KSCB 27 INS 16163/2014-B-12
KSCB 27 INS 16163/2014-B-12

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Rudolfa Kovačíka, rč: 790616/1351, IČO 70531528, Sídliště Plešivec 377, 381 01, Český Krumlov, t a k t o :

Odůvodnění: I.Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

-nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov na LV č. 721 pro obec Kájovr a k.ú. Křenov u Kájova, tj.

-rozestavěná stavba na pozemku p.č. St. 366 -parcela St. 366, výměra 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území -parcela č. 1423/2, výměra 865 m2, trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond ve prospěch osoby dlužníku blízké (rodičům)-Rudolfu anonymizovano , anonymizovano a Květě anonymizovano , anonymizovano .

II. Prodej majetku dlužníka specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení bude ukutečněn způsobem mimo dražbu, a to za cenu 1.360.000,00 Kč, která pokryje bezezbytku zjištěné pohledávky zajištěných věřitelů, všechny ostatní nezajištěné pohledávky, náklady na správu a zpeněžení tohoto majetku a zákonnou odměnu insolvenčního správce včetně DPH.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj.-A-10 ze dne 09.10.2014 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurz. Dne 16.12.2014 insolvenční správce zaslal soupis majetkové podstaty dlužníka, do kterého zahrnul nemovitý majetek specifikovaný ve výroku I. shora.

Podáním ze dne 15.06.2015, doručeným soudu dne 16.06.2015 požádali rodiče dlužníka , Rudolf Kovačík, anonymizovano a Květa anonymizovano , anonymizovano , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, konkrétně nemovitých věcí specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení. Za nemovité věci nabídli celkem částku 1.360.000,00 Kč. Zajištěný věřitel Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, který je současně zástupcem věřitelů, vyslovil dne 18.06.2015 souhlas s prodejem nemovitostí osobě blízké, za cenu uvedenou ve výroku II. tohoto usnesení, v případě, že z prodeje nemovitosti budou uhrazeny všechny pohledávky (zajištěné i nezajištěné), včetně nákladů s insolvenčním řízením. Insolvenční správce ve svém podání ze dne 26.06.2015, rovněž vyslovil s navrhovaným způsobem zpeněžení souhlas.

Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst.2 písm.f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Zástupce věřitelů, který je současně i zajištěným věřitelem, vyslovil dne 18.06.2015 souhlas s tím, aby veškeré nemovité věci dlužníka sepsané v majetkové podstatě dlužníka nabyli rodiče dlužníka Rudolf Kovačík, anonymizovano a Květa anonymizovano , anonymizovano .

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty rodičům dlužníka Rudolfu anonymizovano , anonymizovano a Květě anonymizovano povolil z důvodu, že částka 1.360.000,00 Kč, kterou jsou ochotni za majetek dlužníka specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení zaplatit, pokryje bezezbytku zjištěné pohledávky zajištěných věřitelů, všechny ostatní nezajištěné pohledávky, náklady na správu a zpeněžení tohoto majetku a zákonnou odměnu insolvenčního správce včetně DPH.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 23.července .2015

JUDr. Josef Šimek, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jaroslava Běhounková