KSCB 26 INS 20196/201
't 1 .;;u. 1.1. UJ; aunu u uu

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedy ]UDr. Ing. jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců ]UDr. Alexandry ]iříčkové a Mgr. Markéty I Iudečkové v insolvenční věci dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , zemřelého dne 1. 6. 2017, posledně bytem Tábor, Berlínská 2755/9, o odvolání insolvenční správkyně IKT INSOLVENCE, v.o.s., sídlem Plzeň, Koperníkova 822/ 25, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. prosince 2017, č. j KSCB 26 INS 20196 / 201 1-B-25, takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. prosince 2017, č. j KSCB 26 INS 20196/2011 B-25, se vbodě V. výroku mění jen tak, že se schvaluje náhrada hotových výdajů insolvenční správkyné IKT INSOLVENCE, v.o.s., ve výši

12 240,52 Kč včetně DPH, jinak se co do určení výše její odměny potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Rudolfa anonymizovano (dále jen dlužník; bod 1. výroku), osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, s tím, že se osvobození vztahuje i na věřitele, kjejichž pohledávkám se vinsolvenčním řízení nepřihlíželo a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízeni nepřihlásili ve lhůtě určené soudem v rozhodnutí o úpadku, ač tak učinit měli, a na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu (body II., III. a IV. výroku), určil insolvenční správkyni IKT INSOLVENCE, v.o.s., (dále jen správkyně) odměnu ve výši 57 172,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve Výši 12 411,50 Kč včetně DPH (bod V. výroku), a zprostil správkyni funkce (bod VI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26. 1. 2012 zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce, a že usnesením ze dne 19. 4. 2012 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Zprávou ze dne 21. 7. 2017 mu správkyně sdělila, že dlužník splnil dne 30. 4. 2017 podmínky oddlužení, když uhradil pohledávky přihlášených věřitelů v rozsahu 100 %, a že dlužník dne 1. 6. 2017 zemřel. Současně vyúčtovala svou odměnu ve výši 57 990 Kč a hotové Výdaje ve výši 12 398 Kč. Soud konstatoval, že správkyni náleží odměna ve výši 750 Kč + DPI I ve výši 21 % za 61 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře a náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč + DPH měsíčně za stejné období. Proto jí přiznal odměnu 55 357,50 Kč včetně DPH (61 z 750 Kč + DPH ve výši 21 %) a náhradu hotových výdajů ve výši 11 071,50 Kč včetně DPH (61 z 150 Kč + DPH ve výši 21 %). Pokud jde o odměnu správkyně za období před schválením

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

. LWUU Liu J_LWLJ QULJUI iii-Ul.!-

4 VSPH 89/2018 oddlužení, dospěl soud k závěru, že s ohledem na délku doby, rozsah a náročnost vykonávané činnosti mu náleží (toliko) částka 1 815 Kč Kč včetně DPH (2 z 750 Kč + DPH ve výši 21 *Ve). Správkyní uplatněné hotové výdaje za toto období měl soud za prokázané ve výši 1 365 Kč. Proto soud I. stupně vzal splnění oddlužení na vědomí, zprostil správkyni funkce a přiznal jí odměnu v celkové výši 57 172,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 12 411,50 Kč včetně DPH s tím, že dlužník zaplatil odměnu i náhradu hotových výdajů správce zálohové v rámci splátkového kalendáře.

3. jen proti bodu V. výroku tohoto usnesení se správkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se správkyni určuje odměna ve výši 57 990 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 12 398 Kč včetně DPI I. Namítala především to, že soud vyúčtované nároky správkyně za období od povolení oddlužení od jeho schválení zkrátil o 1 měsíc, tj. o částku 900 Kč s DPH ve výši 20 % a současně v rozporu s daňovými předpisy připočetl k odměně anákladů správkyně za celé období DPH ve výši 21 %. Rozdíl oproti částce vyúčtované správkyní tak činí 804 Kč. Dále uvedla, že se za období od povolení oddlužení do jeho schválení seznámila s obsahem návrhu dlužníka a dalších jím předložených listin, že ho vyzvala k vyplnění kontaktního formuláře a oznámila mu plánovanou schůzku, že provedla lustraci ve veřejných rejstřících, že zjišťovala majetkové poměry dlužníka, že vykonala obhlídku bydliště dlužníka, že prověřila možnost odporovatelných úkonů dlužníka, že přezkoumala 7 přihlášek a zpracovala jejich seznam včetně 2 popérných úkonů, že zhodnotila majetkovou a finanční situaci dlužníka apředpokladu splnění podmínek oddlužení, že se účastnila přezkumného jednání a schůze věřitelů, a že tak stanovenou odměnu napadeným usnesením za tři měsíce její činnosti považuje za nepřiměřeně nízkou, přičemž její snížení nebylo ani řádně odůvodněno. Závěrem odkázala na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 8. 2016, č. j KSPH 41 INS 1738/2011, 2 VSPH 1087/2015 B-44, ze dne 19. 4. 2017, č. j. KSPA 48 INS 8521/2010, 3 VSPI I 2367/2016 Bn50, a ze dne 20. 6. 2017, č. j KSCB 27 INS 27332/2012, 3 VSPH 1236/2017 B-20, s tím, že podle opakovaných závěrů vrchního soudu nárok správce na odměnu 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc v období od zjištění úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž bylo zveřejněno usnesení o schválení oddlužení, jako oprávněný. Dodala, že pokud je odměna správce placena ve splátkách, musí se řídit daňovými přepisy platnými v období, kdy jsou finanční prostředky přijímány či vydávány, a že nelze užít daňovou platbu platnou v době vydání rozhodnutí.

4. Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Ceských Budějovicích v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího adospěl ktěmto zjištěním a závěrům:

5. Podle 5 38 insolvenčního zákona (dále jen IZ) má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku Zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu. jedi insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

r TULLJ. UJIQULU uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolnosti případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčni'rnu správci, a to iopětovně (odst. 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zprošténý funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy plati přiměřeně Š 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odst. 5). ]e-li způsobem řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční správce uloží z měsíčních splátek částku odpovídající jeho odměně a náhradě hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako zálohu na úhradu své odměny a náhrady hotových výdajů na zvláštní účet u banky nebo spořitelniho a úvěrního družstva zřízený za účelem ukládání těchto záloh (odst. 6). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 7).

Pro posouzení odměny a náhrady hotových výdajů je v daném případě rozhodující právní úprava vyhlášky č. 313 / 2007 Sb. (dále jen vyhláška) ve znění účinném do 31. 12. 2012 vzhledem k tomu, že před tímto datem bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku (dle článku II. přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012 Sb.).

Podle Š ?) písm. b) vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle 5 7 odst. 4 vyhlášky mu v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada náleží hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle Š 21 odst. 1 zákona č. 235 / 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Podle odstavce 4 písm. a) téhož ustanovení se při poskytnutí služby považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.

Insolvenční správce má dle judikatury zdejšího soudu právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů, jež účelně vynaložil při řádném výkonu funkce, též za období od rozhodnutí o úpadku

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

111-1-lewa 'l' Hlu I J,"LLJLJLJ' au llWI J Liu ]-JU! LL-fl J..

4 VSPH 89/2018

(a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v 53 písm. b) a 5 7 odst. 4 vyhlášky. O odměně správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje soud dle $ 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přiznává insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši 5 limity dle (5 7 odst. 1 až 3 vyhlášky (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 5. 2011, č. j 3 VSPH 1239/2010 B 27).

Na popsaných závěrech odvolací soud setrvává. Jejich správnosti ostatně zřetelně přisvědčuje i ona změna vyhlášky zavedená s účinností od 1. 1. 2014, která -v 5 3 písm. b), c) a 5 7 odst. 4 pro oddlužení ve formě splátkového kalendáře (jestliže bylo rozhodnutí o povolení oddlužení vydáno po dni nabytí účinnosti této novely, což není daný případ) konstituuje insolvenčnímu správci jeho odměnu a náhradu hotových výdajů nově tak, že má právo na jejich úhradu v příslušných paušálních částkách za každý započatý kalendářní měsíc již od rozhodnutí o povolení oddlužení až do skončení plnění splátkového kalendáře. Zřejmým smyslem této změny bylo upravit pro daný způsob oddlužení správcovy nároky komplexně (se zřetelem na výše uvedenou judikaturu), tj. i za správcovu činnost v době předcházející schválení oddlužení až do jeho skončení.

V daném případě soud I. stupně přiznal správkyni odměnu v celkové výši 57 172,50 Kč. Odměna jí přitom náleží za 60 měsíců období trvání účinků schválení oddlužení, tj. ve výši 45 000 Kč, a nikoliv za 61 měsíců, jak se správkyně domnívá a jak ji soud I. stupně chybně přiznal, nebot: první splátka podle schváleno oddlužení usnesením ze dne 19. 4. 2012 (B ó) byla realizována v květnu 2012 a poslední v dubnu 2017, přičemž kpřiznané odměně za toto období pak soud I. stupně správně určil výši daně z přidané hodnoty, nebot rozhodnou skutečností zde není to, zda a kdy se změnila zákonem stanovená sazba DPH, ale okamžik, v němž došlo ke zdanitelněmu plnění, čímž se v poměrech insolvenčního řízení rozumí až vydání rozhodnutí, jímž je určena výše odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. Na tom nic nemění skutečnost, že správkyně v průběhu insolvenčního řízení uspokojovala své nároky zálohové podle Š 168 odst. 3 IZ, nebot? jejich výše byla postavena najisto (definitivně) až napadeným usnesením. Soud I, stupně tak postupoval správně, když k odměně správkyně připočetl DPH v sazbě 21 %, nebot? správkyně je z ní povinna odvést podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 235 / 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) tuto daň ke dni zdanitelného plnění, kdy její sazba činila a stále činí 21 %. S připočtením 21 % DPH (částky 9 450 Kč) tedy odměna správkyně za období trvání účinků schváleného oddlužení čM celkem 54 450 Kč. Totéž platí ohledně náhrady hotových výdajů za období trvání účinků schváleného oddlužení, jež činí za 60 měsíců celkem 10 890 Kč včetně DPH (60 a 150 Kč + 21 % DPH).

Pokud jde o odměnu a náhradu hotových výdajů správkyně za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (3 měsíce), tedy za tu část insolvenčního řízení, jež není kryta paušálními částkami podle schváleného kalendáře, ocenil ji soud I. stupně částkou 1 815 Kč včetně DPH s tím, že správkyně za uvedené obdobi vykonala standartní činnost, která nevyžadovala období delší než 2 měsíce. jak vyplývá z obsahu spisu, správkyně v rozhodné době prověřila osobní a majetkové poměry dlužníka, zjišťovala informace o možných odporovatelných úkonech provedených dlužníkem, přezkoumala přihlášky

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

_I TULLJ UJIHULU pohledávek, zpracovala seznam přihlášených pohledávek, zhodnotila majetkovou situaci dlužníka a předpoklad splnění podmínek oddlužení a zúčastnila se schůze věřitelů a přezkumného jednání, na němž přezkoumala přihlášené pohledávky. Mezi rozhodnutím o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení fakticky uplynuly ?) měsíce, v nichž správkyně vykonala činnost zásadní pro řádný průběh následně schváleného oddlužení. Za tuto činnost jí dle názoru odvolacího soudu náleží podle 5 5 vyhlášky s přihlédnudm k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonané činnosti odměna ve výši 2 250 Kč. Odvolací soud jí proto přiznal odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení ve výši 2 722,50 Kč včetně DPH. Celkem činí odměna správkyně 57 172,50 Kč (54 450 Kč + 2 722,50 Kč), přičemž v celkovém výsledku se jedná o shodnou částku určenou byt: jinak nesprávným postupem soudem I. stupně, nebotl správkyni byla napadeným usnesením nesprávně přiznána odměna za trvání účinků schváleného oddlužení v rozsahu 61 měsíců, avšak oddlužení trvalo toliko měsíců 60. Za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení náleží správkyni rovněž náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, jež doložila ve výši 1 350,52 Kč (cestovné ve výši 955 Kč + DPH, poštovné ve. výši 126 Kč a telefon ve výši 57 Kč + DPH).

13. Lze tedy shrnout, že odměna správkyně byla soudem I. stupně stanovena ve správné výši 57172,50 Kč včetně DPH (byt se tak stalo vdůsledku jeho nesprávného postupu) a že nesprávnou byla shledána jen výše náhrady hotových výdajů správkyně, jež správně měla činit 12 240,52 Kč včetně DPH.

14. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle Š 220 odst. 1 za použití 5 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení v napadeném bodě V. výroku změnil jen ohledně schválené výše náhrady hotových výdajů správkyně; pokud šlo o odměnu správkyně postupoval odvolací soud podle 5 219 o.s.ř. a její výši jako ve výroku správnou potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Praha 17. ledna 2018

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu:? Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojýí l'r "; L