KSCB 27 INS 15345/2013-B-16
KSCB 27 INS 15345/2013-B-16

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem, v insolvenční věci dlužníků Josefa Zelenky, rč: 620821/0503, Třída Václava Vaniše 312, 391 43 Mladá Vožice, a Ivany Zelenkové, rč: 675510/2255, bytem tamtéž, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na budov ě č.p. 312 , Mladá Vožice, způsob využití: bydlení, stojící na pozemku parc. č. 356, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, na pozemku č. 58/2, zahrada, o výměře 279 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, akt. úz. Mladá Vožice, obec Mladá Vožice, na LV 36-pro osobu dlužníkům blízkou-Ivu Zelenkovou, rč: 936124/1758, Třída Václava Vaniše 312, 391 43 Mladá Vožice.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že zpeněžení bude provedeno v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. 1. 2014 čj.-B-6 soud schválil oddlužení shora uvedených dlužníků plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla zjištěna zajištěná pohledávka věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. zajištěná mimo jiné nemovitostmi specifikovanými ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádala písemným podáním doručeným soudu dne 12. 9. 2016 paní Iva Zelenková soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohla nemovitosti koupit.

Insolvenční správce udělení výjimky neodporoval.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o dceru dlužníka, která se odvolává na to, že v nemovitosti žije, má zde citové pouto a chce nemovitost zachovat ve vlastnictví rodiny.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb a rovněž pro zachování předmětné nemovitosti ve vlastnictví rodiny, když uvádí, že druhou ideální 1/2 nemovitosti vlastní její strýc. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Ivě Zelenkové, dceři dlužníka, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníků, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovitý majetek bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněžován, a že takovou možnost pokyn zajištěného věřitele nevyloučí, má možnost se o tento majetek ucházet a případně jej získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11. října 2016

JUDr. Josef Šimek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michaela Krepsová