KSCB 27 INS 1861/2016-A-6
KSCB 27 INS 1861/2016-A-6

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , rč: 680629/0326, IČO 43863752, Větrná 1480/74, 370 05, České Budějovice, o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovatele Mgr. Svatopluka Šůstka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Olomouc, t a k t o :

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Svatopluku Šůstkovi, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Pavelčákova 14, Olomouc, se u m o ž ň u j e provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod sp. zn. 185EX 10990/08 s omezením, aby byl výtěžek dosažený zpeněžením po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 1861/2016 deponován na účtu soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního řízení dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Větrná 1480/74, České Budějovice, nebo do doby než pominou účinky dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Odůvodnění: Podáním doručeném soudu dne 27.1.2016 ve 12.54 hodin podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž v návrhu uvedl, že způsobem oddlužení by měl být splátkový kalendář. Téhož dne ve 14.34 hodin podal navrhovatel soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek (dále jen navrhovatel) návrh na nařízení předběžného opatření ve výroku uvedeném. V návrhu uvedl, že provádí na návrh oprávněného Ing. Jindřicha Ryšavého, exekuci na majetek dlužníka pro vymožení pohledávky ve výši 157.900,70 Kč s příslušenstvím na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9, č.j. 52 C 147/2008-40, ze dne 21.8.2008 a č.j. 74 Nc 2673/2008-7. Původním exekutorem byl Mgr. MUDr. Radan Kuča, Exekutorský úřad Olomouc, který však byl v průběhu provádění exekuce odvolán na vlastní žádost, přičemž do uvolněného Exekutorského úřadu byl dne 19.11.2013 jmenován právě navrhovatel. Původně pověřený exekutor rozhodl exekučním příkazem o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí dlužníka. Jednalo se o byt a nebytové prostory ve výlučném vlastnictví povinného, zapsané v katastru nemovitostí pro okres České Budějovice, obec České Budějovice a katastrální území České Budějovice 2, a to 1) nemovité věci, zapsané jako výlučné vlastnictví povinného na listu vlastnictví 3894, č. jednotky 1480/23, byt s podílem na společných částech nemovitých věcí 332/14870, 2) podíl na společných částech nemovitých věcí, zapsaných na LV 2265, ve výši 332/14870 z celku, příslušející k bytové jednotce uvedené pod bodem 1) České Budějovice 2, č.p. 1480 bytový dům na parcele 2061/970 s pozemkem 2061/970-zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a mají být draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Ladislava Čecha. Po změně v osobě soudního exekutora vydal navrhovatel dražební vyhlášku č. 185EX 10990/08-332, kterou byla nařízena dražba shora uvedených věcí na den 7.5.2015. Jeden pracovní den před konáním dražby tzn. 6.5.2015 podal povinný-dlužník insolvenční návrh ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku své osoby. V důsledku podání insolvenčního návrhu a tím vyvolaných účinků, byla dražba nemovitých věcí usnesením č.j 185 EX 10990/08-377 odročena na neurčito. Insolvenční řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSCB 27 INS 11857/2015. Usnesením č.j. KSCB 27 INS 11857/2015-A-4 ze dne 13.5.2015 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby insolvenční návrh doplnil. Dlužník na tuto výzvu nereagoval. Z tohoto důvodu byl insolvenční návrh usnesením č.j. KSCB 27 INS 11857/2015-A-5 ze dne 16.6.2015 odmítnut. Dlužník podal proti tomuto usnesení odvolání, kde však neuvedl žádné skutečnosti související s insolvenčním řízením, ale uváděl pouze výhrady k vedení exekučního řízení. Dlužník výslovně uvedl, že . činnost exekutorského úřadu nutí povinné k podání insolvenčního návrhu . Z těchto skutečností navrhovatel vyvodil, že skutečným cílem dlužníka nebylo řešení jeho situace oddlužením v rámci insolvenčního řízení, ale pouze zneužití zákonem stanovených účinků zahájení insolvenčního řízení a obstrukce při provádění exekuce. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23.11.2015 usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích potvrdil. Toto usnesení nabylo právní moci dne 3.12.2015 a insolvenční řízení tak bylo pravomocně skončeno. Z tohoto důvodu vydal navrhovatel dne 18.12.2015 usnesení č.j. 185 EX 10990/08-422, kterým stanovil nový termín dražby předmětných nemovitostí na den 27.1.2016 se začátkem v 18.00 hodin. V den nařízeného jednání tzn. 27.1.2016 podal dlužník opět insolvenční návrh ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. V další části svého návrhu uvedl navrhovatel důvody pro vydání předběžného opatření, které spatřuje v okamžiku jeho podání, opakovanosti jeho podání, v postoji navrhovatele k prvnímu podanému insolvenčnímu návrhu, v důvodech odvolání proti usnesení o odmítnutí prvního insolvenčního návrhu a v neexistenci úpadku. Zdůraznil, že nový insolvenční návrh byl podán nejen v den nově nařízeného dražebního jednání, ale především v takové lhůtě, že již nemohl být před zahájením dražby insolvenčním soudem eventuelně odmítnut pro vady. Pokud jde o soulad se společným zájmem věřitelů uvedl navrhovatel, že exekuce je připravena (byl ustanoven znalec, vyhotoven znalecký posudek, bylo vydáno usnesení o určení ceny nemovitých věcí navrhovatele, byla vydána dražební vyhláška a byla provedena propagace dražby). Elektronická dražba je transparentním způsobem zpeněžování majetku. Ze všech shora uvedených důvodů navrhl vydat předběžné opatření.

Na podporu svých tvrzení předložil-exekuční příkaz č.j. 045 EX 10990/08-15, usnesení č.j. 045 EX 10990/08-54, usnesení í č.j. 045 EX 10990/08-59, dražební vyhláška č.j. 185 EX 10990/08-332, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11857/2015-A-5, usnesení č.j. 185 EX 10990/08-377, odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, usnesení VS v Praze č.j. 4 VSPH 2049/2015-A-15, usnesení soudního exekutora č.j. 185 EX 10990/08-422.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu mimo jiné omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) se se zahájením insolvenčního řízení spojují mimo jiné ty účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

V daném případě má soud za to, že navrhovatelem navrhované předběžné opatření je nutno vydat. Ze spisu podepsaného soudu č.j. KSCB 27 INS 11857/2015 soud zjistil, že první insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení byl soudu osobně doručen dlužníkem dne 6.5.2015, tedy skutečně 1 pracovní den předtím, než měla být provedena navrhovatelem dražba nemovitého majetku dlužníka. Podáním insolvenčního návrhu dlužníkem tak bylo konání dražby dne 7.5.2015 zmařeno v důsledku účinků ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Dlužníkův insolvenční návrh měl zcela zásadní nedostatky, když dlužník k němu nepředložil v rozporu s ustanovením § 104 odst. 1 IZ jakékoli přílohy (vyjma fotokopie výpisu z rejstříku trestů). Z tohoto důvodu byl vyzván insolvenčním soudem k doplnění svého insolvenčního návrhu a poté, co na tuto výzvu nijak nereagoval, byl insolvenční návrh usnesením č.j. KSCB 27 INS 11857/2015-A-5 ze dne 16.6.2015 odmítnut. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, kde však neuvedl žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr v čem insolvenční soud postupoval nesprávně při odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka. Jeho odvolání mělo pouze souvislost s probíhajícím exekučním řízením. Vrchní soud v Praze poté usnesením č.j. 4 VSPH 2049/2015-A-15 ze dne 23.11.2015 rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil, když v odůvodnění konstatoval, že tvrzení obsažená v odvolání dlužníka nejsou pro rozhodnutí důvodnosti odmítnutí jím podaného insolvenčního návrhu relevantní. Vrchní soud zdůraznil, že dlužníkem podaný insolvenční návrh má vést k řešení jeho úpadku, nikoli pouze ke zmaření nařízené exekuce vedené proti dlužníku. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.12.2015. Navrhovatel poté usnesením č.j. 185 EX 10990/08-422 ze dne 18.12.2015 opětovně rozhodl o konání dražby na den 27.1.2016 v 18.00 hodin. Tentýž den ve 12.54 hodin tzn. 5 hodin před zahájením dražby, osobně doručil dlužník do podatelny insolvenčního soudu opětovný insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Srovnáním tohoto nového insolvenčního návrhu s původním insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 6.5.2015 (jeden den před konáním dražby) je zcela zřejmé, že až na nepodstatné výjimky je nový insolvenční návrh zcela shodný s původním insolvenčním návrhem. Pokud jde o zásadní otázku absence příloh k insolvenčnímu návrhu, v důsledku čehož byl původní insolvenční návrh odmítnut, soud konstatuje, že nový insolvenční návrh opět neobsahuje jakékoli přílohy vyjma fotokopie výpisu z rejstříku trestů (shodně jako v původním insolvenčním návrhu). Z časových souvislostí podání obou insolvenčních návrhů podaných těsně před konáním dražeb majetku dlužníka, z absence jakýchkoli příloh k insolvenčním návrhům, jak v prvém případě, tak především v druhém případě, kdy dlužník již musel vědět, že nepředložení příloh vede k odmítnutí insolvenčního návrhu, soud učinil závěr, že účelem současného podání insolvenčního návrhu dlužníka není dosažení vyrovnání s věřiteli podle zásad insolvenčního zákona a osvobození od placení zbývajících dluhů, ale smyslem podání insolvenčního návrhu je opětovně znemožnit dražbu jeho majetku na základě vykonatelných rozhodnutí soudu. Z tohoto důvodu bylo nutno navrhované předběžné opatření vydat a umožnit tak pokračování exekučního řízení, jehož smyslem je stejně jako v insolvenčním řízení zpeněžení majetku dlužníka. Pokud jde o společný zájem věřitelů v insolvenčním řízení, který by neměl být vydáním předběžného opatření dotčen, je soud toho názoru, že vydání předběžného opatření žádnému společnému zájmu věřitelů neodporuje. Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. S ohledem na skutečnost, že veškeré podklady pro provedení dražby jsou, jak uvedeno shora připraveny, dražbu je možno bez zbytečných odkladů provést, má soud za to, že elektronická dražba je adekvátním způsobem zpeněžení nemovitostí a event. tímto zpeněžením majetku dlužníka nedojde k jakémukoli ohrožení společného zájmu věřitelů. Eventuelní výtěžek zpeněžení bude totiž za trvání insolvenčního řízení předán do majetkové podstaty a dojde tak k uspokojení věřitelů z tohoto výtěžku shodně, jako kdyby byl tento majetek zpeněžován v insolvenčním řízení.

Ze všech shora uvedených důvodů soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl a vydal jej ve znění tak, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčním navrhovatelům a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 29.ledna 2016

JUDr. Josef Šimek v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gabriela Korešová