KSCB 26 INS 29347/2013
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovcc a soudců JUDr. ]aroslava Bureše a JUDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužnice: HEAVY MACHINERY SERVICES a.s., IČO 46711201 sídlem Jana Pernera 159, 378 10 České Velenice zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Opletalem sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 za účasti státního zastupitelství

() odvoláni dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. ledna 2018, č. j. KSCB 26 INS 29347/2013 B 697, ve znění usnesení ze dne 5. února 2018, č. j KSCB 26 INS 29347/2013-B-7'03 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) napadeným usnesením 231.1. 2018 (13 697) ve znění usnesení 25. 2. 2018 (E: 703) vyslovil souhlas stím, aby insolvenční správce nechal vypracovat znalecký posudek se znaleckým úkolem: 1) ocenění obchodního závodu dlužnice, 2) stanovení tržní hodnoty pachtovného za pacht obchodního závodu dlužnice, 3) ocenění nemovitých věcí sepsaných v soupisu majetkové podstaty dlužnice včetně stanovení tržní hodnoty nájemného těchto nemovitých věcí a 4) ocenění movitých věcí sepsaných v soupisu majetkové podstaty dlužnice včetně stanovení tržní hodnoty nájemného těchto movitých věcí (bod I. výroku), vyzval dlužníci, prozatímní věřitelský výbor a přihlášené věřitele, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení navrhli insolvenčnímu správci osobu, která má být pověřena zpracováním znaleckého posudku; dlužnice, prozatímní věřitelský výbor a každý 2 přihlášených věřitelů mohou navrhnout toliko jednu osobu (bod IL výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby z došlých návrhů podle výroku II., bude li jich více než 9, vybral 9 znalců (znalec navržený prozatímním věřitelským výborem a znalec navržený dlužníci musí být ve výběru zastoupení); jednoho znalce je msolvenění správce oprávněn nominovat podle svého uvážení sám_ Seznam všech navržených znalců (včetně uvedení nominující osoby) ainsolvcnčním správcem z tohoto seznamu vybraných nejvýše 10 znalců sdělí insolvenční správce soudu a na vybrané znalce učiní insolvenční správce dotaz na cenovou nabídku, metodiku zpracování a termín zpracování znaleckého posudku (bod III. výroku), insolvenčMu správci dále uložil, aby ve lhůtě 21 dnů od uplynutí lhůty stanovené výrokem II. sdělil soudu znalce, kterého navrhuje pro zpracování znaleckého posudku a svůj výběr řádně odůvodnil; připojí rovněž všechny nabídky učiněné oslovenými znalci dle výroku III. (bod IV. výroku), vyzval dlužníci, prozatímní věřitelský výbor a přihlášené věřitele, aby ve lhůtě sedmi dnů od zveřejnění návrhu insolvenčního správce podle výroku IV. v msolvenčním rejstříku sdělili své případné připomínky k výběru osoby znalce (bod V. výroku), uložil insolvenčMu správci, aby ve lhůtě 7 dnů od uplynutí lhůty stanovené výrokem V. podal zprávu, ve které soudu oznámí osobu vybraného znalce a vypořádá se spřípadnými připomínkami podle výroku V. (bod VI. výroku) a uložil dlužnici, aby insolvenčnímu správci a jím vybranému znalci poskytla

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 V DPH zna/zur u veškerou součinnost potřebnou pro vypracování znaleckého posudku podle výroku I. (bod VII. výroku).

V odůvodnění uvedl, že insolvenční správce považuje vyhotovení znaleckého posudku za nesmírně důležité jak pro věřitele, tak i pro dlužníci z důvodu prověření, zda efektivně využívá potenciál majetkové podstaty a zda není namístě revize nájemního vztahu s ohledem na zcela zjevnou propojenost osob dlužníce a nájemce areálu Legios Loco, a.s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/ 6, 150 00 Praha 5, která zavdává důvod k různým spekulacím, přičemž se domnívá, že současná nájemní smlouva je netransparentní. Insolvenční správce konstatoval, že by výstup znalce mohl sloužit k faktickému porovnání stávajícího využití majetkové podstaty (respektive adekvátnosti přínosu uzavřených nájemních smluv pro majetkovou podstatu). V opačném případě by byl výstup dle správce nekompatibilní s daty, která má nyní sinsolvenčním soudem k dispozici, nebot" dlužnice nepronajímá závod jako celek, ale právě pouze soubory nemovitých a movitých věcí, Insolvenční správce poznamenal, že si je vědom námitek některých členů prozatímního věřitelského výboru a dlužnicc, že výsledkem znaleckého ocenění je pouze teoretická hodnota, zatímco tu skutečnou určuje v konečném důsledku až trh, přesto považuje teoretickou hodnotu za významné vodítko pro určení, s jakou nabídkou vstoupit na trh, jakož i pro posouzení, zda současně nájemné je alespoň přibližně odpovídající. Současně předložil nabídku na vyhotovení analýzy a znaleckého posudku ze 17. 10. 201?, kterou obdržel na základě předchozích jednání s Equity Solutions Appraisals, s.r.o., kterou vybral proto, že v nedávné době prováděla znalecké ocenění majetku jednoho ze zajištěných věřitelů v areálu dlužnicc, přičemž dlužnice s vpuštěním této osoby do svého areálu neměla žádné problémy. Předmětná nabídka obsahuje 2 varianty výstupu, a sice znalecký posudek, jehož cena se předběžně odhaduje v částce 210 až 230 tisíc Kč, a analýzu, jejíž cena se předběžně odhaduje v částce 180 až 200 tisíc Kč (částky jsou uvedeny bez DPH); správce navrhl zpracování výsmpu v kvalitě znaleckého posudku.

Cítuje $ 11 odst. 1 zákona č, 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen Izí'), insolvenční soud dospěl k závěru, že vypracování znaleckého posudku je v zájmu všech účastníků řízení, nebot dosavadní přístup dlužnice k plnění povinností a otázka poctivého záměru buá značné pochybnosti, a proto se nemůže spolehnout na tvrzení dlužnicc, že majetková podstata je využívána efektivně a nájemní smlouvy jsou pro ni výhodné. Odkázal na odůvodnění svých dřívějších usnesení ze dne 28. 12. 2016, č. j.13-278, a ze dne 18. 10. 2017, č. j.-13 559, a v nich popsaná dosavadní pochybení dlužnicc, jež není nutné pro účely tohoto rozhodnutí znovu výslovně opakovat. Vypracování znaleckého posudku je nezbytným předpokladem toho, aby se dohral skutečného obrazu 0 hodnotě majetkové podstaty, možnostech jejího využití a rovněž o hospodaření dlužnicc, Zjištěné informace pak budou dozajista prospěšné všem účastníkům řízení bez zřetele k tomu, jak bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku. Zpracováním znaleckého posudku může být rovněž, ukáženli se, že údaje tvrzené dlužníci odpovídají skutečnosti, posílena důvěra soudu ipřihlášených věřitelů v poctivý záměr dlužnicc, a proto návrhu insolvenčního správce vyhověl a pro zvýšení transparentnosti postupu výběru znalce určil některá pravidla jeho výběru pro účastníky řízení.

Insolvenční soud uzavřel, že vyhověl návrhu insolvenčního správce na vypracování znaleckého posudku, avšak za účelem dalšího zvýšení transparentnosti postupu výběru znalce se rozhodl určit některá pravidla jeho výběru, přičemž možnost participovat na tomto procesu dostali všichni účastníci řízení. K vydání napadeného usnesení přistoupil i přes námitku o jeho podjatosti vznesenou věřitelem Cashdirect, a.s. z 25. 1. 2018. Dlužníci pak uložil povinnosti k součinnosti při vypracování znaleckého posudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

9.

10.

11.

12.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se návrh insolvenčního správce na vyhotovení znaleckého posudku dle jím vymezených otázek týkajících se jejího obchodního závodu zamítá. Namítla, že insolvenční soud napadeným rozhodnutím překročil dohlédací pravomoc, neboť se nejedná o záležitost týkající se zajištění průběhu insolvenčního procesu, nýbrž o nepřípustné jí uloženi povinností bez ohledu na názor věřitelského orgánu a pouze s ohledem na názor jediného věřitele Gomanold, že se napadené usnesení vymyká zákonné úpravě, nebot: insolvenční soud překročil kompetence svěřené mu zákonem a v dané fázi řízení neměl rozhodnutí vydat. Naopak měl insolvenční soud postupovat v souladu s názorem věřitelského orgánu a návrh insolvenčního správce na vypracování znaleckého posudku zamítnout, nebot ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty může insolvenční soud učinit až v souvislosti s rozhodnutím, že způsobem řešení úpadku je reorganizace dle 5 153 IZ, když ani věřitelský orgán provedení dalšího znaleckého zkoumání neschválil. Rozhodl navíc bez ohledu na námitku podjatosti vznesenou věřitelem Cashdirect, a.s. Přípustnost odvolání proti napadenému usnesení dlužnice dovozuje z toho, že insolvenční soud při něm vybočil ze zákona a nedbal na hlasováním vyslovený nesouhlas věřitelského orgánu (prozatímní věřitelský výbor, dále jen PWíí) z 6. 11. 2017 s tímto postupem, resp. s návrhem insolvenčního správce na vyhotovení znaleckého posudku znalcem Equity Solutions Appraisals, s.r.o., za částku cca 230 tis. Kč bez DPH. S návrhem insolvenčního správce rovněž nesouhlasí, a proto odmítla, aby tento znalec zahájil práce směřující k ocenění majetkové podstaty, přičemž výběr znalce insolvenčním správcem probíhá netransparentníin způsobem s motivaci prohlásit na její majetek konkurs.

Odvolací soud se předně zabýval otázkou, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle 5 10 písm. b) IZ insolvenční soud průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tim souvisejících (dále jen dohlédací činnost").

Dle Š 11 odst. 1 IZ insolvenční soud při výkonu dohlédací činností rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ŠZ 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z 5 58 IZ. se podává, že věřitelský výbor chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení (odst. 1). Věřitelský výbor zejména může rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádně účetní závěrky auditorem [odst. 2, písm. f)].

Podle S 61 odst. 1 IZ do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor; navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, učiní tak neprodleně.

Odvolací soud v usnesení č. j. 3 VSPH 285/2018 3 767,, ze dne

23. 3. 2018, vysvětlil, jaké je postavení věřitelského výboru, resp. vprojednávané věci PVV v insolvenčním řízení a pro stručnost na toto rozhodnutí odkazuje s tím, že jeho činnost spadá

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

13.

14.

15.

3 VSPH 285/2018 pod dohled insolvenčního soudu a rozhodování o záležitostech s tím souvisejících ve smyslu Š 10 IZ. Insolvenční soud tedy má pravomoc rozhodnout v dané věci ve smyslu 5 10 IZ.

Na základě uvedeného lze uzavřít, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím přijatým v rámci Výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu ($ 11 IZ) a jako takové jej nelze napadnout odvoláním. Přesvědčení odvolatelky (dlužnice) o opaku oporu v zákoně nenachází.

Odvolací soud proto postupoval podle Š 218 písm. c) občanského soudního řádu za použití 5 ? IZ a odvolání dlužnice odmítl.

Pro úplnost odvolací soud konstatuje, že není namístě ani odkaz dlužnice na námitku podjatosti věc rozhodujícího soudce insolvenčního soudu vznesenou věřitelem Cashdirect, a.s., nebotí o ní bylo již rozhodnuto usnesením zdejšího soudu č. j. 4 VSPH 178/2018 B-785, KSCB 26 INS 29347/2013, ze dne 16. 4. 2018 tak, že JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené před insolvenčním soudem pod sp. zn. KSCB 26 INS 29347/2013.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ).

Praha 26. dubna 2018

JUDr. Jindřich Havlovec vr. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr V%