KSCB 27 INS 13380/2011-B-34
KSCB 27 INS 13380/2011-B-34

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr.Josefem Šimkem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Petra Vondráka, IČ 41890159, Onšovice 1, 393 01, Dehtáře, o návrhu insolvenčního správce na vydání předběžného opatření, t a k t o :

Dlužníku se zakazuje až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku vykonávat dispoziční právo k majetku zapsaného do majetkové podstaty.

Dispoziční právo k majetku zapsanému do majetkové podstaty vykonává až do doby právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku insolvenční správce.

Insolvenčnímu správci soud ukládá nečinit v rámci výkonu dispozičního práva k majetku v majetkové podstatě po dobu trvání předběžného opatření žádné úkony, které by byly v rozporu s obvyklým hospodařením dlužníka.

Odůvodnění:

Dne 3.5.2013 došel soudu návrh insolvenčního správce na vydání předběžného opatření, jímž by soud zakázal dlužníku nakládat se základním stádem dobytka a rozhodne, aby toto právo přešlo na insolvenčního správce. V návrhu navrhovatel uvedl, že pod položkou 74 soupisu majetkové podstaty je zapsáno základní stádo dobytka. S tímto dobytkem hospodaří bývalá manželka dlužníka, paní Martina Vondráková na základě předchozího souhlasu dlužníka. V mezidobí však mezi dlužníkem a paní Martinou Vondrákovou došlo k rozvodu jejich manželství a jejich vzájemná komunikace je natolik vyhrocená, že Okresní soud v Pelhřimově omezil dlužníkovi přístup do kravína, kde se dobytek nachází. Dlužník není schopen se ohledně svého majetku domoci výkonu dispozičních práv, neboť paní Martina Vondráková odmítá dobrovolně umožnit dlužníku nakládání s jeho majetkem. V týdnu předcházejícímu podání návrhu na předběžné opatření bylo zjištěno, že základní stádo dobytka se nachází v žalostném stavu. Insolvenční správce proto na základě pokynu zajištěného věřitele a zástupce věřitelů České spořitelny a.s. podal podnět na Veterinární správu a Policii ČR s podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.

Návrh je důvodný.

Usnesením č.j.-A-22 ze dne 12.7.2012 byl zjištěn mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Marek Pavlovský, advokát v Praze. Usnesením č.j.-B-5 ze dne 8.8.2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Toto rozhodnutí bylo usnesením Vrchního soudu č.j.

2VSPH 1208/2012-B-24 ze dne 29.11.2012 zrušeno. Podáním ze dne 8.2.2013 podala věřitelka Martina Vondráková návrh na povolení reorganizace dlužníkova podniku. Tento návrh byl usnesením č.j.-B-29 ze dne 28.3.2013 soudem odmítnut a navrhovatelka podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. Věc je v současné době na Vrchním soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání navrhovatelky na povolení reorganizace.

Podle § 82 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ) může insolvenční soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 229 odst. 1 IZ zákon stanoví v závislosti na průběhu řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví majetku náležejícího do majetkové podstaty, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními, popř. komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně části těchto oprávnění nebo pouze ohledně některých z nich.

Podle § 229 odst. 3 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) insolvenční správce v době od prohlášení konkurzu, c) dlužník v době od povolení reorganizace, d) dlužník v době od povolení oddlužení.

V dané věci je řízení procesně ve stavu, kdy je pravomocně rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a je ustanoven insolvenční správce. O způsobu řešení úpadku zatím rozhodnuto pravomocně nebylo. Před rozhodnutím o úpadku nebylo vydáno ani požadováno vydání žádného předběžného opatření. Z tohoto důvodu nemají účinky rozhodnutí o úpadku tak, jak jsou uvedeny v ust. § 140 IZ žádný relevantní dopad na přechod dispozičních práv k majetku v majetkové podstatě z dlužníka na insolvenčního správce. Z taxativního výčtu, uvedeného v ust. § 229 odst. 3 IZ je zřejmé, že v této procesní fázi řízení je stále osobou s dispozičním oprávnění k majetku v majetkové podstatě dlužník. Ve vztahu k požadovanému předběžnému opatření soud konstatuje, že nemá důvod nevěřit tvrzení insolvenčního správce o stavu stáda dobytka, zvláště když o skutečnostech, týkajících se tohoto stáda a podezření o páchání trestné činnosti, bylo učiněno trestní oznámení a podnět na Veterinární správu. Ust. § 111 IZ ukládá obecně dlužníku zdržet se od okamžiku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem ve směru podstatných změn v jejich skladbě, využití nebo určení tohoto majetku a nebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Jinými slovy, po zahájení insolvenčního řízení a i po zjištění úpadku až do doby, než bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, je dlužník povinen provozovat podnik či pečovat o majetek zapsaný v majetkové podstatě obvyklým způsobem. Insolvenční správce tuto povinnost prozatím nemá, protože zákon mu ji ukládá až pro určitý způsob řešení úpadku dlužníka (typicky pro konkurz). Protože dlužník jak je zřejmé, svou povinnost péče o majetek v majetkové podstatě v daném případě řádně neplní (a je nerozhodno, zda tuto povinnost neplní dlužník či jiná osoba na základě dlužníkova pověření či jiného právního vztahu, např. nájem), rozhodl soud o vydání předběžného opatření tak, že dispoziční právo nejenom k předmětnému stádu dobytka, ale z důvodů opatrnosti i k celému majetku, zapsanému do majetkové podstaty, svěřil insolvenčnímu správci. Tímto opatřením se soud snaží chránit majetek v majetkové podstatě, sloužící k uspokojení věřitelů, ale i obecně z důvodů humanity zabránit eventuelnímu týrání zvířat. Trvání předběžného opatření pak soud omezil dobou, kdy nabyde právní moci usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka, když režim dispozičních práv k majetku v majetkové podstatě dlužníka je vázán na způsob řešení úpadku dlužníka.

V předběžném opatření soud uložil insolvenčnímu správci v souvislosti s přechodem dispozičních práv přiměřené povinnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 16.května 2013

JUDr. Josef Šimek samosoudce

Kc.: 1) zveřejni v IR 2) vyvěs na úřední desku KS s údajem o zveřejnění v IR

3) zašli: -Petr Vondrák, Onšovice 1, 393 01, Dehtáře-DS-P-I -IS-JUDr. Marek Pavlovský, PhD. , Plzeňská 4, 150 00 Praha 5-DS-P-III -Martina Vondráková, Onšovice 1, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov-DS-P-I -Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha-DS-P-III

Lh.: 15 dní 16.května 2013 JUDr. Josef Šimek