ustanovení pak předložené seznamy dlužník musí podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, kdy akreditovaná osoba, jež za dlužnici sepsala a podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na výzvu soudu nedoplnila insolvenční návrh o řádný seznam závazků ač k tomu byla usnesením vyzvána, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, a insolvenční návrh ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Českých Budějovicích dne 12. prosince 2017

Mgr. Michaela Krepsová v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michaela Krepsová