KSCB 27 INS 11796/2016-B-12
KSCB 27 INS 11796/2016-B-12

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem, v insolvenční věci dlužníka Bohumila Lidrala, rč: 640430/1178, IČO 68544502, Větrná 808/62, 370 05 České Budějovice, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to: pozemek parc. č. St. 89, jehož součástí je stavba č.p. 72, pozemek parc. č. 199/1 a pozemek parc. č. 199/3, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1127, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, katastrální území Mazelov-pro osobu dlužníkovi blízkou-Martina Levá, rč.: 755227/1232, bytem Větrná 62, 370 05 České Budějovice.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že zpeněžení bude provedeno v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. 9. 2014 čj.-B-7 soud schválil oddlužení shora uvedeného dlužníka plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byly zjištěné zajištěné pohledávky věřitelů: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, IČO 72080043, ERGO pojišťovna, a.s., IČO 61858714, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397 a Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, jež jsou zajištěné nemovitostmi specifikovanými ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádala písemným podáním doručeným soudu dne 1. 8. 2016, které bylo doplněno podáním s přesnou specifikací nemovitosti doručným soudu dne 20. 10. 2016, paní Martina Levá soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohla nemovitosti koupit.

Insolvenční správce udělení výjimky neodporoval.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o dceru dlužníka, která se odvolává na to, že v nemovitosti žije, má zde citové pouto a chce nemovitost zachovat ve vlastnictví rodiny.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb a rovněž pro zachování předmětné nemovitosti ve vlastnictví rodiny. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Martině Levé, partnerce dlužníka, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníků, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovitý majetek bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněžován, a že takovou možnost pokyn zajištěného věřitele nevyloučí, má možnost se o tento majetek ucházet a případně jej získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 21. října 2016

JUDr. Josef Šimek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michaela Krepsová