KSCB 26 INS 9688/2017
J T 01. 1.1. ůlUUf EU.-I.l'_.f.1."1.q..l

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy ]UDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužnice: FLAMECO s.r.o., IČO 28132513, se sídlem Kmín 4, 382 32 Chlumec, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j KSCB 26 INS 9688/2017 -A Tf' ze dne 20. listopadu 2017, takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích s. i. KSCB 26 INS 9688/2017-A-7 ze dne 20. listopadu 2017 se mění tak, že se insolvenční řízení nezastawje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud prvního stupně, insolvenční soud) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením zastavil řízení dlužnice FLAMECO s.r.o. (dále jen Dlužnice).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že Dlužnice se insolvenčním návrhem doručeným mu dne 10. 5. 2017 domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem. Usnesením č. j. KSCB 26 INS 9688/ 201 T A ó ze dne 24. srpna 2017 (dále též jen Výzva) byla Dlužníci v souladu s Š 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ), uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci Výzvy, jež nastala dne 12. 9. 2017. Zastavení řízení odůvodnil odkazem na 5108 odst. ?) IZ s tím, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla ve stanovené lhůtě zaplacena.

Proti tomuto usnesení podala Dlužnice dne 5. 12. 2017 včasné odvolání a navrhla jeho zrušení, namítnuvší, že záloha na náklady insolvenčního Hzení nebyla ve stanoveném termínu uhrazena ze zdravotních důvodů společníka Dlužnice. K Enanční hotovosti, jež byla uložena v pokladně umístěné v místě bydliště společníka, neměla jednatelka Dlužnice přístup. Záloha byla složena v podatelně soudu prvního stupně dne 3. 12. 2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo, podle Š 212 a Š 212a zákona č. 99 / 1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen osř.), za použití $ 7 IZ a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle 5 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

_ _ 3 asian alsa/2017 s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 2). Výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. ]e lí insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 3). Nebude li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit

(odst. 4).

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že 10. 5. 2017 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh, v němž Dlužníce, domáhající se zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem, uvedla, že má deset závazků u deseti věřitelů, přičemž celková výše všech jejích závazků M 592 850,34 Kč s příslušenstvím. Označivši konkrétní osoby svých věřitelů a výše jejich pohledávek, uvedla, že všechny závazky jsou splatné po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Ke svému návrhu Dlužníce připojila seznamy svých závazků, svého majetku a svých zaměstnanců, jež podepsala a opatřila prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Jako svůj majetek označila starší počítač s monitorem, peletovací lis Cronimo a náhraM matrice a válce v celkové hodnotě 31 000 Kč a hotovost v pokladně ve Výši 55 000 Kč a uvedla, že nemá žádné pohledávky (č. d. A-l, A-2 a A S). Usnesením z 24. 8. 201?' na č. d. A 6 insolvenční soud vyzval Dlužníci k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč ve lhůtě 15 dnů od právní moci Výzvy a poučil ji o tom, že nebudemli záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním Hzení přípustné (č. d. AFG). Dlužníce ve stanovené lhůtě požadovanou zálohu nezaplatila. Dne 5. 12. 2017 přišla na účet insolvenčního soudu určený pro placení záloh na náklady insolvenčního řízení od Dlužníce platba ve výši 50 000 Kč (č. d. A-9).

Z uvedeného je zřejmé, že soud prvního stupně nepochybil, když v situaci, kdy ke dni jeho rozhodnutí nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena, toto řízení zastavil, bytí nesprávně odkázal na 5 108 odst. 3 IZ, ač měl svůj postup správně zdůvodnit poukazem na 5 108 odst. 4 IZ. Pro rozhodování odvolacího soudu je však rozhodující stav řízení v době vyhlášení jeho rozhodnutí. V daném případě je tedy podstatné, že Dlužníce požadovanou zálohu dodatečně uhradila, čímž odpadl důvod, pro nějž bylo insolvenční řízení zastaveno.

S ohledem na výše uvedené postupoval odvolací soud podle 5 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s Š 167 odst. 2 o.s.ř. za použití 5 ? IZ a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku

($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 15. ledna 2018

JUDr. Peter Ttebatícký, Ph.D., LL.M. v. r, předseda senátu.-

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj'ý/Í f