KSCB 27 INS 13976/2012-A-10
KSCB 27 INS 13976/2012-A-10

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka Š-stavby s.r.o., IČ 28110854, Biskupská 129/1, 37001 České Budějovice, o odvolání dlužníka, doručeného soudu dne 28.08.2012, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.08.2012, čj. KSCB 27 INS 13976/2012-A-7 a o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, t a k t o :

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.08.2012, čj. KSCB 27 INS 13976/2012-A-7 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka Š-stavby s.r.o., IČ 28110854, Biskupská 129/1, 37001 České Budějovice s e n e o d m í t á.

II. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč, a to

a) bezhotovostně na účet soudu č.ú. 6015-8920231/0710, konst. symbol 558, variabilní symbol 4901397612, nebo

b) hotově do pokladny Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábř. 2, České Budějovice-přízemí, č. dv. 6.

Odůvodnění:

Dne 08.06.2012 byl podepsanému soudu doručen insolvenční návrh dlužníka na zjištění jeho úpadku a prohlášení konkurzu na jeho majetek.

Usnesením ze dne 08.06.2012, č.j.-A-6, uložil soud dlužníkovi doplnit podaný insolvenční návrh způsobem popsaným ve výroku citovaného rozhodnutí. Usnesením ze dne 14.08.2012, čj.-A-7 rozhodl soud o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s ohledem na nedoplnění tohoto návrhu ve stanovené lhůtě. Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 27.08.2012. Dne 28.08.2012 doručil dlužník soudu své odvolání proti odmítnutí insolvenčního návrhu, když uvedl, že soudem požadované dokumenty předložil soudu včas, ve stanovené lhůtě.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. To neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V daném případě soud zjistil, že skutečně dlužník doručil soudu požadované dokumenty v rámci odstraňování vad návrhu včas, tzn. v soudem stanovené lhůtě dne 03.08.2012. Omylem soudu byly tyto dokumenty založeny do spisu dlužníka Jiřího Šípa, sp. zn. KSCB 27 INS 1018/2011 a soud z této mylné skutečnosti vycházel při odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka. Protože v daném případě bylo možno odvolání návrhu dlužníka zcela vyhovět a s ohledem na to, že jsou splněny i všechny další předpoklady dané ustanovením § 95 IZ pro možnost zněnit své původní rozhodnutí, rozhodl insolvenční soud o odvolání dlužníka, že mu zcela vyhověl tak, jak ve výroku I. tohoto usnesení uvedeno.

Protože je tedy v insolvenčním řízení pokračováno, rozhodl soud současně i o zajištění zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000,-Kč.

Účelem zálohy je zejména umožnit výkon činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a tím překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst.2 IZ). V případě, že v dané věci by byl úpadek dlužníka řešen konkurzem, činí odměna insolvenčního správce dle vyhl. č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,--Kč a je spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdajů hrazena z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Prostředky získané zpeněžením majetkové podstaty insolvenční správce v počáteční fázi řízení k dispozici nemá a použít je nemůže.

V dané věci z doplněného návrhu dlužníka vyplývá, že jeho jediným majetkem je notebook. S ohledem na tento stav dlužníkova majetku, rozhodl soud o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení v plné výši. Dlužník je totiž v úpadku a z tohoto důvodu bude nutno ustanovit insolvenčního správce a prohlásit na majetek dlužníka konkurz. Insolvenční správce bude následně muset přezkoumat přihlášené pohledávky, ověřit stav majetku dlužníka, prověřit event. neúčinné či neplatné úkony dlužníka a současně bude muset činit i další úkony, které souvisí s chodem insolvenčního řízení. Za tyto úkony přísluší ins. správci odměna dle shora citované vyhlášky a současně má právo na náhradu hotových výdajů. Event. bude nutno hradit i pohledávky za podstatou (účetnictví, daňové a právní poradenství apod.). Tyto náklady pak není možno přenášet na stát, když soud připomíná, že ve smyslu ust. § 98 IZ má dlužník povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Jinými slovy, měl dlužník podat insolvenční návrh v době, kdy ještě disponoval alespoň nějakým majetkem.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno v písemném vyhotovení navrhovateli.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné. (§ 83 IZ)

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11. října 2012

JUDr. Josef Šimek samosoudce