KSCB 26 INS 25143/2015-A-15
KSCB 26 INS 25143/2015-A-15

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka Václava Hanty, rč: 750420/1485, Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, o návrhu Jany Hantové, Vajgar 680/III 377 01 Jindřichův Hradec, na vydání předbě žného opatření ,

takto:

I. Návrhu na vydání předběžného opatření, jímž by bylo rozhodnuto, že k uspokojení přednostní pohledávky výžvného na nezl. Václava anonymizovano , anonymizovano , ve výši 2.500,-Kč měsíčne, nezl. Danielu anonymizovano , anonymizovano , ve výši 2.100,-Kč měsíčně a nezl. Adama anonymizovano , nar. 27. 4. 2005, ve výši 1.900,-Kč měsíčně se nařizuje, do schválení způsobu oddlužení, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (nemocenských dávek), které přísluší dlužníku Václavu anonymizovano , anonymizovano od zaměstnavatele KAFKA TRANSPORT, a.s., Opařany 312, 391 61 Opařany dle rozhodnutí Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 7. 10. 2014 čj. 17E 80/2014- 10, se v y h o v u j e.

Od ůvo d ně n í:

Toto rozhodnutí neobsahuje odůvodnění ve smyslu § 169 odst. 2 o.s.ř., neboť bylo zcela vyhověno návrhu na předběžné opatření.

Pokud bylo návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno, tak se o nákladech tohoto řízení nerozhoduje (§ 145 o.s.ř.).

Soudní poplatek nebyl vybrán, neboť je navrhovatelka dle § 11 odst. 1 písm. c) zák. č. 549/1991 o soudních poplatcích od soudního poplatku osvobozena.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 8. ledna 2016

JUDr. Ing. Zde něk Strnad, Ph. D. samosoudce