KSCB 26 INS 8872/2016-A-15
KSCB 26 INS 8872/2016-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Janou Šmídovou v insolvenční věci dlužnice Lenky Fantové, rč: 635318/0185, V. Volfa 1354/8, 370 05, České Budějovice, t a k t o :

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 8872/2016-A-13 ze dne 29.9.2016 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice Lenky Fantové, rč: 635318/0185, V. Volfa 1354/8, 370 05, České Budějovice s e z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužnice Lenky Fantové, rč: 635318/0185, V. Volfa 1354/8, 370 05, České Budějovice se z a s t a v u j e.

O d ů v od n ě n í Dne 15.4.2016 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužnice Lenky Fantové, rč: 635318/0185, V. Volfa 1354/8, 370 05, České Budějovice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Zahájení řízení bylo oznámeno vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku zákonem stanoveným způsobem.

Usnesením č.j.-A-13 ze dne 29.9.2016 byl insolvenční návrh dlužnice odmítnut v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), pro vady insolvenčního návrhu spočívající v nedoplnění chybějících příloh návrhu.

Podáním doručeným soudu dne 11.10.2016 vzala dlužnice svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení v plném rozsahu zpět. Shora citované rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu v době podání zpětvzetí insolvenčního návrhu nebylo v právní moci.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 zák.č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

S ohledem na skutečnosti uvedené shora soud postupoval dle shora cit. ustanovení § 129 odst. 1 IZ a § 130 odst. 1 IZ a usnesení o odmítnutí návrhu zrušil a současně insolvenční řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení se může odvolat pouze insolvenční navrhovatel, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12.října 2016

Jana Šmídová v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Šmídová isir.justi ce.cz