KSCB 26 INS 7087/2010
KSCB 26 INS 7087/2010 29 NSČR 64/2013-P6-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Valvody, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 7087/2010, o přihlášce pohledávky věřitele č. 6, o dovolání věřitele č. 6 Raiffeisenbank a. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo osoby 49240901, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2013, č. j. KSCB 26 INS 7087/2010, 3 VSPH 356/2012-P6-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal věřitel č. 6 (Raiffeisenbank a. s.) dovolání, které posléze, podáním došlým soudu 2. srpna 2013 (P6-15) vzal v plném rozsahu zpět. Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. srpna 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová