KSCB 27 INS 2032/2013-B-34
KSCB 27 INS 2032/2013-B-34

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , IČO 10293302, bytem Horní Žďár 33, 377 01 Jindřichův Hradec, t a k t o :

I.Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, zapsaného pod položkou č.3 soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 04.06.2014, a to:

1) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/5 na nemovitostech: -rodinný dům Horní Žďár č.p.33, na pozemku St. 38 -parcela St. 38, výměra 487 m2, zastavěná plocha a nádvoří -parcela č. 72/4, výměra 458 m2, zaharada, zemědělský půdní fond -parcela č. 73/2, výměra 86 m2, ostatní plocha, zeleň zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec na LV č. 623 pro obec Jindřichův Hradec a k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce

2) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitostech: -parcela č. 72/1, výměra 994 m2, zahrada, zemědělský půdní fond zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec na LV č. 4903 pro obec Jindřichův Hradec a k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce

3) nemovitosti: -parcela č. 75/1, výměra 1088 m2, zaharada, zemědělský půdní fond -parcela č. 76/1, výměra 421 m2, zahrada, zemědělský půdní fond -parcela č. 76/2, výměra 293 m2, zahrada, zemědělský půdní fond zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec na LV č. 5069 pro obec Jindřichův Hradec a k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, a to ve prospěch osoby dlužníku blízké (bratrovi)-Ladislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Žďár 33, 377 01 Jindřichův Hradec.

II. Prodej majetku dlužníka specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení bude ukutečněn způsobem mimo dražbu, a to za cenu minimálně 1.500.000,00 Kč. Kupní cena nemovitých věcí bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj.-A-11 ze dne 17.07.2013 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurz. Dne 04.06.2014 insolvenční správce zaslal opravený soupis majetkové podstaty dlužníka, do kterého zahrnul nemovitý majetek specifikovaný ve výroku I. shora.

Podáním ze dne 19.06.2015, doručeným soudu dne 25.06.2015 požádal bratr dlužníka, Ladislav Koranda, anonymizovano , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, konkrétně nemovitých věcí specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení. Za nemovité věci nabídl celkem částku 1.500.000,00 Kč. Zástupce věřitelů, HB Beton, s.r.o., IČO 42408318, Horní Žďár 37, 377 01 Jindřichův Hradec, vyslovil dne 24.06.2015 souhlas s prodejem nemovitostí osobě blízké, za cenu uvedenou ve výroku II. tohoto usnesení. Nemovitosti byly dle sdělení insolvenčního správce nabízeny k prodeji za cenu stanovenou soudním znalcem prostřednictvím místního tisku, internetu a realitní kanceláře, a to 2 roky neúspěšně. .

Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst.2 písm.f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Zástupce věřitelů vyslovil dne 24.06.2015 souhlas s tím, aby nemovité věci dlužníka sepsané v majetkové podstatě dlužníka pod položkou č. 3 ze dne 04.06.2014 a specifikované ve výroku I. tohoto usnesení nabyl bratr dlužníka Ladislav Koranda, anonymizovano za cenu uvedenou ve výroku II. tohoto usnesení..

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty bratrovi dlužníka Ladislavu anonymizovano , anonymizovano povolil z důvodu, že překážkou neúspěšného prodeje nemovitostí za uplynulé 2 roky byl fakt, že se prodával 3/5, resp. 1/2 ideální podíl na nemovitostech a dále skutečnost, že prodávaná nemovitost je zatížena věcným břemenem bytu a užívání pro třetí osobu, jež obývá část prodávané nemovitosti. Za tyto 2 roky se neobjevil žádný zájemce o koupi nemovitostí, proto byl osloven spoluvlastník, bratr dlužníka, který nabídnul za nemovitosti částku 1.500,00 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 23.července. 2015

JUDr. Josef Šimek, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jaroslava Běhounková