KSCB 27 INS 16269/2017
.) v brn zor-i; zum-nvm

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců ]UDr. jindřicha Havlovce a ]UDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci zahájené k návrhu věřitelů: a) Lucie anonymizovano , anonymizovano bytem Dukelská 646/11, 391 02 Sezimovo Ustí b) Miloš anonymizovano , anonymizovano bytem Pašinovice 40, 333 14 Komařice c) Karel anonymizovano , anonymizovano bytem Doubí 5, 390 02 Tábor d) přistoupivší Tomáš anonymizovano , anonymizovano bytem Harantova 1774/ 16, 390 02 Tábor dlužníka: AUTA TÁBOR, spol. s r.o. IČO 29382823 sídlem Měšícka 3033, 390 02 Tábor o odvolání navrhovatele d) proti usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích ze dne 27. listopadu 2017, č. j.A 28, takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j.-A-23 ze dne 27. listopadu 2017 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Navrhovatelé a) c) podali insolvenční návrh, kterým se domáhali zjištění dlužníkova úpadku s odůvodněním, že jim svědčí pohledávky za dlužníkem mající původ v nevyplacené mzdě ve výši 55 639 Kč za dobu 1. 5. 2017 do 19. 7. 2014 (navrhovatel a/), ve Výši 66 520 Kč za dobu od152017 do 31. 7. 2017 (navrhovatel b/) a ve Výši 29 999 Kč za dobu od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 jsoucí déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není dlužník schopen uspokojit.

Dlužník mzdové nároky navrhovatelů zcela uznal.

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) zamítl insolvenční návrh navrhovatelů a) až c) (bod I. výroku), navrhovatelům a) až c) uložil ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí uhradit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, a to společně a nerozdílně na účet insolvenčního soudu k označenému variabilnímu symbolu (bod II. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků, tj. dlužník a navrhovatele a) až c) nemají právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

Insolvenční soud vyšel ze zprávy Úřadu práce České republiky-pobočky v Českých Budějovicích ze 7. 9. 2017, podle níž výše uvedené pohledávky navrhovatelů a)-c) uspokojil, což následně tito navrhovatelé potvrdili.

Cituje ustanovení 5 3, 97 odst. 7, $ 105, Š 133 a Š 143 zák. č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), insolvenční soud konstatoval, že základním předpokladem úspěchu insolvenčního návrhu podaného věřitelem je osvědčení jeho věcné legitimace. Za situace, kdy zjistil, že žádný z navrhovatelů a) c) nemá pohledávku za dlužníkem, resp. že nemá věcnou

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

3 vsPH 20472013 legitimaci ve smyslu Š 105 InsZ, postupoval podle Š 143 odst. 2 InsZ a insolvenční návrh zamítl. Výrok o zaplacení soudního poplatku opřel o ustanovení 0 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve výši podle položky č. odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatkůapřílohu k zákonu. Výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením Š 142 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s 5 7 InsZ při respektování okolnosti, že zcela úspěšnému dlužníkovi žádné náklady řízení nevznikly.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lhůtě navrhovatel d), který zároveň podal návrh na zjištění dlužníkova úpadku dříve, než napadené usnesení nabylo právní moci, s odůvodněním, že mu svědčí pohledávka za dlužníkem ve výši 39 443 Kč z titulu nevyplacené mzdy za měsíce únor a březen 2017. Za další dlužníkovy věřitele označil ŠKODA AUTO, a.s. IČO 00177041 spohledávkou ve výši 2472 957,07 Kč, Auto Palace Spořilov, spol. sr.o., IČO 48591149 s pohledávkou ve výši 167 389,69 Kč, Jiřího Makovce s pohledávkou ve výši 142 489,92 Kč, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení stejně jako další věřitelé, jež v návrhu uvedl.

V odvolání navrhovatel d) uvedl, že nemá pochybnosti o tom, že byla li uspokojena Úřadem práce pohledávka každého z navrhovatelů a)-c), pak ode dne splatnosti mezd jim zároveň vznikl nárok na pHslušenství, jež úřad práce neuhradil. Vytkl insolvenčnímu soudu, že mu muselo být známo, že se nachází dlužník v úpadku a přesto v situaci, kdy do insolvenčního řízení se přihlásilo 24 věřitelů, návrh zamítl. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno, byt:" z jiných než odvolatelem prezentovaných důvodů.

Podle Š 107 InsZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odst. 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odst. 2). Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak před dm, než rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání (odst. 4).

Insolvenční řízení nelze zahájit ez officio, ale pouze na návrh účastníka. Úspěch věřitele, který se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, závisí především, jak správně uvedl insolvenční soud na osvědčení jeho věcné legitimace podle Š 105 InsZ. V případě, že se mu nepodaří prokázat oprávnění kpodání návrhu, musí soud insolvenční návrh, jak to učinil insolvenční soud, podle 5 143 odst. 2 InsZ zamítnout.

Z insolvenčního spisu plyne, že navrhovatelce a) bylo napadené usnesení doručováno do vlastních rukou, že zásilka byla uložena u poštovního úřadu 1. 12. 2017 s oznámením a výzvou o její vyzvednutí a že byla vhozena do poštovní schránky 12. 12. 2007, navrhovatel d) podal insolvenční návrh 13. 12. 2017 a téhož dne napadl rozhodnun' odvoláním.

Pro přezkoumání napadeného usnesení je rozhodující, že v době po vydání rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu, avšak dříve, než nabylo právní moci, podal insolvenční návrh navrhovatel d) (13. 12. 2017), který se podle Š 107 InsZ považuje za přistoupení k insolvenčnírnu řízení a navrhovatel ti) se stal dalším insolvenčním navrhovatelem, který sice musí přijmout stav řízení v době jeho přistoupení, avšak má všechna procesní práva a povinnosti jako navrhovatelé a)-c), a který se zároveň proti ve výroku označenému usnesení odvolal v době, kdy ještě

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

13.

14.

15.

:) v oku 284; zoro nenběhla odvolací lhůta navrhovatelce a), jež bylo doručeno napadené usnesení 10. dne po uložení poštovní zásilky tj. 11. 12, 2017 a dnem následujícím začal běh odvolací lhůty 15 dnů.

Pro poměry posuzované věci to znamená, že je nutno vzít při přezkoumání napadeného usnesení v potaz i insolvenční návrh navrhovatele d) a to i z hlediska zkoumání prvotního předpokladu úspěchu, tj osvědčení věcné legitimace alespoň jednoho z navrhovatelů. Insolvenční soud se vzhledem k výše uvedeným okolnostem nemohl zabývat otázkou věcné legitimace navrhovatele d), avšak na základě jeho návrh lze usuzovat, že svou legitimaci k podání insolvenčního návrhu obhájí a v takovém případě bude nutno zjišťovat na podkladě obou dosud podaných návrhů (společného návrhu navrhovatelů a/ c/ a návrhu navrhovatele d/) i tvrzený dlužni'kův úpadek, jímž se insolvenční soud s ohledem na svůj závěr o nedostatku věcné legitimace navrhovatelů ii)-e) nezabýval.

Nad rámec uvedeného odvolací soud považuje za potřebné doplnit, že důvody obsažené v odvolání navrhovatele d) nebyly v projednávané věci na místě, nebot jak vysvětleno výše, naplněním předpokladů úpadku, jež se řídí zásadou vyšetřovací, se může soud zabývat teprve poté, co je prokázána věcná legitimace věřitele; nebýt přistoupení navrhovatele d) do insolvenčního řízení, pak by závěry insolvenčního soudu byly správné.

Na základě výše uvedených skutečností odvolací soud napadené usnesení podle 5 219a odst. 2 o.s.ř. zrušil a věc vrátil insolvenčMu soudu k dalšírnu řízení, vněmž posoudí oba podané insolvenční návrhy znovu, a to i z hlediska osvědčení věcné legitimace navrhovatele d) k podání insolvenčního návrhu a bude li tato pohledávka osvědčená, pak posoudí, zda jsou naplněny předpoklady dlužníkova úpadku, jak jsou tvrzena v insolvenčních návrzích.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha dne 23. února 2018

JUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vo' a_i