KSCB 26 INS 25904/2012-B-19
KSCB 26 INS 25904/2012-B-19

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka-manželů Pavla Veise, rč: 540918/2658, IČO 65987632, Češnovice 70, 373 41, Pištín a Marie Veisové, rč: 525425/253, Češnovice 70, 373 41 Pištín, o návrhu na povolení výjimky , t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to: -pozemku parc.č. 50/18 o výměře 21 m2-ostatní plocha -pozemku parc.č. 50/19 o výměře 21 m2-ostatní plocha -pozemku parc.č. 50/20 o výměře 21 m2-ostatní plocha, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 399 pro obec Pištín a k.ú. Češnovice Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , Češnovice 94, 373 46 Pištín.

O d ů vo d ně n í :

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j.-A-31 ze dne 5.3.2015 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníků Pavla Veise a Marie Veisové a bylo povoleno oddlužení. Usnesením č. j.-B-9 ze dne 22.7.2015 soud povolené oddlužení neschválil a prohlásil na dlužníky konkurz, který bude konkurzem nepatrným. Do majetkové podstaty dlužníků náleží mimo jiné ve výroku shora uvedené nemovitosti, sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 2. Podáním ze dne 2.9.2015, které bylo soudu doručeno 9.9.2015, požádal Jaroslav Bartuška ( syn dlužnice Marie Veisové) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, konkrétně nemovitostí uvedených shora. Za nemovitosti nabídl kupní cenu 30.000,--Kč, což je cena obvyklá stanovená ve znaleckém posudku č. 275-43/2015 ze dne 30.5.2015, který vypracoval soudní znalec Ing. Zdeněk Bureš.

Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. V dané věci prozatímní zástupce věřitelů-Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, České Budějovice s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch osoby dlužníkům blízké vyslovil souhlas . Za daného stavu soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Janu anonymizovano (synovi dlužnice) povolil. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím byla pouze odstraněna diskvalifikace osoby blízké ve vztahu k možnosti nabývat majetek z majetkové podstaty. Při prodeji je insolvenční správkyně vázána pokyny zajištěných věřitelů směřujících ke zpeněžení ve smyslu ust. § 293 IZ. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12. ledna 2016

JUDr. Miloš Vondráček v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bočková